Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 213/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Iławie z 2015-08-24

Sygn. Akt I C 213/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Iławie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Drewniak

Protokolant: st.sekr.sąd. Justyna Kordalska

Po rozpoznaniu w dniu 21.08.2015r. na rozprawie

Sprawy z powództwa B. B.

p-ko pozwanemu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) Spółka z o.o. w I.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółka z o.o. w I. na rzecz powoda B. B. kwotę 10.223,90zł /dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 90/100/ z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 25.10.2012r. do dnia zapłaty.

II.  W pozostałej części powództwo oddala.

III.  Ustala wynagrodzenie biegłego B. G. za wydaną opinię uzupełniającą na kwotę 95,91zł i nakazuje jej wypłacenie tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

IV.  Zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółka z o.o. w I. na rzecz powoda B. B. kwotę 2.377,01zł tytułem zwrotu części kosztów procesu.

V.  Nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Iławie od:

- powoda B. B. kwotę 17,40zł tytułem nieuiszczonych wydatków

- pozwanego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółka z o.o. w I. kwotę 512,00zł tytułem opłaty od której uiszczenia powód był zwolniony oraz kwotę 79,25zł tytułem nieuiszczonych wydatków.

I C 213/13

UZASADNIENIE

Powód B. B. wniósł p-ko pozwanemu Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu (...) Spółka z o.o. w I. o zapłatę kwoty 12.461,90zł.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż kwoty tej domaga się tytułem odszkodowania za wadliwie wykonaną naprawę samochodu R. (...). Szkoda obejmowała 988,00zł za zerwanie gwintu w głowicy silnika co powodowało konieczność jej wymiany, 1250,00zł za uszkodzenie turbosprężarki powodujące konieczność jej wymiany, kwoty 10.039,40zł tytułem szkody powstałej w wyniku awarii wymienionej turbosprężarki oraz kwoty 184,50zł tytułem kosztów poniesionych na ekspertyzę dotyczącą przyczyn uszkodzenia wymienionej turbosprężarki.

Nakazem zapłaty w postepowaniu upominawczym z dnia 20.02.2013r.żądanie pozwu uwzględniono w całości.

W sprzeciwie pozwana zaskarżyła wydany nakaz zapłaty w całości i wniosła o oddalenie powództwa.

Pozwana w uzasadnieniu wskazała na naruszenie przepisu art.5 kc podnosząc iż powód nadużywa swojego prawa podmiotowego domagając się zasadzenia odszkodowania. Nadto wskazała na naruszenieart.499 pkt.2 kpc wskazując, iż nakaz zapłaty nie powinien być wydany skoro przytoczone w pozwie okoliczności budzą wątpliwości. /k.31/. Pozwana podniosła, iż pierwsze zlecenie dotyczyło nie wymiany świec żarowych a wymontowanie pozostałości świecy żarowej oraz wymontowanie i zamontowanie głowicy. Nadto pozwana jedynie zamontowała dostarczoną przez powoda turbosprężarkę i za jakość tej turbosprężarki oraz za szkody powstałe w wyniku jej uszkodzenia pozwana nie ponosi odpowiedzialności. Wobec powyższego żądanie przez powoda odszkodowania jest niezasadne.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 18.04.2012r.powód zgłosił się do pozwanej Spółki zajmującej się naprawą samochodów ze swoim samochodem R. (...) zlecając wymontowanie pozostałości świecy żarowej. Świeca miała ślady rozwiercania świadczące o próbie jej wcześniejszego usunięcia. Po konsultacji z innym zakładem naprawczym poinformowano powoda o konieczności wymiany głowicy – na co powód wyraził zgodę. Głowicę zakupił we własnym zakresie i dostarczył do pozwanej powód i została ona zamontowana w jego samochodzie.

Powód głowicę zakupił w firmie zajmującej się rozbiórką samochodów, była to głowica używana, nie sprawdzona pod względem sprawności i braku uszkodzeń. W związku z wymianą głowicy konieczna była wymiana uszczelki pod głowicą , a nadto założono nowe świece żarowe. Dodatkowo powód zlecił badanie techniczne pojazdu oraz drobne inne naprawy jak naprawa wycieraczki tylnej, wymiana osłony przegubu i wymianę przewodu hamulca prawego. Za usługe powód zapłacił kwotę 988,00zł.

/dow. Zlecenie warsztatowe k.7, zezn.śwd. M. K. k.52, zezn.śwd. M. M. k.52v-53, zezn. śwd. J. B. k.50v/

Po odebraniu samochodu z warsztatu pozwanej Spółki powód w czasie jazdy stwierdził, iż silnik pracuje zbyt głośno. W tym samym dniu wrócił do warsztatu , gdzie stwierdzono awarię turbosprężarki.

/zezn.śwd. J. B. k.50v, śwd. M. K. k.52/

Przedstawiono powodowi w warsztacie w zakresie usunięcia awarii turbosprężarki dwie propozycje : wymianę na nową z gwarancją lub wstawienie innej używanej turbosprężarki. Powód zdecydował się na zakup używanej turbosprężarki zlecając wykonanie tej usługi pozwanej.

/zezn.śwd. M. K. k.52/

Używana turbosprężarką została pozyskana przez pracownika pozwanej u Sylwestra Cichockiego , który zajmuje się sprzedażą, naprawą i oceną stanu technicznego turbosprężarek. W ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa świadek S. C. kilkakrotnie przekazywał pozwanej Spółce używane turbosprężarki przeznaczone do utylizacji.

/zezn.śwd. S. C. k.51v/

Pozyskaną od śwd. S. C. turbosprężarkę pozwana zamontowała w samochodzie powoda i w dniu 08.05.2012r.wystawionozlecenie warsztatowe na kwotę 450,00zł obejmujące wymontowanie i zamontowanie turbosprężarki. Za samą turbosprężarkę powód zapłacił 800zł – płatności dotyczącej turbosprężarki oraz jej wymiany dokonano łącznie w biurze pozwanej Spółki , pieniądze te przyjmował pracownik pozwanej.

/zezn.śwd. J. B. k.50v, śwd. M. K. k.52,śwd. M. M. k.53, zezn.powoda k.61v/

Turbosprężarka wymieniona w warsztacie pozwanej Spółki nie była badana przed zamontowaniem jej do silnika.

/bezsporne/

W dniu 19.05.2012r.powód tak naprawionym samochodem udał się w podróż do Francji, gdzie w dniu 28.05.2012r.doszło do awarii turbosprężarki

O awarii we Francji żona powoda poinformowała pozwaną. Strony rozważały sposób usunięcia awarii, brano pod uwagę dostarczenie samochodu przez powoda do granicy skąd samochód odebrała by pozwana lub ściągnięcie samochodu na lawecie do I. pokrywając koszty po ½ części.

/zezn.śwd. J. B. k.51/

Z uwagi na znaczną odległość od miejsca zamieszkania oraz brak ostatecznych uzgodnień dotyczących sprowadzenia uszkodzonego samochodu do I. powód zmuszony był zlecić serwisowi we Francji. Za naprawę powód zapłacił 2341,06€ tj. kwotę 10.039,40zł.

/rachunki k.10-12, bezsporne k.62/

Przyczyną uszkodzenia turbosprężarki we Francji było niedostateczne smarowanie łożyska wałka spowodowane zanieczyszczeniami znajdującymi się w rowkach kanałów olejowych łożyska oraz pogięte łopatki wirnika sprężarki co spowodowało utratę wyważenia zespołu wirującego. Łopatki wirnika zostały pogięte-uszkodzone przez kontakt z twardym niewielkim przedmiotem.

/opinia biegłego k.110-120,226/

Sąd zważył, co następuje:

Powód dochodzi należności obejmującej 988,00zł za zerwanie gwintu w głowicy silnika co powodowało konieczność jej wymiany, kwoty 1250,00zł za uszkodzenie turbosprężarki powodujące konieczność jej wymiany, kwoty 10.039,40zł tytułem szkody powstałej w wyniku awarii wymienionej turbosprężarki oraz kwoty 184,50zł tytułem kosztów poniesionych na ekspertyzę dotyczącą przyczyn uszkodzenia wymienionej turbosprężarki.

Naprawa samochodu jest umową o dzieło.

Mając na uwadze uzasadnienie pozwu, przy braku wskazanej wprost podstawy żądania pozwu /tzn. wskazania czy roszczenie dochodzone jest z kontraktu czy też deliktu - odnośnie poszczególnych kwot składających się na dochodzoną pozwem kwotę , przyjęto iż powód dochodzi swych roszczeń jako odszkodowania z deliktu a kwoty wskazane w pozwie stanowią szkodę jaką powód poniósł poprzez działania pozwanej .

Powód nie wskazuje bowiem na żadne swe działania dotyczące naprawy wad dzieła /art.637kc/ - w chwili bowiem zawierania umowy nie obowiązywała jeszcze ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta – co pozwoliło by na przyjęcie , iż roszczenie swe powód opiera na podstawie kontraktu.

Odnośnie żądania zapłaty kwoty 988zł za zerwanie gwintu w głowicy silnika co powodowało konieczność jej wymiany Sąd uznał żądanie za niezasadne w całości.

Sąd nie dał wiary twierdzeniom powoda iż to pracownicy pozwanej zerwali gwint świecy żarowej co spowodowało konieczność wymiany głowicy.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków M. K. i M. M. , którzy jednoznacznie i zgodnie wskazali, iż powód dostarczył do naprawy samochód z zerwanym już gwintem świecy żarowej. Uszkodzenie to pozwalało na eksploatację pojazdu i to, że powód przyjechał tym samochodem do warsztatu nie świadczy o tym, iż świeca ta była wówczas sprawna.

Za daniem wiary tym zeznaniom świadków przemawia także w ocenie Sądu postępowanie samego powoda, który przyjął do zapłaty zlecenie wyraźnie wskazujące na to, że chodziło o usunięcie pozostałości świecy żarowej a nie jej wymianę.

Dodatkowo, gdy ustalono że konieczna w związku z uszkodzeniem świecy żarowej będzie wymiana głowicy , powód nie kwestionował tego, iż koszt tej dodatkowej naprawy będzie musiał sam ponieść. W sytuacji, gdyby powód miał świadomość iż to pracownicy pozwanej uszkodzili głowicę zrywając gwint świecy z pewnością domagał by się aby koszty te ponieśli winowajcy.

To, że powód jak zeznał nie próbował sam wymieniać świecy żarowej nie jest okolicznością pozwalającą na przyjęcie, iż to pracownicy pozwanej dokonali tego uszkodzenia. Powód jak zeznał samochód zakupił jako używany i nie można wykluczyć, iż gwint tej świecy był już wcześniej uszkodzony.

Reasumując, nie ma podstaw do przyjęcia, iż to pracownicy pozwanej uszkodzili poprzez zerwanie gwintu świecy głowicę, co spowodowało konieczność jej wymiany. Nadto należy zwrócić uwagę, iż w kwocie 988zł jest nie tylko koszt wymiany głowicy ale także i inne naprawy, których poprawności wykonania powód nie kwestionuje.

Podobnie należało ocenić żądanie zapłaty kwoty 1250,00zł dotyczące uszkodzonej turbosprężarki.

Powód podnosi, iż uszkodzenie to powstało przy wymianie głowicy z tego powodu, iż pracownicy pozwanego musieli pozostawić jakieś opiłki.

Okoliczności tej pozwana zaprzeczyła, a zatem na powodzie spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie.

Jak już podniesiono powód zakupił samochód jako używany i nie znany jest stan turbosprężarki w chwili oddawania samochodu do naprawy u pozwanej. Nie jest znana także przyczyna uszkodzenia turbosprężarki a okoliczności na które wskazuje powód są jedynie przypuszczeniami, które nie mogą stanowić podstawy uwzględnienia żądania pozwu.

Jak wskazał biegły /k.116/ w pkt. 1 wniosków końcowych nie można na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie wnioskować o przyczynie uszkodzenia turbosprężarki objętej zleceniem z dnia 08.05.2012r.

W tym zakresie powództwo więc należało oddalić.

Za zasadne Sąd uznał roszczenie odszkodowawcze dotyczące kwoty 10.039,40zł tytułem szkody powstałej w wyniku awarii turbosprężarki oraz kwoty 184,50zł tytułem kosztów poniesionych na ekspertyzę dotyczącą przyczyn uszkodzenia wymienionej turbosprężarki.

Jak już wskazano, nie była kwestionowana wysokość szkody powstałej w wyniku uszkodzenia turbosprężarki. Uszkodzenie to spowodowało konieczność dokonania naprawy w serwisie we Francji.

Bezspornie druga turbosprężarka zamontowana była w warsztacie pozwanej , przez jej pracowników w ramach zleconej przez powoda usługi naprawy samochodu. Okoliczności tej pozwana nie kwestionowała, wystawiła dokument na podstawie którego przyjęła wynagrodzenie za usługę. /k.9/

Bezspornie powód zdecydował się na zamontowanie używanej turbosprężarki informując o tym pracownika pozwanej spółki, który zajmował się naprawą samochodu .

Bezspornie pracownik pozwanej spółki pozyskał używaną turbosprężarkę przeznaczoną do złomowania i zamontował ją w samochodzie powoda.

Bezspornie za tą turbosprężarkę powód zapłacił 800zł i kwotę tą uregulował u pozwanej, pieniądze przyjął od powoda inny pracownik pozwanej w kasie.

Powód miał zatem podstawy przypuszczać, iż tą turbosprężarkę zakupił u pozwanej. Tym bardziej, że poprzednio gdy dotyczyło to wymiany głowicy której nie kupowano u pozwanej - to powód musiał samodzielnie zakupić używaną głowicę i dostarczyć do pozwanej.

Przyczyną uszkodzenia samochodu we Francji była awaria tej turbosprężarki. Strony nie kwestionowały związku przyczynowego pomiędzy awarią turbosprężarki a uszkodzeniami pojazdu.

Przyczyną awarii turbosprężarki jak wskazał biegły było niedostateczne smarowanie łożyska wałka spowodowane zanieczyszczeniami znajdującymi się w rowkach kanałów olejowych łożyska oraz pogięte łopatki wirnika sprężarki co spowodowało utratę wyważenia zespołu wirującego. Łopatki wirnika zostały pogięte-uszkodzone przez kontakt z twardym niewielkim przedmiotem.

/opinia biegłego k.110-120,226/

Opinia ta jest jasna i logiczna, odnosi się do zebranego w sprawie materiału dowodowego zaś uwagi do opinii jakie zgłosiła pozwana zostały przez biegłego w opinii ustnej wyjaśnione.

Dlatego też wnioski tych opinii /pisemnej i ustnej/ Sąd przyjął do ustaleń.

Pozwana podnosi, iż zakup używanej turbosprężarki była to prywatna umowa powoda z pracownikiem pozwanej a tym samym pozwana nie może ponosić odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną poprzez zamontowanie wadliwej turbosprężarki.

Okoliczności tej zaprzeczył powód wskazując, iż wprawdzie zdecydował się na zakup używanej turbosprężarki jednakże w jego ocenie zakup ten odbywał się poprzez firmę pozwanej, a powód nie miał świadomości iż pozwana nie handluje używanymi częściami.

W ocenie Sądu okoliczności nabycia tej turbosprężarki wskazują na to, że powód mógł mieć przeświadczenie, iż zakupu dokonuje w wyspecjalizowanym warsztacie , co tym samym daje większą pewność iż towar nawet jeżeli jest używany to jednak jest sprawny i można go zamontować. Normalnym jest , iż po wskazaniu przez pracownika możliwości zakupu nowej lub używanej turbosprężarki powód podejmując decyzję o zakupie używanej , powód mógł być przekonany o zakupie za pośrednictwem pozwanej. Nie miał w ogóle świadomości, iż ta turbosprężarka przeznaczona była na złom. O tym, że zakup tej turbosprężarki dokonany został za pośrednictwem pozwanej wskazywał także sposób zapłaty. Powód zapłacił bowiem za tą turbosprężarkę innemu pracownikowi pozwanej p.Ś. zajmującemu się rozliczaniem rachunków a do zapłaty doszło w miejscu gdzie rachunki za naprawę są opłacane. Nic zatem nie świadczyło, że zakup tej używanej części nie jest objęty umową o naprawę samochodu zawartą z pozwaną.

Pozwana ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników, a ci pozyskali i zamontowali w samochodzie powoda turbosprężarkę przeznaczoną na złom i która w efekcie końcowym spowodowała inne uszkodzenia pojazdu.

Za zasadne zatem uznał Sąd roszczenie powoda dotyczące odszkodowania w kwocie 10.039,40zł oraz zapłaty kwoty 184,50zł poniesionej na prywatną ekspertyzę pozwalającą na ustalenie przyczyny uszkodzenia. W sprawach odszkodowawczych , gdzie konieczne jest ustalenie wstępne zasadności roszczenia jakie ma zostać skierowane do sądu , utrwalone orzecznictwo sądów dopuszcza uwzględnianie kosztów poniesionych przez stronę na takową opinię prywatną.

Mając powyższe na uwadze zasądzono od pozwanej na rzecz powoda kwotę 10.233,90zł oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Ustalono także wynagrodzenie biegłego za opinię uzupełniającą na kwotę 95.91zł.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art.100 kpc biorąc pod uwagę ostateczny rezultat tj. uwzględnienie żądania pozwu w 82,04% oraz to że w 17,96% roszczenie nie zostało uwzględnione.

W tych proporcjach rozliczono koszty procesu stron zasądzając od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.377,01zł oraz w tych proporcjach rozliczono nieuiszczone wydatki nakazując ich ściągnięcie od stron procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Maruszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Drewniak
Data wytworzenia informacji: