Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 502/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2013-04-17

Sygn. akt VII U 502/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Zabrocka

Protokolant: st.sekr.sądowy Alina Bastuba

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Gdańsku

sprawy J. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o prawo do emerytury

na skutek odwołania J. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

z dnia 25 stycznia 2013 r. nr (...)

oddala odwołanie.

/ na oryginale właściwy podpis/

Sygn. akt: VII U 502/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w G. decyzją z dnia 25 stycznia 2013 r. odmówił J. W. prawa do emerytury w oparciu o przepis art. 28 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych .

Od powyższej decyzji odwołanie złożył ubezpieczony, wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do wnioskowanego świadczenia. Wskazał, że decyzja jest niezgodna ze stanem faktycznym , co udowodni na rozprawie.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jego oddalenie, przywołując regulacje art. 27 i 28 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , zgodnie z którymi ubezpieczeni urodzeni przed dniem l stycznia 1949 r., mogą przejść na emeryturę: mężczyzna - po osiągnięciu wieku 65 lat, jeżeli ma co najmniej 25 - letni okres składkowy i nieskładkowy (art. 27 ) bądź mężczyzna po osiągnięciu 65 roku życia , jeżeli ma co najmniej 20 lat stażu (art. 28 ). Ubezpieczony udowodnił za wyłącznie 14 lat 5 miesięcy i 10 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Pozwany nadto podniósł, iż nie uwzględnił do stażu pracy okresu :

- od 10.10.1978 r. do 18.12.1978 r. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie (...) (tj. 2 miesiące i 9 dni ) , bowiem w świadectwo pracy nie zawiera pieczątki imiennej i podpisu upoważnionego pracownika,

- od 2.10.1995r do 22.11.1996r. (1 rok 1 miesiąc i 21 dni ) w Zakładach (...) , albowiem ubezpieczony przedłożył kserokopie świadectwa pracy.

Pozwany wskazał także , iż nawet po doliczeniu spornych okresów zatrudnienia , ubezpieczony nie legitymuje się wymaganym 20 letnim okresem składkowym i nieskładkowym , a jedynie stażem 15 lat 9 miesięcy i 10 dni.

Na rozprawie w dniu17 kwietnia 2013r. ubezpieczony podał, że przedstawiony w kwestionariuszu staż jest wystarczający do przyznania mu emerytury , albowiem pracował w warunkach szczególnych , a w takim przypadku wystarczy 15 lat pracy.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

J. W. , urodzony (...) w dniu 21 stycznia 2013 r. złożył do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w G. wniosek o ustalenie prawa do emerytury.

W kwestionariuszu ubezpieczony wymienił poszczególne okresy ubezpieczenia i wskazał, że więcej nie pracował.

Organ rentowy uznał, iż wykazał on okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 14 lat 5 miesięcy i 10 dni.

Pozwany nie uwzględnił do stażu ubezpieczeniowego okresu :

- od 10.10.1978 r. do 18.12.1978 r. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie (...) (tj. 2 miesiące i 9 dni ) , bowiem w świadectwo pracy jest nieformalne i nie zawiera pieczątki imiennej i podpisu upoważnionego pracownika,

- od 2.10.1995r do 22.11.1996r. (1 rok 1 miesiąc i 21 dni ) w Zakładach (...) , albowiem ubezpieczony przedłożył kserokopie świadectwa pracy zamiast jego oryginału.

Ewentualne doliczenie spornych okresów zatrudnienia , daje ubezpieczonemu łączny okres składowy im nieskładkowy wynoszący 15 lat 9 miesięcy i 10 dni.

Decyzją z dnia 25 stycznia 2013r. , zaskarżoną w niniejszym postępowaniu , pozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił odwołującemu prawa do emerytury na podstawie przepisu art. 28 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dowód : akta ubezpieczeniowe : wniosek k.1-4, kwestionariusz k. 5, karta przebiegu zatrudnienia k. 57, decyzja, k.59,

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był niesporny między stronami. W szczególności niesporne było to , że ubezpieczony ukończył 65 lat i nie legitymuje się wymaganym 20 letnim okresem składkowym i nieskładkowym. Sporne było jedynie to, czy staż jaki posiada ubezpieczony , łącznie z okresami zakwestionowanymi przez pozwanego , jest wystarczający do przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 153 , poz. 1227 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym przed dniem l stycznia 1949 roku przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

1.  osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i
co najmniej 65 lat dla mężczyzn,

2.  mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20
lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

W myśl art. 28 powyższej ustawy ubezpieczonym urodzonym przed dniem l stycznia 1949 roku, przysługuje emerytura , jeżeli spełnili łącznie warunki :

1.  osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn ,

2.  mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn.

Bezsporne w sprawie było, że wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o świadczenie ukończył 65 rok życia ale nie udokumentował okresu składkowego i nieskładkowego w wymiarze co najmniej 20 lat .

Uwzględnienie bowiem wszystkich okresów ubezpieczeniowych (łącznie z dwoma zakwestionowanymi przez pozwanego ) daje ubezpieczonemu łączny staż 15 lat 9 miesięcy i 10 dni zamiast wymaganego okresu 20 lat.

Błędne jest przy tym twierdzenie skarżącego , iż wystarczające jest posiadanie 15 lat stażu ubezpieczeniowego jeżeli wykonywało się pracę w warunkach szczególnych.

Pomijając już kwestię wątpliwości co do tego, iż ubezpieczony legitymuje się 15 letnim okresem pracy w warunkach szczególnych, wskazać należy , iż praca w warunkach szczególnych przez okres co najmniej 15 lat przypadających przez 1 stycznia 1999r. daje prawo do emerytury w obniżonym wieku, jeżeli ubezpieczony nadto na dzień 1 stycznia 1999r. legitymuje łącznym okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co na mniej 25 lat.

Oczywistym jest , że ubezpieczony warunku tego nie spełnia.

Z uwagi na powyższe, uznać należało, iż ubezpieczony nie spełnia przesłanek koniecznych do przyznania mu prawa do emerytury na podstawie art. 27 (brak 25 lat stażu ubezpieczeniowego) oraz art.28 (brak stażu 20 lat ) ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , a zatem w oparciu o przywołane regulacje nie ma prawa do świadczenia emerytalnego. Brak także podstaw do przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych , z uwagi na niespełnienie przesłanek koniecznych do tego świadczenia w tym m.in. niewykazanie co najmniej 25 letniego stażu ubezpieczeniowego na dzień 1 stycznia 1999r.

Mając powyższe na uwadze uznał Sąd odwołanie ubezpieczonego za bezzasadne i, na podstawie art. 477 14 § 1 kpc w związku z cytowanymi przepisami, orzekł jak w sentencji wyroku.

SSO Elżbieta Zabrocka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Glina
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Zabrocka
Data wytworzenia informacji: