Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 315/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-10-15

Sygn. akt I C 315/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Dorota Krygier

Protokolant Magdalena Stańczyk

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. w Gdańsku

sprawy z powództwa (...) Klubu Sportowego (...) w G.

przeciwko Gminie M. G.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej

I.  Oddala powództwo

II.  Nakazuje ściągnąć od powoda (...) Klubu Sportowego (...) w G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku kwotę 400,00 (czterysta złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

III.  Zasądza od powoda (...) Klubu Sportowego (...) w G. na rzecz pozwanej Gminy M. G. kwotę 3.600,00 zł. (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Dorota Krygier

Sygn. akt IC 315/12

UZASADNIENIE

(...) Klub Sportowy (...) z siedzibą w G., reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, wniósł przeciwko Gminie M. G. pozew o usunięcie niezgodności miedzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej o numerze (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej przy ul. (...) w G., a rzeczywistym stanem prawnym, poprzez wpisanie w dziale II tej księgi wieczystej (...) Klubu Sportowego (...) w G. jako użytkownika wieczystego, a także przez usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej nr (...), prowadzonej przez ww. Sąd dla nieruchomości przy ul. (...) w G., a rzeczywistym stanem prawnym, poprzez wpisanie w dziale II tej księgi wieczystej (...) Klubu Sportowego (...) w G. jako użytkownika wieczystego. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 9 lipca 2003r. Walne Zebranie Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G., będącego stowarzyszeniem kultury fizycznej, podjęło uchwałę o powołaniu zarządu w składzie: M. F., G. W., S. S. i M. S., pozostawiając powołanemu zarządowi wybór Prezydenta, Wiceprezydenta i Członków Zarządu. Dnia 19 grudnia 2005r. członkowie ww. zarządu - M. F. i M. S. - działając w imieniu stowarzyszenia, w formie aktu notarialnego oświadczyli, iż (...) Klub Sportowy (...) wpisany jest jako użytkownik wieczysty do dnia 15 września 2099r. w księdze wieczystej o nr (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, zabudowanej stanowiącymi odrębne nieruchomości magazynem paliw, sanitariatem publicznym, hydrofornią, warsztatem motocyklowym, budynkiem warsztatowo-mieszkalnym, a także nieujawnionymi w księdze wieczystej stadionem żużlowym, minitorem żużlowym i budowlą pod nazwą Brama Maratońska. W akcie tym ww. członkowie zarządu zrzekli się na podstawie art. 179 kc w imieniu powoda prawa użytkowania wieczystego do wyżej opisanej działki o nr (...) oraz praw własności posadowionych na niej budynków i budowli.

Dnia 30 grudnia 2005r. członkowie ww. zarządu - M. F. i M. S. - działając w imieniu stowarzyszenia, w formie aktu notarialnego oświadczyli, iż (...) Klub Sportowy (...) wpisany jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2099r. w księdze wieczystej o nr (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej przy ul. (...) w G. i stanowiącej działki gruntu nr (...), zabudowane halą sportową wraz z budynkiem administracyjnym i strzelnicą. W akcie tym ww. członkowie zarządu zrzekli się na podstawie art. 179 § 1 kc w imieniu powoda prawa użytkowania wieczystego do wyżej opisanych działek oraz praw własności posadowionych na niej budynków i budowli, a także parkingu wybudowanego na tej nieruchomości, a nieujawnionego w księdze wieczystej. Wydanie nieruchomości Gminie M. G. miało nastąpić niezwłocznie po podpisaniu powyższych aktów. W dniu wydania na pozwaną Gminę miały przejść wszelkie korzyści i ciężary związane z prawem użytkowana wieczystego gruntu i prawem własności budynków i budowli.

W dniu 27 czerwca 2007r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie IC(...) wydał wyrok, w którym ustalił m.in., że uchwała Walnego Zebrania Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G. nr 12 z dnia 9 lipca 2003r. jest nieważna. Wyrok ten jest prawomocny. W konsekwencji w ocenie powoda osoby, które zrzekły się w aktach notarialnych z 19 i 30 grudnia 2005r. praw użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawami własności wzniesionych na tych nieruchomościach budynków i budowli, nie były członkami Zarządu (...), a związku z tym nie miały umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz powoda. Mając na uwadze powyższe, nie doszło do ważnego zrzeczenia się praw do ww. nieruchomości przez (...) W. i brak jest podstaw do jego wykreślenia jako użytkownika wieczystego gruntów i właściciela budynków i budowli na tych gruntach posadowionych z treści ksiąg wieczystych o numerach (...). W świetle powyższego zachodzi niezgodność pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w ww. księgach, a rzeczywistym stanem prawnym, gdyż nie doszło do ważnego zrzeczenia się praw do nieruchomości przez (...) w G..

Pozwana Gmina M. G., reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła w piśmie procesowym z 11 czerwca 2013r. o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając swoje stanowisko pozwana przyznała, że miały miejsce czynności zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego i własności budynków – nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste (...) aktami notarialnymi odpowiednio z dnia 19 grudnia 2005r. (Rep. A nr (...)) oraz z dnia 30 grudnia 2005r. (Rep. A nr (...)) – oświadczeniami o zrzeczeniu prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków. W ocenie pozwanej powód nie dowiódł, by osoby wymienione w komparycjach aktów notarialnych nie pełniły funkcji w tychże wskazanych. Powołane orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie IC (...) stwierdza w ocenie pozwanego nieważność uchwały Walnego Zebrania Członków (...) o nr 12 z dnia 9 lipca 2003r., nie stwierdza natomiast nieważności żadnej z uchwał zarządu. Wybór Prezydenta, Wiceprezydenta i Członków Zarządu zgodnie z §24 statutu pozostawiał zarządowi, a zatem zarząd nadawał uchwałą funkcje, które dla skuteczności oświadczeń miały znaczenie kluczowe – za pozwanego mógł bowiem składać samodzielnie oświadczenia Prezydent Zarządu. W komparycjach ww. aktów notarialnych wyraźnie stwierdza się, że M. F. i M. S. działający jako Prezydent Zarządu i Członek Zarządu stowarzyszenia zostali wpisani do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji (...), Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym statuuje domniemanie prawdziwości wpisu – tj. zgodności zarówno ze stanem faktycznym, jak i prawnym. Z uwagi na powyższe w dniach złożenia oświadczeń woli ww. osoby występowały skutecznie jako działający w imieniu (...).

Na rozprawie w dniu 11 lipca 2013r. pełnomocnik powoda podtrzymał żądanie pozwu i wskazał, że art. 17 ust 1 ustawy o KRS przywołuje wzruszalne domniemanie zgodności zapisów rejestru z rzeczywistym stanem. Domniemanie zgodności tego zapisu w rejestrze zostało obalone wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) w sprawie IC (...), który jest prejudykatem dla niniejszej sprawy zgodnie z art. 365 § 1 kpc. Akt dokonania wyboru członków zarządu był nieważny, gdyż uchwała ich powołująca była nieważna. Zatem wybór prezydenta i wiceprezydenta nie mógł być ważny, skoro osoby te nie zostały w sposób ważny powołane na członków zarządu. Nieważność uchwały nr 12 obejmowała także zapis, iż wybór prezydenta, wiceprezydenta i członków zarządu miał zostać pozostawiony zarządowi. Z uwagi na powyższe w niniejszym postępowaniu nie jest dopuszczalne prowadzenie dowodu w kwestiach prowadzonych w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie IC (...). Strona powodowa zażądała również ustalenia nieważności czynności prawnej jako przesłanki ustalenia roszczenia o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Osoby nieważnie powołane, spośród siebie wybrały osoby do pełnienia funkcji w zarządzie. Ponadto upoważnienie do dokonania wyboru prezydenta, wiceprezydenta i członków zarządu było nieważne.

Pełnomocnik pozwanego podnosił natomiast, że wskazywany przez powoda wyrok w sprawie IC (...) nie jest prejudykatem, albowiem nie jest dowodem bezpośrednim - stwierdzał on nieważność uchwały o wyborze członków zarządu, ale nie stwierdzał, że osoby te nie pełniły funkcji w zarządzie. Czynności prawnej zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego dokonał Prezydent stowarzyszenia, uprawniony do jego reprezentacji. Pełnomocnik pozwanego wskazał, że Sądy traktowały prezydenta stowarzyszenia jako osobę uprawnioną do działania w jego imieniu (np. w sprawie V RNs (...) i (...) KRS (...)). Pełnomocnik pozwanego podkreślił, iż Sąd odmówił ustanowienia kuratora dla stowarzyszenia mimo, iż w dacie postanowienia uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie IC (...), powołując się na funkcjonowanie innych niż Prezydent członków zarządu. Wyrok Sądu Okręgowego nie uchylił uchwały o przypisaniu funkcji członkom zarządu, a w konsekwencji nie uchylił funkcji przypisanych członkom zarządu.

Na rozprawie w dniu 15 stycznia 2015 r. powód zarzucił nadto nieistnienie uchwały z dnia 10 grudnia 2005r. Zdaniem powoda oświadczenia stanowiące podstawę wpisów w księdze wieczystej należy oceniać jako nieważne i niewywołujące skutków prawnych. Tym samym księgi wieczyste dotyczące spornych nieruchomości powinny uwzględniać stan prawny istniejący przed datą sporządzenia aktów notarialnych z 19 grudnia 2005 r. i 30 grudnia 2005r. Pełnomocnik pozwanego natomiast uznał, iż zarząd mógł podpisać zaproszenia na zebranie w grudniu 2005r. Sąd rejestrowy wpisał bowiem zarząd do rejestru i odmówił ustanowienia kuratora, nawet gdy prezes odmawiała podejmowania prac w zarządzie wskazując na innych członków zarządu. Ponadto przedmiotem sprawy IC (...) było inne żądanie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Klub Sportowy (...) w G. jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji (...), Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS (...). Klub ma siedzibę i prowadzi działalność na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgi wieczyste o numerach (...).

okoliczności bezsporne, ponadto:

- odpis z księgi wieczystej (...) k. 13-52

- odpis z księgi wieczystej (...) k. 53-89

Od lat 90. XX wieku (...) Klub Sportowy (...) w G. działał jako następca prawny Gwardyjskiego Klubu Sportowego (...) w G. przy ul. (...) w G. i funkcjonował na zajmowanych wcześniej przez swojego poprzednika prawnego nieruchomościach, w stosunku do których nie miał tytułu prawnego.

W dniu 7 listopada 1997r. Kierownik Urzędu Rejonowego w G., działający w imieniu Skarbu Państwa i (...) Klub Sportowy (...) w G. zawarli umowę oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, na mocy której Skarb Państwa oddał (...) Klubowi Sportowemu (...) w G. w użytkowanie wieczyste na czas do 5 grudnia 2089r. działki o nr (...), z przeznaczeniem na usługi sportowe. Ponadto na mocy ww. umowy Skarb Państwa sprzedał (...) W. znajdujące się na ww. działce budynki w postaci hali sportowej, budynku administracyjnego i strzelnicy.

W dniu 15 grudnia 2000r. Prezydent Miasta G., działający w imieniu Skarbu Państwa, i (...) Klub Sportowy (...) w G. zawarli umowę oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, na mocy której Skarb Państwa oddał (...) Klubowi Sportowemu (...) w G. w użytkowanie wieczyste na czas do 15 grudnia 2099r. działkę o nr (...), podzieloną następnie na działki o nr (...), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej. Ponadto na mocy ww. umowy Skarb Państwa sprzedał (...) W. znajdujące się na ww. działce budynki, budowle i urządzenia w postaci bursy, zaplecza bursy, kas biletowych, magazynu paliw, sanitariatu publicznego, hydroforni, warsztatu motocyklowego, budynku warsztatowo-mieszkalnego, instalacji i utwardzenia terenu warsztatów, komunikacji w obrębie stadionu, dróg, chodników, parkingów poza ogrodzeniem stadionu, stadionu lekkoatletycznego, m. toru żużlowego, parku maszyn, bramy maratońskiej i stadionu z infrastrukturą.

dowód:

- umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków Rep. A (...) k. 1091-1094 i w aktach księgi wieczystej GD1G/00081842/8

- wypis z rejestru gruntów wraz z mapka k. 1096-1097, 1098-1099, 1100-11011102- (...), (...)- (...)

- umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży Rep. A (...) k. 1039-1043 i w aktach księgi wieczystej (...)

- oświadczenie o zmianie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży Rep. A(...) k. 1044-1046 i w aktach księgi wieczystej (...)

W dniu 17 czerwca 2002r. uchwalony został statut (...) Klubu Sportowego (...) w G.. Zgodnie ze statutem władzami (...) Klubu Sportowego (...) w G. były Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna. (§18 statutu). Zarząd i Komisja Rewizyjna były wybierane na okres 6 lat w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym (§19 statutu). Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze miało odbywać się co 6 lat w miejscu i terminie ustalonym przez zarząd klubu. Walne zebranie miało być zwoływane się za pomocą listów poleconych, wysyłanych na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, Zarząd klubu mógł zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie dwa tygodnie od daty pisemnego wniosku. (§20 statutu). Do kompetencji Walnego Zebrania należał m.in. wybór zarządu klubu w liczbie nie więcej niż 7 osób i komisji Rewizyjnej w liczbie nie więcej niż 5 osób. (§22 ust. 5 pkt a i b statutu). W okresie między Walnymi Zebraniami władze w (...) W. sprawował Zarząd. Zarząd wybierał wśród siebie Prezydenta i Wiceprezydenta. Zebrania Zarządu Klubu miały być zwoływane przez Prezydenta Klubu nie rzadziej niż raz na kwartał. Zasady funkcjonowania i organizacji zarządu klubu określał Regulamin Zarządu Klubu. (§24 statutu). Majątek (...) Klubu Sportowego (...) w G. stanowiły nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe. (§31 statutu). Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Klubu uprawnieni byli: Prezydent jednoosobowo, dwaj Wiceprezydenci łącznie, jeden Wiceprezydent lub pełnomocnik Zarządu Klubu łącznie z głównym księgowym lub jego pełnomocnikiem. Członkowie Zarządu Klubu i główny księgowy uprawnieni byli do udzielania i odwoływania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych związanych z reprezentacją Klubu (§34 statutu). Wszelkie decyzje władz (...) W. w przedmiocie zbycia części lub całości majątku w postaci nieruchomości wymagały zgody Walnego Zebrania. (§35 statutu). Uchwały wszystkich władz (...) W. podejmowane miały być zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. (§37 ust. 1 statutu). Uchwały Zarządu Klubu w zakresie rozporządzania majątkiem klubu miały być podejmowane większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ¾ uprawnionych do głosowania członków Zarządu Klubu. (§37 ust. 3 pkt a statutu).

Statut został częściowo zmieniony uchwałą nr 8/2003 Walnego Zebrania (...) W. w G., zgodnie z którą: zarząd klubu miał wybrać wśród siebie Prezesa i Wiceprezesów, zebrania zarządu miały być zwoływane przez Prezesa Klubu nie rzadziej niż raz na kwartał, organem wykonawczym Zarządu Klubu miał być dyrektor Biura (...) W. w G., powoływany przez Zarząd Klubu i podlegający bezpośrednio Prezesowi, wszystkie oświadczenia woli pociągające za sobą zobowiązania finansowe (...) W., których wartość przekracza 100.000 zł musiały być składane i podpisywane łącznie przez Prezesa Klubu i członka Zarządu oraz gdy przedmiotem czynności prawnej miało być rozporządzenie prawem, którego wartość nie przekracza 100.000 zł, do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Klubu uprawnionych było dwóch członków zarządu. W takim kształcie statut obowiązywał w 2005r.

dowód:

- statut (...) W. k. 297-305

- uchwała nr 8/2003 12 Walnego Zebrania Członków (...) w G. k. 875-876, 904-905

- uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków (...) w G. k. 891-892

- statut (...) W. z 29.05.2014r. k. 309-317

(...) Klub Sportowy (...) w G. był w złej kondycji finansowej. W roku 2003 w stowarzyszeniu działał kurator, który powołał komisję do spraw kontroli i oceny ewidencji członków zwyczajnych oraz wpłat składek członkowskich w osobach M. M. (1), H. Ł. (1) i J. G.. W dniu 12 marca 2003r. komisja sporządziła protokół podsumowujący działanie (...) Klubu Sportowego (...) w G.. Kurator (...) Klubu Sportowego (...) w G. S. C. zarządzeniem z dnia 1 lipca 2003r. o nr (...) ustalił aktualną listę 22 członków zwyczajnych stowarzyszenia, którymi byli: G. W., M. B., J. C., S. C., M. F., M. G., F. G. (1), Z. G., W. K., M. K., P. K., T. L., H. Ł. (1), M. M. (1), K. O., P. R., G. R., S. S., G. S., M. S., A. T., S. W.. Kurator zgodnie z zapisami statutu zwołał Walne Zebranie Członków (...) W., którego termin został wyznaczony na dzień 9 lipca 2003r.

dowód:

- protokół z 12.03.2003r. k. 235-237 i w aktach rejestrowych (...) W.

- zarządzenie nr (...) k. 907

- sprawozdanie z działalności kuratora (...) W. k. 908-911

Dnia 9 lipca 2003r. Walne Zebranie Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G. na podstawie §22 pkt 5a statutu podjęło uchwałę nr 12 o powołaniu zarządu stowarzyszenia w osobach M. F., G. W., S. S. i M. S., pozostawiając powołanemu zarządowi wybór Prezydenta, Wiceprezydenta i Członków Zarządu, zgodnie z § 24 ust. 2 statutu. Uchwałę podpisał Przewodniczący Walnego Zebrania, którym wybrano H. Ł. (1), oraz Protokolant.

Ponadto Walne Zebranie Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G. w dniu 9 lipca 2003r. podjęło uchwałę nr 7 o wyrażeniu zgody na zbycie części majątku w postaci nieruchomości stanowiącej własność klubu lub pozostających w użytkowaniu wieczystym. Nowo powołany zarząd miał, zgodnie z uchwałą nr 7/2003, wyznaczyć składniki majątku do zbycia. Uchwałę nr 7/2003 podpisał Przewodniczący Walnego Zebrania (...) W. H. Ł. (1) i Sekretarz Walnego Zebrania. Listę obecności na Walnym Zebraniu Członków (...) w dniu 9 lipca 2003r. podpisali m.in. Z. P., S. C., G. S., J. C., M. S., M. F., H. Ł. (1), F. G. (2) i A. G.. Kurator S. C. złożył sprawozdanie z działalności kuratora w okresie od 25 stycznia 2003r. do 9 lipca 2003r. Nowy zarząd wyłonił spośród siebie Prezydenta Zarządu, którym został M. F., Wiceprezydenta do spraw (...), którym została G. B.-W. oraz członków zarządu, którymi zostali S. S. i M. S..

dowód:

- uchwała nr 12 Walnego Zebrania Członków (...) w G. k. 100, 230, 271, 880 i w aktach rejestrowych (...) W.

- uchwała zarządu z 09.07.2003r. k. 229

- uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków (...) w G. k. 876, 906

- uchwała nr 9 Walnego Zebrania Członków (...) w G. k. 877

- uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków (...) w G. k. 894

- protokół z obrad Walnego Zebrania Członków (...) W. w G. z 09.07.2003r. k. 238-246, 849-853, 856-864 i w aktach rejestrowych (...) W.

- uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków (...) w G. k. 893

- protokół nr (...) Komisji S.-Wyborczej (...) W. z 09.07.2003r. k. 854-855, 888-889

- lista obecności na Walnym Zebraniu Członków (...) z 09.07.2003r. k. 232, 882

- porządek obrad Walnego Zebrania (...) W. k. 865, 928, 931

- regulamin obrad Walnego Zebrania (...) W. k. 866-867, 929, 932-933

- zaproszenie na Walne Zgromadzenie (...) W. k. 927, 930

- zeznania A. G. jako przedstawiciela strony powodowej k. 334-336

- zeznania świadka M. S. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 14.05.2015r. płyta CD k. 1035

W dniu 24 września 2003r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków (...) W. w G..

dowód:

- protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Zwyczajnych (...) W. k. 934- 936, 938-941

- lista obecności k. 937

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2005r. Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił postanowienie z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie VII RNs (...) o ustanowieniu kuratora dla osoby prawnej Stowarzyszenia (...) w G., zwalniając S. C. z pełnionej funkcji kuratora.

dowód:

- postanowienie SR w Gdańsku z 02.02.2005r. w sprawie VII Ns 606/04 k. 233, 272 i w aktach rejestrowych (...) W.

- zarządzenie referendarza z 27.10.2005r. k. 234 i w aktach rejestrowych (...) W.

W dniu 24 listopada 2005r. Prezydent Klubu (...) jako Prezes Zarządu klubu wystosował do A. G., Z. P. i F. G. (2) zaproszenie na Walne Zebranie (...) W. w G., które miało się odbyć w dniu 10 grudnia 2005r., o godz. 10.00 w hotelu (...) w G..

dowód:

- zaproszenie z 24.11.2005r. k. 195, 1150

- zeznania świadka M. F. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 14.05.2015r. płyta CD k. 1035

- zeznania świadka Z. P. k. 331-334, 336

Na spotkaniu w hotelu (...) w dniu 10 grudnia 2005r. pojawili się Z. P., K. D., M. F., A. G., S. C., który przewodniczył zebraniu, L. C., M. S., G. W., G. S., H. Ł. (2), M. M. (1). Z uwagi na brak quorum nie doszło do zebrania się Walnego Zebrania i spotkanie zakończono. Członkowie klubu umówili się na następne spotkanie. Na spotkaniu w hotelu (...) nie były podnoszone kwestie dotyczące składu osobowego zarządu klubu ani kwestie dotyczące zbywania nieruchomości klubu. Protokół z zebrania i ewentualne zapadłe na nim uchwały powinien podpisać przewodniczący zebrania i protokolant.

Kolejne Walne Zebranie członków (...) W. miało odbyć się w hotelu (...) w G.. Na spotkaniu w grudniu 2005r. pojawili się Z. P., K. D., M. F., A. G., S. C., H. Ł. (1). Zebraniu przewodniczył H. Ł. (1). Ponownie nie doszło do rozpoczęcia Walnego Zebrania (...) W. z uwagi na brak quorum. O kolejnym terminie Walnego Zebrania członkowie klubu mieli być powiadomieni telefonicznie, gdyż M. F. nie chciał się już zajmować sprawami (...) W. i zwołanie zebrania było konieczne w celu podjęcia decyzji co do dalszych losów klubu. Na zebraniu nie były podnoszone kwestie dotyczące składu osobowego zarządu klubu ani kwestie dotyczące zbywania nieruchomości klubu. Protokół z zebrania i ewentualne zapadłe na nim uchwały powinien podpisać przewodniczący zebrania i protokolant.

dowód:

- zaproszenie z 24.11.2005r. k. 195

- zeznania świadka F. G. (2) - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 14.05.2015r. płyta CD k. 1035

- zeznania świadka H. Ł. (1) - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 14.05.2015r. płyta

CD k. 1035

- zeznania świadka M. F. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 14.05.2015r. płyta CD k. 1035

- zeznania świadka M. S. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 14.05.2015r. płyta CD k. 1035

- zeznania świadka J. C. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

- zeznania świadka G. S. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

- zeznania świadka S. C. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

- zeznania świadka Z. P. k. 331-334, 336

- zeznania świadka M. M. (1) - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

- zeznania A. G. jako przedstawiciela strony powodowej k. 334-336

Dnia 10 grudnia 2005r. sporządzony został dokument uchwały Walnego Zebrana Członków (...) Klubu SportowegoW.” w G., w którego treści na podstawie §35 w zw. z §22 pkt 2 statutu umieszczono tekst uchwały nr 1 o wyrażeniu zgody na zbycie w trybie art. 179 kc na rzecz Gminy M. G. należących do (...) W. w G. nieruchomości przy ul. (...) w G., objętej księgą wieczystą KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, obejmującą stadion żużlowy, minitor żużlowy, Bramę Maratońską, a także nieruchomości przy ul. (...) w G., objętej księgą wieczystą KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, obejmującą halę sportową, strzelnice oraz parking. Walne Zebranie Członków (...) Klubu SportowegoW.” w G. miało upoważnić zarząd klubu do określenia terminu przekazania nieruchomości przez notarialne oświadczenie o zrzeczeniu się nieruchomości na rzecz Gminy M. G.. Dokument uchwały podpisali M. M. (1) i K. D..

dowód:

- uchwała (...) nr 1 z 10.12.2005r. k. 189, 955

- zeznania świadka M. M. (1) - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

- zeznania świadka S. C. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

- zeznania świadka J. C. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

- zeznania świadka M. S. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 14.05.2015r. płyta CD k. 1035

W dniu 19 grudnia 2005r. M. F. i M. S. złożyli przed notariuszem C. P. w kancelarii notarialnej w G. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli. W treści oświadczenia, złożonego w formie aktu notarialnego zarejestrowanego w repertorium A pod nr (...), zawarto informację, że M. F. i M. S. działają jako Prezydent Zarządu i Członek Zarządu (...) Klubu Sportowego (...) w G.. M. F. i M. oświadczyli, iż w księdze wieczystej o numerze (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Gdański Klub Sportowy (...) w G. wpisany jest jako użytkownik wieczysty do dnia 15 grudnia 2099r. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działkę o numerze (...), o powierzchni 0,4804 ha, położonej przy ul. (...) w G., oraz działkę o numerze (...), o powierzchni 6.4927 ha, położoną przy ul. (...) w G. oraz jako właściciel położonych na tych działkach budynków w postaci: bursy o powierzchni 399,3 m 2, zaplecza bursy o powierzchni 160,8 m 2, kas biletowych o powierzchni 75,3 m 2, magazynu paliw o powierzchni 16,8 m 2, sanitariatu publicznego o powierzchni 399,3 m 2, hydroforni o powierzchni 37,4 m 2, warsztatu motocyklowego o powierzchni 120,4 m 2 i budynku warsztatowo-mieszkalnego o powierzchni 177,3 m 2, stanowiących odrębne nieruchomości. M. F. i M. oświadczyli, iż w księdze wieczystej o numerze (...) nie zostały ujawnione znajdujące się na nieruchomości stadion żużlowy, minitor żużlowy i budowla pod nazwa Brama Maratońska. M. F. i M. S. przedłożyli uchwałę nr 1 walnego Zebrania Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G., wyrażającą zgodę na zbycie nieruchomości przy ul. (...) w G., objętej księgą wieczystą KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, poprzez zrzeczenie się w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego, a nadto uchwałę nr 1/12/05 Zarządu (...) Klubu SportowegoW.” w G., wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul. (...), objętej księgą wieczystą KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, poprzez zrzeczenie się w trybie art. 179 kc. M. F. i M. S. oświadczyli, iż jako zarząd (...) Klubu Sportowego (...) w G., na podstawie art. 179 kc zrzekają się prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr (...), obszaru 4,6273 ha wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi odrębne nieruchomości na niej położonymi. Na podstawie oświadczenia dokonano wpisu do księgi wieczystej o nr (...).

dowód:

- wypis z aktu notarialnego Rep. A (...) k. 90-94, 1050-1054\

- odpis z księgi wieczystej (...) k. 53-89

- zeznania świadka S. C. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

W dniu 30 grudnia 2005r. M. F. i M. S. złożyli przed notariuszem C. P. w kancelarii notarialnej w G. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli. W treści oświadczenia, złożonego w formie aktu notarialnego zarejestrowanego w repertorium A pod nr (...), zawarto informację, że M. F. i M. S. działają jako Prezydent Zarządu i Członek Zarządu (...) Klubu Sportowego (...) w G.. M. F. i M. oświadczyli, iż w księdze wieczystej o numerze (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, (...) Klub Sportowy (...) w G. wpisany jest jako użytkownik wieczysty do dnia 5 grudnia 2089r. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działki o numerach: 92/4, obręb 91, o powierzchni 1,0065 ha, 97/10, obręb 91, o powierzchni 0,8237 ha, 97/7, obręb 91, o powierzchni 0.1980 ha, 93/5, obręb 91, o powierzchni 0,3903 ha, 93/6, obręb 91, o powierzchni 0,0966 ha, położonej przy ul. (...) w G., oraz jako właściciel położnych na tych działkach budynków w postaci: hali sportowej wraz z budynkiem administracyjnym o powierzchni 4.500 m 2, strzelnicy o powierzchni 358 m 2, stanowiących odrębne nieruchomości. M. F. i M. oświadczyli, iż w księdze wieczystej o numerze (...) nie ujawniono znajdującego się na tej nieruchomości parkingu. M. F. i M. S. przedłożyli uchwałę nr 1 Walnego Zebrania Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G., wyrażającą zgodę na zbycie nieruchomości przy ul. (...) w G., objętej księgą wieczystą KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, poprzez zrzeczenie się w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego, a nadto uchwałę nr 1/12/05 Zarządu (...) Klubu SportowegoW.” w G., wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul. (...) w G., objętej księgą wieczystą (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, poprzez zrzeczenie się w trybie art. 179 kc. M. F. i M. S. oświadczyli, iż działając jako zarząd (...) Klubu Sportowego (...) w G., na podstawie art. 179 § 1 kc zrzekają się prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr (...) (obręb 91) oraz prawa własności hali sportowej wraz z budynkiem administracyjnym oraz strzelnicy i parkingu, stanowiących odrębne nieruchomości. Na podstawie oświadczenia dokonano wpisu do księgi wieczystej o nr (...).

dowód:

- oświadczenie - wypis z aktu notarialnego Rep. A (...) k. 95-99, 1106-1110

- zawiadomienie o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej (...) k. 1111-1112, 1117-1119, 1129-1136

- wypis z rejestru gruntów k. 1113, 1128

- odpis z księgi wieczystej (...) k. 13-52

- zeznania świadka S. C. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 12.05.2015r. płyta CD k. 1002

W dniu 4 stycznia 2006r. Komisja Rewizyjna (...) w G. złożyła wniosek o uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, wydanego 27 października 2005r. w sprawie VII Ns Rej KRS (...) i dodanego na jego podstawie wpisu.

dowód:

- pismo procesowe Komisji Rewizyjnej (...) k. 192-194

W dniu 18 lutego 2006r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (...) W., które z powodu braku odpowiedniej ilości uczestników przerwano do dnia 4 marca 2006r. Na powyższe Walne Zebranie członkowie byli zapraszani pisemnie.

dowód:

- protokół z Walnego Zgromadzenia Członków (...) W. z 18.02.2006r. k. 250-251

- zaproszenie z 03.02.2006r. dla F. G. k. 1151

Dnia 4 marca 2006r. wznowiono przerwane 18 lutego 2006r. Walne Zgromadzenie Członków (...) W.. M. S. złożył na Zebraniu rezygnację z funkcji członka zarządu (...) W..

dowód:

- protokół z Walnego Zgromadzenia Członków (...) W. z 18.02.2006r. k. 250-251

- zeznania świadka M. S. - elektroniczny zapis obrazu i dźwięku z rozprawy z 14.05.2015r. płyta CD k. 1035

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2007r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wszczął z urzędu postępowanie przymuszające w celu złożenia przez (...) Klub Sportowy (...) w G. wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i zobowiązał (...) W. do złożenia wniosku o zmianę wpisu w KRS w terminie 7 dni, pod rygorem nałożenia grzywny na Stowarzyszenie. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że M. S. – członek zarządu (...) W. – przedstawił Sądowi protokoły organizowanych w dniach 18 lutego, 5 marca, 25 marca i 22 kwietnia 2006r. Walnych Zgromadzeń Członków (...) W., z których wynikało, że do wiadomości członków Stowarzyszenia doszły oświadczenie M. F. z 5 marca 2006r. o rezygnacji ze sprawowania funkcji członka (Prezesa) zarządu Stowarzyszenia oraz oświadczenie M. S. z 25 marca 2006r. o rezygnacji z członkostwa w towarzyszeniu i sprawowania funkcji w zarządzie.

dowód:

- postanowienie z 03.04.2007r., GD VII Ns-Rej,. KRS (...) k. 252-253 i w aktach rejestrowych (...) W.

K. P. wniósł przeciwko (...) w G. pozew o „unieważnienie Walnego Zgromadzenia (...) W. z 9 lipca 2003r. zwołanego wadliwie przez kuratora”. Uzasadniając żądanie K. P. wskazał, że jest członkiem ustępujących władz (...) i nie został poinformowany o Walnym Zebraniu, które odbyło się 9 lipca 2003r. W toku postepowania pozwany (...) złożył wniosek o zawieszenie postepowania na mocy art. 174 §1 pkt 2 kpc z uwagi na braki w składzie zarządu klubu. Postanowieniem z 7 maja 2007r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiesił na mocy art. 174 §1 pkt 2 kpc postepowanie w sprawie o sygn.. akt IC (...), a następnie, wobec stwierdzenia, że (...) w G. posiada osoby uprawnione do jego reprezentowania, postanowieniem z 27 czerwca 2007r. podjął postępowanie. W dniu 27 czerwca 2007r. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem zaocznym wydanym w sprawie o Sygn. akt IC (...) ustalił, że uchwały Walnego Zebrania Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G. nr 6, 7, 11 i 12 z dnia 9 lipca 2003r. są nieważne (pkt I ww. wyroku). Wyrok zaoczny z dnia 27 czerwca 2007r. nie został zaskarżony.

dowód:

- pozew k. 1 akt IC(...) SO w Gdańsku

- pismo (...) z 26.04.2007r. k. 72 akt IC (...)SO w Gdańsku

- postanowienie z 07.05.2007r. k. 79 akt IC (...) SO w Gdańsku

- protokół posiedzenia z 27.06.2007r. k. 95 akt IC (...)

- wyrok SO w Gdańsku w sprawie IC (...) k. 101

Postanowieniem z dnia 3 października 2007r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku stwierdził brak podstaw do ustanowienia kuratora dla (...) Klubu Sportowego (...) w G..

dowód:

- postanowienie z 03.10.2007r., GD VII Ns-Rej,. KRS (...) k. 248-249 i w aktach rejestrowych (...) W.

Decyzją Wojewody (...) z dnia 5 listopada 2008r. działka o nr (...), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o nr (...), została nieodpłatnie przekazana na własność Gminy M. G..

dowód:

- decyzja Wojewody (...) z 05.11.2008r. k. 1074-1076

- wypis z rejestru gruntów wraz z kopia mapy ewidencyjnej k. 1077, 1078-1081

- wniosek o wpis w księdze wieczystej k. 1070-1073, 1083

- zawiadomienie o wpisie do księgi wieczystej (...) k. 1087-1089

W dniu 18 grudnia 2009r. Skarb Państwa sprzedał Gminie M. G. działki nr (...) położone przy ul. (...) w G., dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o nr (...).

dowód:

- umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep. A (...) k. 1120-1127

Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), położona przy ul. (...) w G., aktualnie zabudowana jest stanowiącymi odrębne od gruntu przedmioty własności: kasami biletowymi, magazynem paliw, hydrofornią, warsztatem motocyklowym i budynkiem warsztatowo-mieszkalnym, które są ujawnione w księdze wieczystej. Ponadto na nieruchomości znajdują się nieujawnione w księdze wieczystej: stadion żużlowy, minitor żużlowy, budowla pod nazwą Brama Maratońska i sanitariat publiczny.

Okoliczności bezsporne nadto dowód: odpis z księgi wieczystej (...) k. 53-89, 1008-1015

Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) położona przy ul. (...) w G., aktualnie zabudowana jest stanowiącymi odrębne od gruntu przedmioty własności halą sportową wraz z budynkiem administracyjnym i strzelnicą.

Okoliczności bezsporne nadto dowód: odpis z księgi wieczystej (...) k. 53-89, 1016-1025

Sąd zważył, co następuje:

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie zebranych i przeprowadzonych w sprawie dowodów, które poddano ocenie zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. Sąd dokonał oceny wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Dokonując powyższych ustaleń faktycznych Sąd oparł się na dowodach w postaci dokumentów złożonych i załączonych do akt sprawy, w tym zgromadzonych w aktach rejestrowych (...) W., dokumentów z akt sprawy Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn. IC (...), dokumentów zgromadzonych w aktach księgi wieczystej o nr KW (...) i księgi wieczystej o nr KW (...), zeznań świadków Z. P., M. M. (1), S. C., G. S., J. C., M. S., M. F., H. Ł. (1), F. G., a także zeznań A. G. jako przedstawiciela strony powodowej.

Dokumenty z akt rejestrowych (...) W. pozwoliły ustalić treść dokumentów złożonych do akt rejestrowych powoda, okoliczności świadczące o problemach finansowych stowarzyszenia, listę jego członków w 2003r. treść uchwał i protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków (...) W. z 9 lipca 2003r., treść wydanych w postępowaniu rejestrowym orzeczeń, w tym dotyczących ustanowienia dla stowarzyszenia kuratora i jego zwolnienia z tej funkcji, dokonywania wpisów do rejestru. Dokumenty z akt rejestrowych powoda nie nasuwały zastrzeżeń co do swej prawdziwości oraz zgodności z prawdą zawartych w nich oświadczeń, a ich wartości dowodowej nie kwestionowała też żadna ze stron niniejszego postępowania.

Dokumenty z akt sprawy Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sygn. akt IC (...), w postaci pozwu, pisma (...) W. z 26 kwietnia 2007r., postanowienia z 7 maja 2007r., protokołu posiedzenia z 27 czerwca 2007r. i wyroku zaocznego z 27 czerwca 2007r. stanowiły podstawę ustaleń faktycznych w sprawie wyłącznie w zakresie, w jakim obrazowały przebieg postępowania i nie budziły wątpliwości Sądu ani stron. Sam prawomocny wyrok zaoczny z dnia 27 czerwca 2007r. stanowił również podstawę uznania przez Sąd w niniejszym postępowaniu, iż uchwały Walnego Zebrania Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G. o nr 6, 7, 11 i 12 z dnia 9 lipca 2003r. są nieważne.

Dokumenty z akt ksiąg wieczystych o nr KW (...) i nr KW (...) pozwoliły ustalić treść ww. ksiąg wieczystych oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu w księgach. Dokumenty znajdujące się w aktach wieczystych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu pozwoliły również na ustalenie, że na nieruchomościach przy ul. (...) w G. znajdują się ujawnione i nieujawnione budynki, budowle i urządzenia.

Dokumenty złożone do akt sprawy wyjaśniły okoliczności związane z odbyciem walnych zebrań powodowego stowarzyszenia i zawarciem umów zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków i budowli. Wymienione dokumenty, za wyjątkiem dokumentu uchwały Walnego Zebrania Członków (...) W. w G. nr 1 z dnia 10 grudnia 2005r., nie nasuwały zastrzeżeń co do swej prawdziwości oraz zgodności z prawdą zawartych w nich oświadczeń, a ich wartości dowodowej nie kwestionowała też żadna ze stron niniejszego postępowania. W konsekwencji Sąd uznał je za wiarygodne i miarodajne źródła ustaleń faktycznych.

Sąd nie dał natomiast wiary dokumentowi w postaci powołanej wyżej uchwały Walnego Zebrania Członków (...) W. w G. z 10 grudnia 2005r., w której wyrażono zgodę na zbycie należących do powoda praw użytkowania wieczystego. Faktu wyrażenia takiej zgody nie potwierdzają ani pozostałe dokumenty zgromadzone w sprawie, ani zeznania przesłuchanych w świadków. Ponadto Sąd powziął wątpliwość co do okoliczności powstania tego dokumentu w oparciu o zeznania świadków, z których żaden nie potwierdził, by M. M. (1) i K. D. w dniu 10 grudnia przewodniczyli Walnemu Zebraniu Członków (...) W. lub też sporządzali z takiego zebrania protokół, co uprawniałoby te osoby do podpisania uchwały.

Zeznania świadków Z. P., M. M. (1), S. C., G. S., J. C., M. S., M. F., H. Ł. (1), F. G. (2), a także zeznania A. G. jako przedstawiciela strony powodowej nie doprowadziły do ustalenia, że w 2005r. w (...) W. odbyło się Walne Zebranie Członków (...) W.. W zakresie, w jakim świadkowie pamiętali okoliczności towarzyszące zwoływaniu, odbywaniu Walnych Zebrań Członków (...) W. w G. w roku 2005, podejmowaniu na tychże Walnych Zebraniach uchwał, wypowiedzi dowodowe świadków były wzajemnie sprzeczne i nie pozwoliły na poczynienie jednoznacznych ustaleń. Niewątpliwie jednak w świetle treści dokumentu uchwały nr 1 z dnia 10 grudnia 2005r., sposobu uchwalania uchwał przed i po roku 2005r. i wzajemnie wykluczających się twierdzeń świadków Sąd nie miał podstaw do przyjęcia, iż do odbycia Walnego Zebrania Członków powoda w grudniu 2005r. i wyrażenia zgody na zbycie w trybie art. 179 kc prawa użytkowania wieczystego rzeczywiście doszło.

Sąd oddalił wniosek dowodowy pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków wskazanych w pismach procesowych z 19 lipca 2013 roku, 20 sierpnia 2013 roku, 12 października 2013 roku na okoliczność prawidłowości ukonstytuowania się władz (...) W., podjęcia uchwały numer 12 walnego zebrania członków stowarzyszenia w dniu 12 lipca 2003 roku oraz na okoliczności istnienia zarządu klubu i składu osobowego zarządu klubu oraz funkcji pełnionych w zarządzie klubu. Okoliczności te były bowiem przedmiotem badania w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt IC 308/07 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, zakończonym prawomocnym wyrokiem zaocznym z dnia 27 czerwca 2007r., ustalającym, że uchwały Walnego Zebrania Członków (...) Klubu Sportowego (...) w G. nr 6, 7, 11 i 12 z dnia 9 lipca 2003r. są nieważne (pkt I ww. wyroku). Nadto okoliczności te bezsprzecznie wynikały ze zgromadzonych w sprawie dokumentów.

Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga zagadnienie legitymacji czynnej i biernej w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Zgodnie z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, powództwo to może wytoczyć „każda osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia”. W orzecznictwie i piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że decydującą przesłankę uprawnienia żądania uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym stanowi interes prawny w usunięciu tejże niezgodności (tak m.in.: Sąd Najwyższy w wyroku z 05 grudnia 2002 r., III CKN (...); S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz. Warszawa 2004, s. 77 – 78). Tak skonstruowana legitymacja czynna upodabnia zarazem powództwo, o którym mowa w art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece do powództwa o ustalenie prawa z art. 189 k.p.c. Legitymację bierną w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ma zaś osoba, której prawo zostało ujawnione w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

W niniejszej sprawie nie budziło sporu, że występujący po stronie powodowej (...) W. jest uprawniony do żądania uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Powód twierdził bowiem w pozwie, że przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego gruntu. Niewątpliwie zatem powód należy do kręgu „osób, których prawo nie jest wpisane” i jednocześnie ma interes prawny w tym, aby treść księgi wieczystej odpowiadała rzeczywistemu stanowi prawnemu. Okolicznością niesporną było również, iż legitymacja bierna w niniejszej sprawie przysługuje Gminie M. G., przeciwko której powód skierowała powództwo. Niewątpliwie treść ksiąg wieczystych, których ustalenia treści domagała się strona powodowa wskazywała, że sporne nieruchomości położone są w G. i pierwotnie były własnością Skarbu Państwa. Ponadto z dołączonych do akt sprawy dokumentów wynikało, że po złożeniu przez (...) W. oświadczeń o zrzeczeniu się praw użytkowania wieczystego działek przy ul. (...) w G. na mocy art. 179 kc prawo to przysługiwało Gminie M. G.. Dalsze dokumenty nie pozostawiały wątpliwości, iż Gmina jako użytkownik wieczysty nieruchomości na skutek decyzji Wojewody (...) z 5 listopada 2008r. o nieodpłatnym przekazaniu działki nr (...), KW nr (...), oraz na skutek zawarcia w dniu 18 grudnia 2009r ze Skarbem Państwa umowy sprzedaży działek o nr (...) (KW (...)), stała się właścicielem ww. nieruchomości. Skoro zatem żądanie pozwu dotyczyło ujawnienia w księdze wieczystej prawa rzeczowego na nieruchomości, to niewątpliwie „adresatem” tego żądania powinien i słusznie był właściciel nieruchomości, czyli Gmina M. G..

Spośród okoliczności faktycznych, mających dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy istotne znaczenie, niesporne pozostawały te niekwestionowane przez strony oraz te, które pozwana wyraźnie przyznała. Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że miały miejsce czynności zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego i własności budynków – nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste (...) aktami notarialnymi odpowiednio z dnia 19 grudnia 2005r. (Rep. A nr (...)) oraz z dnia 30 grudnia 2005r. (Rep. A nr (...)) – oświadczeniami o zrzeczeniu prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków. Fakty te zostały nadto potwierdzone zgromadzonymi w sprawie dokumentami. Kwestią sporną między stronami była natomiast ważność i skuteczność złożonych w dniach 19 grudnia 2005 r. i 30 grudnia 2005 r. oświadczeń woli o zrzeczeniu się w trybie art. 179 kc prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków. Strona powodowa opierając się o treść wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie I C(...) w dniu 27 czerwca 2007 r., podnosił, iż M. F. i M. S. nie byli uprawnieni do podejmowania czynności prawnych w imieniu i na rzecz powoda, albowiem nie zostali powołani na członków zarządu. Pełnomocnik powoda podnosił przy tym, z czym nie zgadzał się pozwany, że kwestia ważności uchwały o wyborze zarządu (...) W. z dnia 9 lipca 2003r. ma w sprawie istotne znaczenie prejudycjalne. Z powyższym poglądem powoda Sąd zgodził się w całości.

Zgodnie z art. 365 § 1 kpc, orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 maja 2012r., V CSK 305/11, zasadą wynikającą z art. 365 k.p.c. jest, że prawomocne orzeczenie nie ma mocy wiążącej wobec wszystkich i wiąże w pierwszej kolejności strony. Z kolei wobec innych osób niż strony procesu orzeczenie jest skuteczne, jeżeli mamy do czynienia z tzw. rozszerzoną prawomocnością materialną orzeczenia, co w zasadzie ma miejsce ,,w wypadkach wskazanych w ustawie". Związanie prejudycjalne innego sądu w innej sprawie treścią wydanego uprzednio orzeczenia oznacza natomiast, że sąd ten nie może dokonać odmiennej oceny prawnej roszczenia, wówczas gdy w tej innej sprawie występują te same strony albo osoby objęte rozszerzoną prawomocnością, a ponadto pomiędzy prawomocnym orzeczeniem oraz toczącą się sprawą zachodzi szczególny związek polegający na tym, że prawomocne orzeczenie oddziałuje na rozstrzygnięcie w toczącej się sprawie.

Jak wynika z powyższego i zgodnie z podzielanym przez Sąd stanowiskiem wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 2008r. V CSK 398/07 ( LEX nr 461633), konsekwencją ustanowionej w art. 365 § 1 k.p.c. zasady mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia jest to, że przesądzenie we wcześniejszym wyroku kwestii prawnej o charakterze prejudycjalnym oznacza, iż w procesie późniejszym kwestia ta nie może być już w ogóle badana (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2002 r., sygn. akt V CKN 1110/00, niepubl.). Moc wiążąca orzeczenia w odniesieniu do sądów oznacza, że muszą one przyjmować założenie, iż dana kwestia prawna kształtuje się w sposób przyjęty w prawomocnym orzeczeniu. Jeżeli zatem w kolejnym postępowaniu pojawia się ta sama (tożsama) kwestia prawna, nie może być ona już ponownie badana w toku tego postępowania. Kwestia ta wyznacza z reguły podmiotowe granice prawomocności materialnej orzeczenia, wynikające z art. 365 § 1 k.p.c. Związanie Sądu w rozumieniu tego przepisu oznacza zatem niedopuszczalność przeprowadzenia postępowania dowodowego w danej kwestii, a nie tylko zakaz dokonywania ustaleń sprzecznych (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt II CSK 530/06, niepubl.).

Odnosząc powyższe rozważania do okoliczności sprawy przyjąć należy, zgodnie ze stanowiskiem powoda, że prawomocny wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Gdańsku, wydany w dniu 27 czerwca 2007r. w sprawie IC (...), wiąże Sąd w niniejszym postępowaniu, gdyż rozstrzyga kwestię ważności uchwały Walnego Zebrania Członków (...) W. w G. o wyborze zarządu tego stowarzyszenia, która ma znaczenie prejudycjalne w sprawie aktualnie rozpoznawanej. W konsekwencji ważność uchwały Walnego Zebrania Członków (...) W. w G. z dnia 9 lipca 2003r. o wyborze zarządu stowarzyszenia nie mogła być ponownie badana w toku tego postępowania. Związanie ww. wyrokiem zaocznym oznaczało przy tym niedopuszczalność przeprowadzenia postępowania dowodowego w tej kwestii, nie tylko zaś dokonywania ustaleń sprzecznych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 4 marca 2008r., IV CSK 441/07). Z uwagi na powyższą okoliczność Sąd ustalając stan faktyczny miał podstawy do uznania, że osoby, które zrzekły się w aktach notarialnych z 19 i 30 grudnia 2005r. praw użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawami własności wzniesionych na tych nieruchomościach budynków i budowli, nie były członkami Zarządu (...), a związku z tym nie miały umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz powoda.

Nie zasługiwał na uwzględnienie argument strony pozwanej, iż niestwierdzenie nieważności uchwały zarządu o wyłonieniu Prezydenta, Wiceprezydenta i członków Zarządu powoda w orzeczeniu sądowym, pozwalało na ważne złożenie oświadczeń M. F. i M. S. o zrzeczeniu się w imieniu (...) W. w trybie art. 179 kc praw użytkowania wieczystego na rzecz pozwanej. Sąd w tym zakresie w pełni podzielił stanowisko strony powodowej, iż dokonany wybór prezydenta i wiceprezydenta nie mógł być ważny, skoro osoby te nie zostały w sposób ważny powołane na członków zarządu i upoważnione do wyłonienia spośród siebie osób pełniących ww. funkcje. Osoby, które złożyły podpis pod uchwała zarządu z dnia 9 lipca 2003 r. nie będąc członkami zarządu, nie mogły w sposób skuteczny uchwały tej podjąć.

W tym miejscu wskazać należy, iż postępowanie dowodowe nie doprowadziło do ustalenia, iż do zbycia praw użytkowania wieczystego doszło zgodnie z wymogami §35 i 37 statutu stowarzyszenia. Jak wynika z treści §35 statutu wszelkie decyzje władz (...) W. w przedmiocie zbycia części lub całości majątku w postaci nieruchomości wymagały zgody Walnego Zebrania. Materiał dowodowy nie pozwolił na ustalenie by Walne Zebranie w drodze uchwały wyraziło zgodę na zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawami własności wzniesionych na tych nieruchomościach budynków i budowli w trybie art. 179 kc. Takim dokumentem z przyczyn wskazanych powyżej nie może być dokument określony jako „uchwały i wnioski Walnego Zebrania członków (...) Klubu Sportowego (...) w G. odbytego w dniu 10 grudnia 2005 r., znajdujący się na karcie 623 akt sprawy.

Niezależnie od omówionych wyżej kwestii powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Podstawą merytoryczną żądania powoda był przepis art. 10 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zm.; dalej również jako ustawa o księgach wieczystych i hipotece ), który stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Ustanowione w cytowanym przepisie roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przysługuje tylko wtedy, gdy wpis tworzący ujawniony stan prawny (albo orzeczenie sądu wieczystoksięgowego odmawiające dokonania określonego wpisu) jest prawomocny, a więc nie może być podważony w drodze środka odwoławczego w postępowaniu wieczystoksięgowym.(tak m.in.: Sąd Najwyższy w postanowieniu z 28 kwietnia 1994 r., III CZP 43/94, Lex nr 568111). Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polega przy tym na doprowadzeniu jej do aktualnego stanu prawnego poprzez: wpisanie nowego prawa; wykreślenie prawa ujawnionego w księdze i wpisanie innego prawa; albo sprostowanie treści wpisanego prawa. Według utrwalonego poglądu orzecznictwa i piśmiennictwa, właściwym kryterium dla ustalenia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistej stanem prawnym jest zawsze obecny stan prawny – aktualny w dacie orzekania, nie zaś stan prawny istniejący w przeszłości. Przedmiotem postępowania dowodowego jest zaś ustalenie, czy istotnie zachodzi owa niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, uzasadniająca jej usunięcie przez dokonanie prawidłowych wpisów. Wymaga podkreślenia, że postępowanie dowodowe – jego przedmiot, zakres, katalog środków i czynności dowodowych – nie podlega takim ograniczeniom jak w postępowaniu wieczystoksięgowym. Zgodnie też z ogólnymi zasadami procesu cywilnego ciężar dowodu spoczywa na stronie powodowej jako tej, która z twierdzenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Zaprzeczając treści księgi wieczystej powód nie może jednak skutecznie kwestionować prawidłowości orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej, na podstawie których wpis został dokonany, chyba że orzeczenie jest nieprawomocne, a decyzja nieostateczna lub bezwzględnie nieważna (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 1999r., I CKN 1079/97, OSNC 1999, nr 11, poz. 189 z aprobującą glosą A. Oleszko, OSP 1999, nr 12, poz. 220).

Szczegółowe rozważania na temat zasadności dochodzonego pozwem roszczenia należy rozpocząć od odniesienia się do art. 235 § 1 k.c., zgodnie z którym budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez użytkownika wieczystego stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Przysługująca użytkownikowi wieczystemu odrębna od gruntu własność budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie (art. 46 k.c.) jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym, które jest prawem silniejszym, własność zaś budynków jest pochodną tego prawa.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 maja 2012r., V CSK 264/11, w przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się budynki lub inne urządzenia, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, związek obu praw ze sobą jest na tyle silny, iż z jednej strony przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu warunkuje możliwość przeniesienia na użytkownika wieczystego gruntu własności budynków i innych urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, z drugiej zaś strony, prawidłowe przeniesienie własności tych budynków i urządzeń na rzecz użytkownika wieczystego wpływa na ważność przeniesienia samego prawa użytkowania wieczystego. Ta ścisła, wynikająca z przepisów prawa materialnego, zależność obu praw, uzasadnia stanowisko, że wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się budynki lub inne urządzenia, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, powinien także zawierać wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej własności tych budynków. Wpis w księdze wieczystej ograniczony jedynie do prawa użytkowania wieczystego gruntu naruszałby art. 235 k.c.

Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podziela pogląd Sądu Najwyższego, iż istotnie nie ma przepisu, który wprost wyrażałby obowiązek równoczesnego złożenia wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków lub innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie. Zważyć jednakże należy, iż obowiązek taki wynika z istoty wzajemnej relacji obu praw określonej w przepisach prawa materialnego. (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2007r., III CZP 136/06, OSNC 2007, nr 11, 10, poz. 163). Ujawnienie zatem w księdze wieczystej tylko prawa użytkowania wieczystego z pominięciem prawa własności budynków i urządzeń wzniesionych na gruncie prowadziłoby do sytuacji, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej - pomijający ujawnienie prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie na rzecz użytkownika wieczystego - byłby niezgodny ze stanem rzeczywistym, wynikającym z dokumentu stanowiącego podstawę powstania prawa użytkowania wieczystego, z którego wynikało, że na rzecz użytkownika wieczystego przeszły także prawo własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie.

W ocenie Sądu taka sytuacja miałaby miejsce w razie uwzględnienia powództwa w kształcie zgłoszonym w pozwie. Z treści umów, na podstawie których doszło do wpisania prawa użytkowania wieczystego spornych nieruchomości wynikało bowiem, że strona powodowa nabyła nie tylko prawo użytkowania wieczystego gruntu, ale również prawo własności budynków znajdujących się na tym gruncie, szczegółowo opisanych w poprzedniej części uzasadnienia.

Zaznaczyć w tym miejscu również należy, iż w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym Sąd jest związany żądaniem pozwu, zgodnie z dyspozycją art. 321 § 1 kpc. W sytuacji gdy stan prawny nieruchomości okaże się inny od stanu objętego żądaniem pozwu co do rodzajów praw podlegających wpisowi w miejsce istniejących wpisów, Sąd nie może orzekać pozytywnie, ponieważ orzekłby wówczas o przedmiocie nieobjętym żądaniem. Takie stanowisko było wielokrotnie podkreślane przez orzecznictwo Sądu Najwyższego (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 8 października 2002r., IV CKN 1304/00, uchwała Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2008r., III CZP 76/08, wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2001r., III CKN 1214/98), podziela je również Sąd rozpoznający sprawę.

W ocenie Sądu słusznie stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 28 sierpnia 2008r., III CZP 76/08, iż celem - i skutkiem - żądania usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nie jest kompleksowe, dokonywane w interesie publicznym, zweryfikowanie treści księgi wieczystej, lecz dokonanie tej weryfikacji w granicach żądania powoda, wytoczonego przeciwko konkretnej osobie, której udział w sprawie w charakterze pozwanego uważa on za konieczny i uzasadniony.

Powód jako osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej domaga się usunięcia niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze a rzeczywistym stanem prawnym, gdyż jego prawo nie jest wpisane do księgi wieczystej. Treść art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wyraźnie wskazuje, że powód nie może domagać się usunięcia niezgodności w sposób ogólny, lecz określając przedmiot żądania musi wskazać nieruchomość, której stan prawny ma być sprostowany, oraz konkretne prawo, które nie jest wpisane lub zostało wpisane błędnie. Konieczność wskazania w żądaniu pozwu konkretnego prawa, które nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, oznacza, że powód musi określić, jakie to jest prawo oraz w jakim zakresie powinno być ono wpisane do księgi. Jest to niezbywalny obowiązek powoda, wypływający z art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.

Nie można przy tym wymagać, aby żądanie - w sensie formalnym - odpowiadało wpisowi, lecz aby w pełni oddawało jego sens materialny. W związku z tym należy zgodzić się z poglądem wyrażonym w piśmiennictwie, że sąd może odpowiednio dostosować żądanie powoda do wymagań wpisu, może jednak to uczynić tylko w ramach tego żądania, nie wykraczając poza jego granice (por. też orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1949 r., C (...), (...) 1949, nr 11-12, s. 530).

Stanowisko Sądu w niniejszej sprawie potwierdza pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r., IV CSK 264/08, zgodnie z którym stwierdzenie merytorycznej rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości a tym, jakiego ujawnienia domaga się powód, prowadzić musi do oddalenia jego powództwa. Zdaniem Sądu Najwyższego należy respektować konieczność stosowania w postępowaniu z art. 10 u.k.w.h. regulacji procesowych w pełnym zakresie wraz z wynikającym z art. 321 § 1 k.p.c. określeniem granic swobody rozstrzygania sporu przez sąd. Najistotniejsze znaczenie ma w tym wypadku wola powoda, jako podstawowa w konstrukcji postępowania procesowego, zakładającego swobodę i obowiązek określenia przez powoda zgłaszanego żądania (art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.) W ocenie Sądu Najwyższego skierowanie spraw o usunięcie niezgodności w treści ksiąg wieczystych do procesu oznacza, iż kontrola i usuwanie ewentualnych niezgodności następuje w granicach żądania powoda. W konsekwencji Sąd nie może wpisać na jego rzecz innego prawa, niż wynika to z żądania, ani też w innym rozmiarze, niż powód się domagał, chociażby ustalił, że taki jest rzeczywisty stan prawny (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1998 r., sygn. akt II CKN (...), OSNC 1999/5/98).

Treść żądania pozwu w sposób jednoznaczny wskazuje, iż strona powodowa domagała się usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księgach wieczystych a rzeczywistym stanem prawnym, poprzez wpisanie w działach II ksiąg wieczystych (...) Klubu Sportowego (...) w G. jako użytkownika wieczystego z pominięciem żądania ujawnienia prawa własności budynków i urządzeń wzniesionych na tych gruntach. Uwzględnienie powództwa w takim kształcie w istocie nie doprowadziłoby do usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księgach wieczystych a rzeczywistym stanem prawnym.

Z uwagi na powyższe Sąd powództwo oddalił, o czym orzekł jak w pkt I wyroku na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. oraz art. 108 § 1 k.p.c. i art. Sąd orzekł o kosztach procesu – jak w pkt II i III wyroku. Biorąc pod uwagę, że strona powodowa przegrała sprawę w całości, na niej też spoczywa obowiązek uiszczenia niezapłaconych kosztów sądowych w sprawie (w postaci części opłaty od pozwu, od której uiszczenia powód nie był zwolniony), a także zwrotu pozwanej kosztów zastępstwa procesowego, obliczonych według stawki określonej § 6 pkt 7 w zw. z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.)

SSR D. K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Nowak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Krygier
Data wytworzenia informacji: