Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 880/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2013-05-17

Sygn. akt VII U 880/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

na posiedzeniu niejawnym w składzie:

Przewodniczący SSO Monika Popielińska

po rozpoznaniu sprawy z odwołania L. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o wysokość emerytury

postanawia:

umorzyć postępowanie odwoławcze.

SSO Monika Popielińska

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni L. J. wystąpiła do Sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy wniosku z dnia 28 stycznia 2013r. zgodnie z którym wniosła o przeliczenie wysokości emerytury z uwzględnieniem kapitału początkowego, co do zasad jego ustalenia wnosząc o uwzględnienie zarobków osiąganych przed 1999r. a udokumentowanych dokumentami będącymi w posiadaniu ZUS.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy podtrzymał stanowisko jak w piśmie z dnia 04 lutego 2013r., w którym udzielił stronie wyjaśnień co do zasadności i celowości wniosku.

Zarządzeniem z dnia 24 kwietnia 2013r. Sąd zwrócił akt emerytalne ZUS organowi rentowemu celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co do podstaw skierowania do Sądu odwołania ubezpieczonej, w sytuacji, gdy organ nie wydał decyzji , co do której ubezpieczona miałaby się odwołać , za jednoczesnym zobowiązaniem do rozważenia zasadności wydania decyzji w przedmiocie wniosku ubezpieczonej z dnia 28 stycznia 2013r.

W odpowiedzi na zarządzenie Sądu pismem procesowym z dnia 15 maja 2013r. organ rentowy poinformował Sąd o wydaniu w dniu 08 maja 2013r. decyzji w przedmiocie wniosku ubezpieczonej z dnia 28 stycznia 2013r.

Mając na uwadze powyższe Sąd zważył, co następuje :

Zgodnie z dyspozycją art. 355 § 1 kpc Sąd wydaje postanowienie o umarzeniu postępowania , jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne.

Uwzględniając zatem powyższe unormowania i ustalony w sprawie stan faktyczny jak wyżej stwierdzić należy, iż wobec wydania przez organ rentowy decyzji z dnia 08 maja 2013r. będącej odpowiedzią pozwanego na wniosek ubezpieczonej z dnia 28 stycznia 2013r., co do której zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji stronie przysługuje prawo odwołania się do Sądu ubezpieczeń społecznych na zasadach ogólnych , bezprzedmiotowym stało się orzekanie w przedmiocie stanowiska ZUS zawartego w piśmie z dnia 04 lutego 2013r. , które nie stanowi decyzji administracyjnej . Nie ma tez podstaw do uznania pisma ubezpieczonej z dnia 25 lutego 2013r. za odwołanie ubezpieczonej czy skargę na bezczynność organu, bo w konsekwencji zarządzenia sadu z dnia 24 kwietnia 2013r. organ rentowy wydał decyzję w przedmiocie rzeczonego wniosku.

Na marginesie jedynie Sąd pragnie zauważyć, iż dostrzega konieczność rozważenia przez organ rentowy celowości kontynowania praktyki kierowania pism ubezpieczonych do sądu w sytuacji , gdy organ rentowy jedynie udziela na piśmie wyjaśnień nie mających formy decyzji administracyjnej wobec zakresu kognicji Sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wynikających z przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz m.in. przepisów ustawy z dnia 13 stycznia października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1585 ze zmianami ) .

Mając na względzie powyższe Sąd na zasadzie art. 477 13 kpc postanowił jak w sentencji postanowienia .

SSO Monika Popielińska

Sygn. akt VII U 880/13

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

5.  (...)

G., 2013-05-17 SSO Monika Popielińska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Glina
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Popielińska
Data wytworzenia informacji: