Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 95/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Iławie z 2016-01-12

Sygn. Akt I C 95/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2016r.

Sąd Rejonowy w Iławie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Drewniak

Protokolant: st.sekr.sąd. Justyna Kordalska

Po rozpoznaniu w dniu 05.01.2016r. na rozprawie

Sprawy z powództwa A. W.

p-ko pozwanemu (...) S.A. w G.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego (...) S.A. w G. na rzecz powoda A. W. kwotę 2.135,25zł z odsetkami ustawowymi od dnia 01.09.2011r.do dnia zapłaty.

II.  W pozostałej części powództwo oddala.

III.  Zasądza od powoda A. W. na rzecz pozwanego (...) S.A. w G. kwotę 1898,28zł tytułem zwrotu części kosztów procesu.

I C 95/14

UZASADNIENIE

Powód A. W. wniósł p-ko pozwanemu (...) S.A. w G. o zapłatę kwoty 30.000,00zł.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż kwoty 10.000,00zł domaga się od pozwanego tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez pozwaną z części nieruchomości położonej w R. za okres od 16.10.2003 – 16.10.2013r. Kwoty 20.000,00zł domaga się zaś od pozwanej tytułem odszkodowania za szkodę jaką powód poniósł w związku z koniecznością zmiany lokalizacji budowy nowego kurnika spowodowanej umiejscowieniem słupów energetycznych należących do pozwanej.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż urządzenia elektroenergetyczne na działce powoda zostały wybudowane i eksploatowane w dobrej wierze. Pozwana z ostrożności zakwestionowała jednak wysokość dochodzonych roszczeń wskazując, iż są one wygórowane. Pozwana zakwestionowała wysokość odszkodowania wskazując, iż powód nie udowodnił wysokości szkody ani też faktu szkody. Nadto pozwana podniosła zarzut przedawnienia.

Odnośnie podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia i wskazywanie 3 letniego terminu przedawnienia powód wskazał, iż termin przedawnienia wynosi 10 lat./k.80/

Sąd ustalił, co następuje:

Na nieruchomości położonej w R. gm. I. stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym (...), numer obrębu ewidencyjnego (...), o powierzchni (...) dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi kw nr (...) stanowiącej własność powoda i jego żony K. W. usytuowanych jest 10 słupów energetycznych oraz znajdują się linie energetyczne (...) oraz linie (...).

Postanowieniem z dnia 25.09.2013r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Iławie w sprawie I Ns 569/11 ustanowiono na rzecz (...) S.A. w G. na tejże nieruchomości służebność przesyłu polegającą na znoszeniu istnienia posadowionych na tejże nieruchomości i zasądzono od (...)kwotę 3.582,00zł tytułem jednorazowego odszkodowania za ustanowienie służebności.

/postanowienie k.177 akta I Ns 569/11/

Urządzenia elektroenergetyczne na działce powoda zostały wybudowane i przekazane poprzednikom prawnym pozwanego w 1974r. Od tego czasu nie zaszły zmiany w ilości i umiejscowieniu tych urządzeń. Bezsporne było, iż całość sieci energetycznej w tym ilość i lokalizacja słupów – została przebudowana ale bez zmian z zachowaniem jej przebiegu i wpływu na nieruchomość powoda.

/ dokumentacja k.36-57, opinia biegłego k.144/

Na nieruchomości tej powód rozpoczął w 2009r. budowę kurnika i obiekt ten został oddany do użytku 27.09.2010r.

/dokumentacja powykonawcza k.66/

Przystępując do projektowania kurnika powód nie brał pod uwagę przepisów dotyczących prawa energetycznego odnoszących się do posadowienia budynków w odpowiedniej odległości od linii. Uwzględniał powód jedynie odległość kurnika od skarpy. Po zaprojektowaniu budynku kurnika i złożeniu go w Starostwie Powiatowym okazało się, iż konieczne są uzgodnienia projektu z zakładem energetycznym. Wówczas okazało się, iż budynek jest zaprojektowany za blisko linii energetycznych przebiegających na działce powoda i wymaga to przesunięcia budynku w kierunku skarpy. Projektant zmienił posadowienie kurnika zaś powód uznając , iż takie posadowienie nie pozwala na bezpieczne użytkowanie kurnika zdecydował o podniesieniu nasypu skarpy, podniesieniu terenu wokół budynku oraz zastosowaniu dodatkowego zbrojenia ścian nośnych kurnika.

/zeznania powoda k.167v/

Usytuowanie na działce powoda linii energetycznych spowodowało konieczność podebrania skarpy zbliżonej do istniejących kurników, zsunięcie urobku w kierunku największego obniżenia terenu oraz zachowanie rzędnych wjazdu z ulicy. Koszt tych prac wyniósł 3.936,66zł.

/opinia biegłego k.142/

Tylnego prawego kształt kurnika. Wobec odmowy uzgodnienia takiego rozwiązania powstała wersja projektu zamienna , która była podstawą uzyskania przez powoda zezwolenia na budowę. Wersja ta obejmowała „obcięcie” narożnika tylnego prawego tak by nie zachodziło jego zbliżenie do sieci napowietrznej.

/opinia biegłego k.144/

Wartość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności przesyłu w okresie objętym pozwem tj. od 16.10.2003 – 16.10.2013 wynosi 2.190zł. Rocznie daje to kwotę 219zł.

/opinia biegłego k.126/

Sąd zważył, co następuje:

Bezspornym jest, iż na nieruchomości powoda posadowione są urządzenia energetyczne wskazane w pozwie i należące do pozwanego a poprzednio do jego poprzedników prawnych.

Bezspornym jest, iż postanowieniem wydanym w sprawie I Ns 569/11 , które uprawomocniło się w dniu 17.10.2013r. ustanowiono na rzecz pozwanego na tej nieruchomości powoda służebność przesyłu w zakresie odpowiadającym posiadanym na tej nieruchomości urządzeniom energetycznym.

Bezspornym jest, iż powód wybudował na tej nieruchomości kurnik i z uwagi na posadowienie linii energetycznych konieczne było dokonanie zmiany pierwotnego projektu kurnika.

Bezspornym jest, iż prace związane z budową kurnika zakończyły się najpóźniej 27.09.2010r. kiedy to sporządzona została dokumentacja powykonawcza i znane były już wszystkie koszty związane z budową.

Do czasu ustanowienia służebności przesyłu na działce powoda, pozwany korzystał z nieruchomości powoda bez tytułu prawnego.

Takie korzystanie związane jest z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości.

Pozwany nie wykazał, że linie energetyczne, z których korzysta, zostały zbudowane na nieruchomości powoda na podstawie decyzji administracyjnych lub za zgodą właściciela nieruchomości. Sam brak sprzeciwu powoda lub jego poprzednika nie jest tożsamy ze zgodą na korzystanie ani nie jest równoznaczny z zawarciem stosownej umowy.

Termin przedawnienia tego typu roszczeń wynosi 10 lat.

W pozwie powód zakreślił roszczenie w tym zakresie wskazując okres 16.10.2003-16.10.2013r.

Pozew został wniesiony w dniu 24.02.2014r. a zatem biorąc pod uwagę 10 letni okres przedawnienia termin 10 letni za jaki może być dochodzone to roszczenie obejmuje okres 10 lat poprzedzających wniesienie pozwu i dotyczyć może okresu bezumownego korzystania z nieruchomości do dnia 16.10.2013r. W dniu 17.10.2013r. postanowienie o ustanowieniu służebności przesyłu stało się prawomocne.

Mając na uwadze wskazany w pozwie okres za który dochodzone jest to roszczenie oraz podniesiony zarzut przedawnienia, w ocenie Sądu powód może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od 23.01.2004 do 16.10.2013r.

Powód określił wysokość żądanego odszkodowania na kwotę 10.000zł wskazując w uzasadnieniu pozwu, iż jest to jedynie część z 50.000zł odszkodowania. Powód nie przedstawił żadnych wyliczeń szkody ograniczając się do wskazania, że kwota 500zł liczona od jednego słupa za okres jednego roku nie jest kwotą wygórowaną. Podniesione w dalszej części uzasadnienia pozwu okoliczności dotyczące ustalenia wysokości dochodzonego roszczenia /k.6/ nie zawierają wyliczenia szkody a jedynie uzasadnienie, że odszkodowanie powodowi należy się za to bezumowne korzystanie z jego nieruchomości.

Biegły wyliczając odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez pozwanego z nieruchomości powoda wyliczył je zarówno za okres 10 lat wskazany w pozwie /tj.kwotę 2190zł / jak i wskazał roczną wysokość odszkodowania /219zł/. Proporcjonalnie można zatem wyliczyć miesięczną kwotę odszkodowania.[219zł : 12 = 18,25zł].

Uznając zatem roszczenie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości co do zasady za uzasadnione oraz uznając zasadność podniesionego zarzutu przedawnienia obejmującego okres żądania pozwu od 16.10.2003 – 23.01.2004r. /3 miesiące/ zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2135,25zł z tego tytułu z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 01.09.2011r. Odsetki zasądzono mając na uwadze wezwanie do zapłaty należności do dnia zapłaty. /k.16/

W pozostałej części roszczenie w tym zakresie oddalono.

Odnośnie roszczenia o odszkodowanie w kwocie 20.000zł Sąd uznał za zasadny podniesiony zarzut przedawnienia.

W tym zakresie mając na uwadze iż powód dochodzi roszczenia o naprawienie szkody /k.8/na podstawie art.415 kc /k.80/

Zgodnie z Art. 442 1 § 1 kc roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Bez wątpienia w dniu 27.09.2010r. kiedy to sporządzona została dokumentacja powykonawcza i znane były już wszystkie koszty związane z budową powód wiedział zarówno jakie koszty poniósł z tytułu konieczności uwzględnienia istniejących linii energetycznych jak i wiedział do kogo winien z tym roszczeniem wystąpić.

Przy tym założeniu roszczenie powoda przedawniło się z dniem 27.09.2013r. Powód nie podnosił aby doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Mając powyższe na uwadze roszczenie o zapłatę kwoty 20.000zł oddalono w całości.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art.100 kpc biorąc pod uwagę, iż powód wygrał sprawę w 7,11% zaś pozwany w 92,89%.

Pozwany poniósł koszty procesu w kwocie 2400zł jako wynagrodzenie pełnomocnika oraz 34zł jako opłaty skarbowe od pełnomocnictw.

Powód poniósł koszty procesu w kwocie 5.100,82zł obejmującą: wynagrodzenie pełnomocnika 2400zł, opłata skarbowa 17zł, wydatki w kwotach 480,48zł i 703,34zł pokryte z zaliczki wpłaconej przez powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Maruszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Drewniak
Data wytworzenia informacji: