Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 185/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-04-18

Sygn. akt I Cz 185/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodnicząca: SSO Teresa Zawistowska

Sędziowie: SO Dorota Twardowska (spr.)

SO Krzysztof Nowaczyński

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w Elblągu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko L. K. (1)

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Braniewie

z dnia 13 lipca 2012 r. sygn. akt I Co 570/12

postanawia :

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I Cz 185/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy w (...)nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)wystawionemu w dniu 29 czerwca 2012 r. przez wierzyciela Bank (...) Spółkę Akcyjnąw W.oraz zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 127 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że wystawiony przez wierzyciela bankowy tytuł egzekucyjny odpowiadał wymogom zawartym w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 ze zm.) i spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 97 ust. 1 i 2 tej ustawy, gdyż dłużnik poddał się egzekucji, roszczenie wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem a termin wystąpienia z wnioskiem i kwota objęta tytułem nie przekroczyły wskazanych w treści oświadczenia, co uzasadniało orzeczenie na podstawie art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 781 § 2 k.p.c. i art. 786 2 § 1 k.p.c.

W zażaleniu na powyższe postanowienie dłużnik L. K. (2) wniósł o jego uchylenie, wskazując na niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i błędne wyliczenie wielkości długu w tytule egzkucyjnym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo wskazał, że bankowy tytuł egzekucyjny podlega zaopatrzeniu klauzulą wykonalności na wniosek wierzyciela w trybie art. 781 § 2 k.p.c. Stosownie do treści art. 96 ust. 2 Prawa bankowego (Dz. U. Nr 140 poz. 939 ze zm.) w bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku. Tytuł taki może stać się podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia (art. 97 ust. 1 prawa bankowego).

Z treścią przywołanych przepisów skorelował ustawodawca treść art.786 2 § 1 k.p.c., według którego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

Nie ulega wątpliwości, że Sąd pierwszej instancji analizował przedłożony przez wierzyciela tytuł egzekucyjny pod kątem realizacji wymogów stawianych przez przytoczone przepisy, stwierdzając iż wszystkie te wymogi zostały spełnione. Wskazany przez wierzyciela tytuł spełniał zarówno materialne, jak i formalne wymienione powyżej kryteria warunkujące dopuszczenie go do egzekucji.

Uwzględniając przywołane unormowania wyznaczające zakres rozpoznania w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności Sąd Rejonowy nie mógł dokonywać oceny istnienia i zasadności roszczenia wierzyciela ani obowiązku dłużnika stwierdzonych w tytule egzekucyjnym, jak również wykluczone jest badanie materialnoprawnych zdarzeń powstałych po wydaniu tytułu egzekucyjnego, które mogły mieć wpływ na istnienie roszczenia lub jego zakres. Tym samym podnoszone przez skarżącego okoliczności błędnego wyliczenia zadłużenia w bankowym tytule egzekucyjnym nie podlegały badaniu w postępowaniu klauzulowym i nie mają znaczenia dla oceny poprawności zaskarżonego orzeczenia, gdyż odpowiada ono powołanym przepisom i wyznaczonemu zakresowi formalnego rozpoznania wniosku.

Uwzględniając powyższe na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art.13 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krystowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Zawistowska,  Krzysztof Nowaczyński
Data wytworzenia informacji: