Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 213/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostródzie z 2016-04-19

Sygnatura akt IV P 213/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O., dnia 19-04-2016 r.

Sąd Rejonowy w Ostródzie IV Wydział Pracy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Dąbrowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Młynarkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19-04-2016 r. w O. sprawy

z powództwa B. S. (PESEL: (...))

przeciwko Syndyk Masy Upadłości (...) Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w K.

o wydanie świadectwa pracy

Nakazuje pozwanemu Syndykowi Masy Upadłości (...) Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w K. wydanie powódce B. S. świadectwo pracy stwierdzające, iż powódka była zatrudniona w (...) Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w K., w okresie od 01 lipca 2009 roku do 19 marca 2015 roku, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku kucharz śniadaniowy i stosunek pracy ustał w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę pozwanemu przez powódkę na podstawie art. 55§ 1ˡ KP.

UZASADNIENIE

Powódka B. S. złożyła pozew przeciwko (...) Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w W. o wydanie świadectwa pracy. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55§1 1kp), a do chwili obecnej nie otrzymała należnego świadectwa pracy.

Pozwany Syndyk Masy Upadłości (...) Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w K. wniósł o oddalenie powództwa, ewentualnie o zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 kpc oraz o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew argumentował, iż powódka nie udowodniła, że pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych oraz nie wskazała, jakie obowiązki zostały przez pracodawcę naruszone. Motywował ponadto, że powódka nie udowodniła, iż oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wskazywało w swojej treści podstawę rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 55 §1 1kp. Syndyk podniósł również, że w aktach osobowych powódki brak jest dokumentu stanowiącego oświadczenie o wypowiedzenie umowy o pracę. Odnosząc się do wniosku o zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 kpc Syndyk wskazał, że rozstrzygnięcie w zakresie treści świadectwa pracy, którego wydania żąda powódka, zależy od rozstrzygnięcia co do zasadności wierzytelności powódki zgłoszonej na listę wierzytelności (...) Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55§1 1kp.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka B. S. zatrudniona była w (...) Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w W. ostatnio na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku kucharza śniadaniowego, w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem 1800 zł brutto.

(dowód: umowa o pracę z 22 czerwca 2010 roku - k. 13 – część B akt osobowych)

Pismem z dnia 19 marca 2015 roku powódka rozwiązała z (...) Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w W. umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika polegającego na częstym niewypłacaniu w terminie przewidzianym przez kodeks pracy należnego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie powódka zgłosiła roszczenie o wypłatę odszkodowania za okres trzech miesięcy.

(dowód: oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia k. 27 i potwierdzenie odbioru k. 28 – koperta)

Pismem z dnia 16 kwietnia 2015 roku powódka zwróciła się do pracodawcy o wydanie świadectwa pracy za okres od 01 lipca 2009 roku do 19 marca 2015 roku.

(dowód: kserokopia pisma z 16 kwietnia 2015 r. z potwierdzeniem odbioru k. 5-7)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż stan faktyczny w przedmiotowej sprawie Sąd ustalił w oparciu o zgromadzone w sprawie dokumenty, które nie wzbudziły wątpliwości Sądu w zakresie swej wiarygodności, w pełni korespondują ze sobą i składają się na ustalony w sprawie stan faktyczny. Nie były one kwestionowane przez strony postępowania, a nadto nie zachodziły również żadne wątpliwości, co do ich formy bądź treści.

Powódka domagała się wydania przez stronę pozwaną świadectwa pracy poprzez wskazanie, że do rozwiązania stosunku pracy doszło w trybie natychmiastowym, z winy pracodawcy, tj. w trybie art. 55 § 1 1 kp.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że podstawą materialnoprawną roszczenia powódki był art. 97 § 1 kp, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

W przedmiotowej sprawie okolicznością sporną było ustalenie, czy oświadczenie powódki o rozwiązaniu umowy o pracę wskazywało w swojej treści podstawę rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 55 §1 1kp, a zatem jaki zapis winien się znaleźć w świadectwie pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Pozwany argumentował bowiem, że w aktach osobowych powódki brak jest oświadczenia o rozwiązaniu przez nią stosunku pracy na podstawie art. 55 §1 1kp. Na rozprawie w dniu 11 marca 2016 roku Sąd zobowiązał powódkę do złożenia w terminie 7 dni wszelkich wniosków dowodowych na okoliczność, że złożyła oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracodawcy. W dniu 18 marca 2016 roku powódka nadesłała kserokopię oświadczenia z dnia 19 marca 2015 roku o rozwiązaniu przez nią stosunku pracy z winy pracodawcy, w trybie art. 55§1 1kp. Z uzasadnienia oświadczenia wynika, że przyczynę rozwiązania umowy o pracę w tym trybie stanowi ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązków pracowniczych, to jest częste nie wypłacanie w terminie przewidzianym poprzez kodeks pracy należnego wynagrodzenia za pracę. Na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2016 roku powódka złożyła potwierdzenie odbioru pisma rozwiązującego, z którego wynika, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę zostało odebrane przez (...) Hotel sp. z o.o. w W. w dniu 23 marca 2015 r.

Zgodnie z treścią art. 55 § 1 1 kp, pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 (tj. bez wypowiedzenia) także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W przypadku rozwiązania umowy przez pracownika z winy pracodawcy bez wypowiedzenia, w trybie art. 55 § 1 i § 1 1 k.p., w świadectwie pracy należy zamieścić informację o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia przez pracownika. Takie oświadczenie woli pracownika wywołuje bowiem skutek w postaci natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy, niezależnie od tego, czy wskazane przez pracownika przyczyny rzeczywiście występują (wyrok SN z 04 marca 199r. w sprawie I PKN 614/98 OSP 1999/11/208, OSNP-wkł. 1999/12/3, M.Prawn. 1999/7/8).

Z uwagi na powyższe, Sąd uwzględnił powództwo.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marlena Młynarkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostródzie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Dąbrowska
Data wytworzenia informacji: