Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 693/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2014-06-09

Sygn. akt I C 693/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Ewa Karwowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Danuta Szpanowska - Bartkowska

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2014 roku w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w G.

o uchylenie uchwały

I.uchyla uchwałę nr (...) Rady Nadzorczej pozwanej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w G. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie wykluczenia powoda A. C. z członkostwa w (...) Spółdzielni Mieszkaniowej.

II.Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód A. C. wniósł pozew przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w G. o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr (...) z dnia 13 maja 2013 roku w przedmiocie wykluczenia powoda z członkostwa w Spółdzielni.

W uzasadnieniu powód wskazał, że podjęcie uchwały nr (...) nastąpiło z naruszeniem przepisów wynikających z ustawy Prawo spółdzielcze oraz postanowień Statutu Spółdzielni. Podkreślił, że w procedurze głosowania nad uchwałą pominięto wysłuchanie powoda, a w konsekwencji umożliwienie mu złożenia wyjaśnień oraz ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Powód zakwestionował także merytoryczne podstawy podjęcia kwestionowanej uchwały wskazując, że pozwana nie wykazała by powód świadomie i celowo działał na szkodę Spółdzielni i jej członków. Podkreślił, że zarzucane mu przez Spółdzielnię działania nie miały miejsca.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Odnosząc się do zarzutów podniesionych w treści pozwu pozwana wskazała, że nie naruszyła przepisów ustawy Prawo spółdzielcze albowiem umożliwiła powodowi złożenie wyjaśnień przed podjęciem uchwały, jednak powód z możliwości tej nie skorzystał. Powód na posiedzeniu w przedmiocie jego wykluczenia reprezentowany był przez pełnomocnika, zaś postanowienia Statutu przewidują osobisty udział członka Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu. W ocenie pozwanej, biorąc pod uwagę charakter członkostwa oraz charakter procedury wykluczenia powód winien złożyć wyjaśnienia osobiście. Pozwana wskazała także, że decyzja o wykluczeniu powoda była spełnieniem oczekiwań i żądań większości członków Spółdzielni, według których, dalszego pozostawania powoda w Spółdzielni nie można pogodzić z postanowieniami Statutu oraz dobrymi obyczajami. Pozwana podkreśliła, że powód świadomie działa na szkodę Spółdzielni oraz jej członków, szkodzi dobrej opinii oraz działa wbrew interesom Spółdzielni.

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

W dniu 13 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w G.. W porządku obrad znajdowało się głosowanie nad projektem uchwały o wykluczeniu powoda z członkostwa w Spółdzielni. Powód stawił się na posiedzenie z pełnomocnikiem J. P.. Pełnomocnik Spółdzielni poinformował powoda, iż zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej na posiedzeniu mogą być obecni jedynie członkowie Rady oraz osoby zaproszone, zaś przepisy o zastępstwie przez pełnomocników nie mają zastosowania. W odpowiedzi, pełnomocnik powoda nazwał posiedzenie "sądem kapturowym". Powód, zapytany czy zamierza skorzystać z prawa głosu, odmówił i wspólnie z pełnomocnikiem opuścili posiedzenie.

dowód: protokół nr(...) z 13.05.2013 r. k. 39-42, zeznania świadka M. B. k. 154, zeznania przedstawiciela pozwanego k. 67, 179

Rada Nadzorcza(...) Spółdzielni Mieszkaniowej w G., działając na wniosek Zarządu Spółdzielni z dnia 15 kwietnia 2013 roku, w dniu 13 maja 2013 roku podjęła uchwałę nr (...) w sprawie wykluczenia A. C. z członkostwa w (...) Spółdzielni Mieszkaniowej.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, iż przyczyną jej podjęcia były: świadome działanie powoda na szkodę i wbrew interesom Spółdzielni oraz jej członków oraz świadome wprowadzanie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień, co wyczerpuje przesłanki § 60 pkt2 i pkt4 Statutu (...)Spółdzielni Mieszkaniowej. Wskazano, że powód, od 2007 roku, wszczyna notorycznie bezpodstawne procesy przeciwko Spółdzielni (z wyjątkiem lat 2008-2009 - w okresie, gdy zasiadał w Radzie Nadzorczej), prowadzi postępowania sądowe z członkami Spółdzielni dotyczące jej działalności, notorycznie wymusza na organach Spółdzielni tworzenie fikcyjnych dokumentów, nieprzysługujących członkom Spółdzielni i nieprzystających do porządku prawnego, co naraziło Spółdzielnię na koszty w łącznej kwocie 15.624 zł, kieruje sprawy na drogę postępowania sądowego, zanim otrzyma odpowiedź ze strony Zarządu, wprowadzając Spółdzielnię w błąd. Ponadto uchyla się od podejmowania korespondencji od Spółdzielni i nie jest zainteresowany odbiorem przygotowanych, na jego wniosek, dokumentów oraz najprawdopodobniej poświadcza nieprawdę w Sądzie co do rzekomego braku otrzymywania korespondencji od Spółdzielni.

dowód: uchwała nr (...) k. 9-10, uzasadnienie uchwały k. 11-15, zeznania przedstawiciela pozwanego k. 67, k. 179

Pisemne wnioski o wykluczenie powoda z członkostwa w Spółdzielni złożyli, do Zarządu Spółdzielni, jej członkowie - W. B. oraz M. B.. Wskazali, iż powód inicjuje liczne procesy sądowe, narażając członków Spółdzielni na koszty, wnosi liczne, bezzasadne żądania i skargi, złośliwie i celowo dyskryminuje działania organów Spółdzielni, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o organach Spółdzielni i jej członkach. Wcześniej, ustne wnioski o wykluczenie powoda kierowane do Prezesa Zarządu Spółdzielni składali inni członkowie Spółdzielni.

dowód: pismo z 12.04.2013 r. k. 43-44, pismo z 13.04.2013 r. k. 45-46, zeznania świadka W. B. k. 153, zeznania świadka M. B. k. 154

A. C. kieruje do Zarządu Spółdzielni liczne pisma, składa wnioski oraz skargi. Ich przedmiot jest związany z posiadanym przez powoda lokalem mieszkalnym oraz funkcjonowaniem Spółdzielni.

Powód wnosił m.in. o: dokonanie rozliczenia procentowego udziału poszczególnych mieszkań w częściach wspólnych, udostępnienie wózkarni do korzystania, rozłożenie zaliczki na raty, udostępnienie regulaminu użytkowania garaży, udostępnienie statutu Spółdzielni, regulaminów, umowy o roboty remontowe hydroforni z planem finansowym i dokumentacją techniczną, umowy na wykonanie opierzenia balkonów, operatu inwentaryzacji mieszkań, zleceń i faktur za wykonanie prac geodezyjnych, informacji dotyczących kosztów poniesionych w sezonie grzewczym. Był także inicjatorem podniesienia funduszu remontowego Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni każdorazowo udziela odpowiedzi na pisma powoda, zgodnie ze stanem faktycznym oraz prawnym. Po uzyskaniu odpowiedzi ze strony Zarządu powód składa pisma wyrażające niezadowolenie oraz kwestionujące stanowisko organów Spółdzielni, jak i ważność przedstawionych przez nią dokumentów. Powód w treści pism wyraża inne stanowisko niż organy Spółdzielni, powołując się na odmienną interpretację faktów oraz przepisów prawa. Powód wnosi także uwagi do uchwał podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni, kwestionuje projekty uchwał oraz skład osobowy biorący udział w głosowaniach, jak również składa wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych w przedmiocie działalności Spółdzielni.

dowód: zeznania świadka W. B. k. 153, zeznania świadka M. B. k. 154, zeznania świadka G. S. k. 154, zeznania przedstawiciela pozwanego k. 67, 179, zeznania powoda k. 67, k. 180, akta członkowskie powoda - k. 88, k. 90 k.95, k. 97, k. 104, k. 114, k. 117, k. 125, k. 127-128, k. 131, k. 139, k. 141, k. 169, k. 185, k. 200, k. 203, k. 225 pisma powoda, k. 91, k. 103, k. 110, k. 118, k. 122-123, k. 126, k.130, k. 132, k. 134, k. 138, k. 140, k. 142, k. 155, k. 199, k. 201, k. 227, k. 230 pisma Zarządu Spółdzielni

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 20 kwietnia 2011 roku A. C. został uznany za winnego pomówienia M. B. o fałszowanie dokumentów Rady Nadzorczej, a W. B., iż w drodze próby zmowy proponował zatrudnienie swojej znajomej, co mogło poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowisk w organach Spółdzielni i skazany na karę grzywny.

dowód: wyrok z 20.04.2011 r. w sprawie IX K 287/10 k. 47-48

Powód wszczął kilka postępowań sądowych przeciwko (...)Spółdzielni Mieszkaniowej. Powód wniósł pozew o ustalenie, iż zebranie Grupy Członkowskiej z dnia 9.05.2007 r. jest nieważne. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 15.05.2007 r. pozew został odrzucony. Powód wniósł także pozew przeciwko(...) Spółdzielni Mieszkaniowej o ochronę dóbr osobistych. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29.05.2007 r. w sprawie I C 106/07 powództwo zostało oddalone. Powód oraz F. C. wnieśli także pozew przeciwko (...)Spółdzielni Mieszkaniowej w G. o uchylenie uchwały. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12.03.2012 r. w sprawie I C 1387/11 powództwo zostało oddalone.

dowód: akta członkowskie powoda k. 108 postanowienie z dnia 15.05.2007 r. w sprawie I C 641/07, zeznania świadka W. B. k. 153, zeznania świadka G. S. k. 154, zeznania powoda k. 67, k. 180, zeznania przedstawiciela pozwanego k. 67, 179

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Powyższy stan faktyczny, sąd ustalił na podstawie dokumentów dołączonych do akt niniejszej sprawy, jak i zgromadzonych w aktach członkowskich powoda, których autentyczność nie była kwestionowana przez strony postępowania, jak i nie budziła wątpliwości Sądu. Sąd ustalił stan faktyczny także na podstawie niekwestionowanych zeznań świadków W. B., M. B. i G. S.. Sąd uznał zeznania świadków za wiarygodne i rzetelne. Sąd dał także wiarę zeznaniom powoda oraz przedstawiciela pozwanej Spółdzielni, które uznał za prawdziwe i znajdujące odzwierciedlenie w rzeczywistym przebiegu zdarzeń.

Podkreślić należy, iż stan faktyczny niniejszej sprawy pozostawał co do zasady bezsporny. Zarówno bowiem strony postępowania, jak i przesłuchani w sprawie świadkowie zgodnie i konsekwentnie wskazywali na sposób działania powoda polegający na kierowaniu licznych pism do Zarządu Spółdzielni, wniesieniu kilku pozwów przeciwko Spółdzielni, różniąc się jedynie w ocenie zachowania powoda. Sposób działania powoda wynika również ze zgromadzonej w aktach sprawy oraz aktach członkowskich dokumentacji. Spór sprowadzał się zaś do oceny czy powód świadomie i uporczywie działa na szkodę Spółdzielni czy też jego działania mają jedynie na celu zapewnienie prawidłowej działalności pozwanej Spółdzielni.

W okolicznościach niniejszej sprawy powód podnosił zarzuty formalne oraz merytoryczne wobec kwestionowanej uchwały. W pierwszej kolejności należało zatem zbadać czy uchwała nr (...) została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do treści art. 24 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze przed wykluczeniem albo wykreśleniem członka spółdzielni organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni. Jak podkreśla się w orzecznictwie, naruszenie przepisu art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego zapewniającego członkowi wykluczonemu ze spółdzielni bezpośrednią ochronę przed podjęciem decyzji w sprawie jego wykluczenia - jest takim uchybieniem formalnym, które uzasadnia uchylenie uchwały - bez potrzeby badania, czy polegająca na naruszeniu art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego wadliwość w postaci nie wysłuchania członka miała wpływ na treść podjętej uchwały (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 10.02.1993 r., III APr 7/93). Ocena wymogów formalnych decyzji o wykluczeniu w aspekcie omawianego przepisu wymaga jednak ustalenia i rozważenia, czy członek którego dotyczyła decyzja o wykluczeniu, został prawidłowo zawiadomiony o terminie i porządku posiedzenia bądź zgromadzenia. Jeśli bowiem członek spółdzielni, mimo prawidłowego powiadomienia, nie przybędzie na posiedzenie, to jego niewysłuchanie nie daje podstawy do uchylenia uchwały.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, że powód został prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia w przedmiocie wykluczenia go z członkostwa w Spółdzielni i stawił się we wskazanym terminie. Powód pojawił się jednak na posiedzeniu w obecności pełnomocnika, którego udział był niemożliwy ze względu na treść § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 73 pkt 2 i 5 Statutu Spółdzielni, przewidujących wyłącznie osobisty udział członków Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu. W ocenie Sądu, należy podzielić argumentację strony pozwanej, że charakter członkostwa w Spółdzielni oraz procedury wykluczenia uzasadnia złożenie wyjaśnień osobiście przez osobę zainteresowaną. Należy zatem uznać, że powód dobrowolnie zrezygnował ze złożenia wyjaśnień opuszczając posiedzenie w przedmiocie jego wykluczenia. Powód został zapytany czy zamierza skorzystać z prawa głosu i świadomie z tego prawa nie skorzystał. Zarzut powoda w tym zakresie nie zasługuje zatem na uwzględnienie.

W świetle przyjęcia, że zarzuty formalne nie zasługiwały na uwzględnienie należało rozważyć czy powód dopuścił się zarzucanych mu działań, skutkujących wykluczeniem go z członkostwa w Spółdzielni.

Zgodnie z treścią art. 24 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa przyczyny wykluczenia. Ustawodawca w art. 24 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze zadecydował, że podstawą podjęcia uchwały o wykluczeniu członka mogą być jedynie zdarzenia wynikające z winy członka spółdzielni i to winy kwalifikowanej przez rażące niedbalstwo lub umyślność, a nie każdą postać winy. Oznacza to, że niewystarczające jest przypisanie członkowi spółdzielni winy nieumyślnej w postaci lekkomyślności, czy niedbalstwa, o ile nie jest ono rażącym niedbalstwem. W tym miejscu należy podkreślić, iż samodzielność roszczenia o uchylenie uchwały wyznacza konkretna uchwała kwestionowana przez członka Spółdzielni. Z tego względu sąd w postępowaniu o uchylenia uchwały organu spółdzielni w przedmiocie wykreślenia członka nie powinien badać, czy istniały jeszcze inne przyczyny nie powołane w uchwale, które mogłyby ewentualnie uzasadniać wykreślenie członka z rejestru. Rola sądu w tym postępowaniu polega nie na ocenie całokształtu zachowania się i działalności członka, lecz jedynie na zbadaniu, czy przyczyny podane w uchwale o wykreśleniu istniały i czy wykreślenie członka Spółdzielni z tych właśnie przyczyn nie naruszało przepisów prawa lub postanowień statutu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2007r., IV CKN 590/00, nie publ., wyrok z dnia 10 stycznia 2007r., sygn. akt I CSK 335/06, LEX nr 507984, wyrok z dnia 5 września 2002r., II CKN 916/00, LEX nr 56997). Inaczej mówiąc, zakres kognicji sądu w sprawie o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej wykreślającej z rejestru członków Spółdzielni sprowadza się do badania i oceny tylko tych przyczyn, które zostały wyraźnie wymienione w zaskarżonej uchwale.

Kwestię przyczyn uzasadniających wykluczenie z członkostwa w pozwanej Spółdzielni reguluje szczegółowo § 60 Statutu pozwanej. Zgodnie z tymi przepisami członek Spółdzielni może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Przyczynami wykluczenia mogą być m.in: świadome działanie członka na szkodę Spółdzielni, jej członków lub wbrew interesom, świadome wprowadzanie Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień. W uzasadnieniu uchwały nr (...) z 13.05.2013 r. zarzucono powodowi, że: świadomie działa na szkodę i wbrew interesom Spółdzielni oraz świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia uprawnień - wszczyna notorycznie bezpodstawne procesy przeciwko Spółdzielni, wymusza tworzenie fikcyjnych dokumentów, kieruje sprawy do Sądu przed złożeniem wniosku do Zarządu.

W związku z powyższym należało zbadać, czy w świetle zebranego materiału dowodowego można uznać, że wskazane w uzasadnieniu uchwały z dnia 13 maja 2013 r. przyczyny rzeczywiście mogły stanowić podstawę do podjęcia w stosunku do powoda uchwały o jego wykluczeniu z członkostwa w pozwanej Spółdzielni.

W kontekście ujawnionych w sprawie okoliczności faktycznych nie sposób uznać by działania zarzucane powodowi nosiły znamiona umyślności i celowo zmierzały do narażenia Spółdzielni na szkodę. Odnosząc się do zarzutów wskazanych w treści uchwały nr (...) wskazać należy, że istotnie powód od 2007 roku wszczął kilka postępowań sądowych przeciwko pozwanej Spółdzielni, nie sposób jednak zgodzić się ze stroną pozwaną, iż działania powoda mają charakter notoryczny. W okolicznościach niniejszej sprawy zostało wykazane, iż powód wszczął dwa postępowania przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej o ustalenie oraz ochronę dóbr osobistych. Ponadto Sądowi z urzędu wiadomym jest o postępowaniu wszczętym przez powoda oraz jego małżonkę w sprawie I C 1387/11 o uchylenie uchwały pozwanej Spółdzielni. Pozwana nie wykazała, wbrew obowiązkowi wynikającemu z treści art. 6 k.c., by powód wszczął inne postępowania przeciwko Spółdzielni, a to ją obciążał ciężar dowodu w tym zakresie. Z zeznań przesłuchanych w sprawie świadków wynika, iż postępowań sądowych było około pięciu. Przyjmując, iż powód na przestrzeni lat 2007-2014 wniósł pięć pozwów przeciwko pozwanej Spółdzielni nie sposób uznać by działanie powoda miało charakter notoryczny. Powód, jako członek Spółdzielni, ma prawo kwestionować podejmowane przez nią uchwały i zaskarżać je do sądu. Powód realizuje w ten sposób swoje konstytucyjne prawo i nie sposób mu postawić zarzutu w tym przedmiocie. Tym bardziej, że ilość postępowań wszczętych przez powoda nie przekracza rozsądnych granic. W ocenie Sądu, strona pozwana nie wykazała by powód notorycznie wszczynał procesy przeciwko Spółdzielni.

Wskazać także należy, że powód w istocie kieruje do organów Spółdzielni liczne pisma, wnioski i skargi. Ich przedmiot jest jednak związany ze sposobem funkcjonowania Spółdzielni oraz posiadanym przez powoda lokalem mieszkalnym. Pisma powoda mają związek z podejmowanymi przez Spółdzielnię uchwałami, sposobem rozliczenia kosztów działalności Spółdzielni czy sposobem korzystania z części wspólnych budynku. W ocenie Sądu, ilość pism kierowanych przez powoda nie wynika z umyślności i uporczywości działania, a z odmiennej oceny faktów oraz obowiązujących przepisów prawa. Powód jest przekonany o słuszności swojego stanowiska i przytaczanych argumentów i stara się "wpływać" na działalność Spółdzielni. Powód wnosząc o wydanie dokumentów, nawet takich do których Spółdzielnia nie ma dostępu, nie czyni tego by uniemożliwić jej funkcjonowanie, a jedynie dlatego, że jest przekonany, że takie uprawnienie mu przysługuje. Powód niejednokrotnie błędnie interpretuje obowiązujące przepisy prawa, niemniej jednak nie można uznać by jego zachowanie było ukierunkowane na narażenie Spółdzielni na szkodę. Okoliczność, iż powód kieruje do Spółdzielni liczne pisma, jak i wszczyna postępowania kontrolne sama w sobie nie może świadczyć o umyślnym i celowym działaniu na szkodę pozwanej Spółdzielni, zwłaszcza w kontekście istniejącego konfliktu oraz chęci zbadania działań organów Spółdzielni pod kątem ich prawidłowości i rzetelności. Działanie takie mogłoby być uznane za szkodliwe jedynie w sytuacji, gdyby zawiadomienia były składane w celu uniemożliwienia normalnego funkcjonowania organów Spółdzielni i wykonywania podstawowych zadań, a nic takiego nie zostało wykazane w toku niniejszego procesu. Podobnie, jak pozwana Spółdzielnia nie wykazała, iż w związku z działalnością powoda poniosła koszty w łącznej wysokość 15.624 zł. Na tę okoliczność nie przedstawiła żadnego dowodu, ograniczając się jedynie do wskazania przybliżonego wyliczenia poniesionych kosztów. W ocenie Sądu, pozwana nie wykazała by w związku z działalnością powoda poniosła rzeczywistą szkodę.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie, iż w stosunku do powoda zachodziły podstawy do wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni. Przyczyny określone w uzasadnieniu uchwały nr (...) nie były rzeczywiste i nie odpowiadały prawdzie, przez co w sposób niewątpliwy doszło do pokrzywdzenia powoda jako członka pozwanej Spółdzielni.

W związku z powyższym, na podstawie art. 42 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze Sąd uchylił wskazaną wyżej uchwałę, o czym orzekł jak w pkt. I sentencji wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł stosownie do art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zgodnie z wynikiem sprawy. Pozwana Spółdzielnia jest obowiązana zwrócić powodowi całość poniesionych przez niego kosztów, do których zaliczono: opłatę sądową od pozwu w wysokości 200 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Stankiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Karwowska
Data wytworzenia informacji: