Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 13/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2018-06-28

Sygn. akt I C 13/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR del. do SO Michał Jank

Protokolant: staż Klaudia Fera

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 roku w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) SA w W.

przeciwko A. P. i G. P.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda (...) SA w W. na rzecz pozwanych A. P. i G. P. solidarnie kwotę 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód (...) SA w W. wniósł o zasądzenie od pozwanych A. P. i G. P. kwoty 398906,51 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

W uzasadnieniu wskazał, iż powyższa kwota jest wynikiem niespłacenia przez pozwanych zadłużenia wynikającego z umowy kredytu zawartej między stronami. Mimo wypowiedzenia umowy zaległość nie została spłacona.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwani wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu m.in. zakwestionowali roszczenie co do zasady i wysokości.

S ąd ustalił następujący sta faktyczny:

W dniu 28 września 2007 r. zawarta została między pozwanymi G. P. i A. P. a (...) SA w K. Oddział w G. ul. (...) umowa kredytu nr (...), której przedmiotem była kwota 500.000 zł na okres od 28 września 2007 r. do dnia 11 września 2028 r.

Umowa nie została zawarta za pośrednictwem agenta działającego w imieniu (...) SA.

Kredyt zabezpieczony został hipoteką na rzecz kredytodawcy.

Kredyt został pozwanym wypłacony.

/dowód: umowa kredytu z załącznikami – k. 79-111; potwierdzenia wypłaty –k .160-163/

Pismami z 10 maja 2016 r. powód (...) SA w W. wezwał pozwanych do spłaty przeterminowanego zadłużenia z zagrożeniem wypowiedzenia umowy.

/dowód: wezwania do zapłaty z potwierdzeniami odbioru – k .114-117/

Pismami z 10 czerwca 2016 r. powód wypowiedział pozwanym umowę kredytu/pożyczki rachunek nr (...) z 28 września 2007 r.

/dowód: pisma z 10.06.2016 r.z potwierdzeniami odbioru – k. 118-123/

Powód przejął w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 ksh część majątku (...) SA. W ramach tego podziału powodowi przypadły aktywa i pasywa w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej oddziały (...) SA oraz nowe oddziały utworzone po 1 października 2006 r.

Wraz z przenoszonymi oddziałami na powoda przeszły prawa i obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów zawieranych z klientami w ramach tych oddziałów. W szczególności powodowi przypadły wierzytelności z tytułu niespłaconych zobowiązań wobec (...) SA z umów kredytowych zawartych w przenoszonych oddziałach.

Oddział (...) SA przy ul. (...) w G. nie został przeniesiony na powoda.

/dowód: plan podziału (...) SA z załącznikami– k. 43-69; ogłoszenie w (...) k. 70-77/

Do chwili obecnej w strukturze powoda nie ma oddziału mieszczącego się w G. przy ul. (...).

/dowód: odpis z KRS – k. 192-217/

S ąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przedłożone przez pozwanego dokumenty, których wiarygodność nie była kwestionowana.

Pozwani nie kwestionowali faktu zawarcia umowy kredytu z (...), ani tez treści tej umowy.

Zakwestionowali wysokość roszczenia, nie wskazując jednak żadnych konkretnych zarzutów w tym zakresie, co uzasadnia wniosek, iż takie stanowisko pozwanych jest jedynie ich niczym niepopartą taktyką procesową mającą na celu wygranie sporu sądowego właśnie z uwagi na nieudowodnienie wysokości roszczenia. Z treści pozwu zaś wynika, że na kwotę dochodzoną w niniejszym postępowaniu składa się przede wszystkim należność główna - 364.386,86 zł, odsetki w wysokości 34.519,65 zł naliczone od 10 litego 2016 r. do 31 maja 2017 r. według stopy procentowej 10% w skali roku. Zauważyć należy, iż dochodzona kwota kapitału jest mniejsza od kwoty udzielonego kredytu, zaś pozwani nie przedstawili żądnych dowodów, z których wynikałoby, iż dokonali wpłat, które nie zostały zaliczone przez (...) SA. Jednocześnie Sąd nie dopatrzył się błędu w wyliczeniu odsetek dochodzonych przez powoda

Powództwo nie zasługiwało jednak na uwzględnienie z uwagi na niewykazanie przez powoda legitymacji czynnej w niniejszym postępowaniu, a więc niewykazanie, iż faktycznie przysługuje mu wierzytelność wynikająca z umowy kredytowej zawartej przez pozwanych w dniu 28 września 2007 r.

Sąd powziął wątpliwość co do tej kwestii mając na uwadze, iż kredytodawcą według tej umowy był (...) SA w K., podczas gdy z roszczeniem wystąpił (...) SA w W.. Sąd zobowiązał stronę powodową do wyjaśnienia tej kwestii (vide pismo – k. 186), jednakże powód okoliczności tej nie wyjaśnił, a tym bardziej jej nie udowodnił.

Sąd miał na uwadze, iż powód przejął w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych część majątku (...) SA, nie było to jednak przejęcie całego banku, a tylko jego części. Z planu podziału, a także z ogłoszenia w MSIG wynika dokładnie jaka część mienia Banku (...) jest przejmowana. Analizując zawarte w tych dokumentach zasady i kryteria dotyczące przejęcia części Banku nie można stwierdzić, iż na powoda przeszła także wierzytelność wynikająca z umowy będącej podstawą powództwa. Według tych dokumentów zasadniczo na powoda przeszły wierzytelności z umów kredytowych zawartych w jednym z ściśle określonych przenoszonych oddziałów banku, przy czym wyraźnie określono listę przenoszonych oddziałów. W zestawieniu tych oddziałów nie ma jednak oddziału mieszczącego się w G. przy ul. (...), gdzie zawarta z została umowa z pozwanymi. . Z akt sprawy nie wynika też, iż jest to oddział powstały po przejęciu części banku (...) przez powoda. Z odpisu z KRS powoda nie wynika, aby w jego strukturze organizacyjnej istniał oddział przy ul (...) w G..

Rzeczą powoda było wykazanie swojej legitymacji czynnej zgodnie z art. 6 kc. Niesprostanie temu obowiązkowi skutkowało oddaleniem powództwa, bez konieczności dalszej analizy zasadności roszczenia.

O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 98 kpc 99 kpc i 108 kpc zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania. Na koszty poniesione przez pozwanych składały się koszty zastępstwa procesowego w wysokości 10.800 zł § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1800) .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Stankiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR del. do SO Michał Jank
Data wytworzenia informacji: