Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 238/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2014-01-23

Sygn. akt I C 238/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Dorota Zientarą

Protokolant: sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. w Elblągu

na rozprawie

sprawy z powództwa S. W.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa (...) w E.

o uchylenie uchwały

1.  powództwo oddala;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 495 zł /czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych/ tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 238/13

UZASADNIENIE

Powód S. W.wniósł o uchylenie uchwały z dnia 8 maja 2012 r. nr (...) podjętej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa (...)w E.w sprawie wykluczenia go z grona członków pozwanej Spółdzielni, nadto domagał się zasądzenia od pozwanej zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł, że w zaskarżonej uchwale zarzucono jemu, iż w sposób umyślny i rażący narusza swoje obowiązki, co bezpośrednio godzi w postanowienia statutu oraz dobre obyczaje, łamie zasady współżycia społecznego, nadużywa prawa do krytyki działań spółdzielni. Powód wskazał, iż nie działa na szkodę pozwanej, a jego aktywność podyktowana jest dobrem społecznym oraz dbaniem o interesy członków spółdzielni. Podkreślił, że jego żądania kierowane do zarządu pozwanej mają na celu jedynie pozyskanie informacji o działalności spółdzielni, do czego jako członek Spółdzielni jest uprawniony. Niezależnie od powyższego zauważył, że w zawiadomieniu o posiedzeniu z dnia 8 maja 2012 r. Rady Nadzorczej pozwana nie podała mu informacji o planowanych punktach porządku obrad oraz o sprawach, które miały być wówczas rozpatrywane, czym faktycznie pozbawiła go możliwości złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 24 § 4 Prawa Spółdzielczego.

W odpowiedzi pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa (...) w E. domagała się oddalenia powództwa oraz zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych. Motywując swe stanowisko wskazała, że podjęcie zaskarżonej przez powoda uchwały było uzasadnione, gdyż powód wielokrotnie w sposób umyślny naruszał postanowienia Statutu oraz dobre obyczaje, między innymi poprzez pomawianie zarządu spółdzielni o niegospodarność i o popełnianie przestępstw, nadużywanie prawa do krytyki, podważanie decyzji zarządu oraz rady nadzorczej, wielokrotne kierowanie do organów Spółdzielni pism z żądaniami wyjaśnień tych samych kwestii, użytkowanie garażu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zaznaczono, że powód został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 8 maja 2012 r., stawił się na nie, jednakże odmówił odpowiedzi na zadawane mu pytania.

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Elblągu , w sprawie o sygn. I C (...)uchylił uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa (...)w E.numer (...) z dnia 8 maja 2012 r., wykluczającej powoda z członkowstwa wymienionej Spółdzielni oraz zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nie podziela zarzutu powoda o naruszenia przez pozwaną art. 24 § 4 Prawa Spółdzielczego poprzez niewypełnienie obowiązku wysłuchania jego wyjaśnień jako członka mającego podlegać wykluczeniu. Jednocześnie Sąd uznał, że materiał dowodowy zebrany w sprawie nie uzasadniał tezy, że w przypadku powoda spełnione zostały przesłanki do podjęcia uchwały o wykluczeniu go ze Spółdzielni.

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku na skutek apelacji pozwanej uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Elblągu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego. W uzasadnieniu wskazano, że w dotychczasowym przebiegu postępowania ustalono okoliczności niesporne między stronami, a obrazujące ogólną ilość i tematykę wystąpienia powoda. W dalszym postępowaniu niezbędne jest dokonanie ustaleń faktycznych co do okoliczności, w jakich kierowana była korespondencja przez powoda oraz co do sposobu jej załatwienia przez pozwaną, co pozwoli na ocenę, czy działania powoda można uznać za obiektywnie uzasadnione, czy też zasadne było przypisanie im przez pozwaną złej wiary. Zwrócono przy tym uwagę, że przyczyną konfliktu między stronami nie jest jedynie wymiana korespondencji ani jej ponadstandardowe rozmiary, lecz całość wskazanych przez pozwaną zachowań powoda, mających różną wagę. W ocenie Sądu odwoławczego konieczna jest w niniejszej sprawie ocena, czy kierowana przez powoda krytyka poczynań Spółdzielni miała charakter rzeczowy i merytoryczny oraz czy wynika z niej cel dozwolony przez prawo w postaci zaspokojenia prawa powoda jako członka spółdzielni do uzyskania rzeczowej i rzetelnej informacji, bądź naprawy ujawnionych, wadliwych działań pozwanej. Dopiero takie ustalenia winny podlegać wszechstronnej ocenie i umożliwić stwierdzenie, czy rzeczywiście, jak to zarzuca skarżąca, powód nadużywa prawa do krytyki i informacji ponad rozsądną miarę i rzeczową potrzebę, a zatem – ocenę, czy w kontekście przywołanych w uchwale i w toku procesu przepisów Prawa Spółdzielczego i uregulowań statutowych, powód właściwie korzysta ze swoich uprawnień członkowskich, w tym kontrolnych wobec działania organów Spółdzielni.

Sąd Apelacyjny zaznaczył, że przy dokonywaniu oceny zasadności powództwa należy jednak rozważyć, jakie znaczenie dla sfery uprawnień powoda niesie ze sobą członkostwo w pozwanej Spółdzielni. Zwrócono przy tym uwagę, że w obecnym stanie prawnym ustawa dopuszcza posiadanie pełni praw do lokalu bez jednoczesnej przynależności do spółdzielni mieszkaniowej.

W toku ponownego rozpoznania sprawy strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest członkiem pozwanej Spółdzielni. Przysługuje mu udział do 2/3 w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w zarządzanym przez Spółdzielnię budynku przy ul. (...) w K., do którego przynależy piwnica oraz z którym związany jest udział w prawie własności działki pod budynkiem wynoszący (...) części oraz taki sam udział we własności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali; nadto przysługuje mu udział do 2/3 w prawie odrębnej własności lokalu użytkowego – garażu nr (...) położonego w przyziemiu ww. budynku.

(bezsporne, nadto umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia tego prawa na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej i uprawnionej, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia tego prawa na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej i uprawnionej k. 159 – 160 v akt, k. 14- 15 akt sprawy Sądu Rejonowego w Elblągu sygn. akt I C (...))

W dniach 3 kwietnia 2009 r. i 24 kwietnia 2009 r. pozwana dokonała dwukrotnie komisyjnych przeglądów stanu technicznego garaży, wskutek czego pismem z dnia 4 maja 2009 r. Zarząd Spółdzielni poinformował powoda, że garaż nr (...) nie jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Wskazano, że zgodnie z decyzją (...)/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. pozwolenia na użytkowanie mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługą w parterze, użytkowanie garażu jako lokalu mieszkalnego w wyniku dokonanej przebudowy musi poprzedzać zgoda organu administracji architektoniczno – budowlanej. W związku z powyższym poproszono powoda o zdemontowanie instalacji wodociągowej wykonanej bez wymaganej zgody spółdzielni. Ponadto, zauważono, że uzyskana przez spółdzielnię decyzja pozwolenia na użytkowanie wyraźnie określa przeznaczenie pomieszczeń garaży. Wobec powyższego nakazano przywrócenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2009 r. garażu do stanu zgodnie z przeznaczeniem. Wskazano też, że niezastosowanie się do powyższego terminu spowoduje skierowanie sprawy do nadzoru budowlanego o interwencję.

(pismo z dnia 4 maja 2009 r. k. 47)

Pismem z dnia 26 czerwca 2009 r. pozwana Spółdzielnia poinformowała Komendę Policji w N., że w K. przy ul. (...) w garażu nr (...) prowadzona jest działalność handlowa. Poproszono o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania nielegalnego handlu w garażu, wskazując, że Spółdzielnia w tym zakresie nie wydała zezwolenia właścicielowi na taki handel.

(pismo z dnia 26 czerwca 2009 r. k. 48)

Pismem z dnia 14 lipca 2009 r. skierowanym do Okręgowej Inspekcji Pracy w G., Oddział w M. pozwana Spółdzielnia wskazała, że osoby posiadające prawo do garaży w K. przy ul. (...) (garaże nr (...)) wykorzystują te garaże w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia osób trzecich, a także stwarzający zagrożenie pożarowe. Pozwana wniosła o dokonanie kontroli i wyegzekwowanie działań, które by zapobiegły dalszemu naruszeniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

(pismo z dnia 14 lipca 2009 r. k. 49)

W lipcu 2009 r. pozwana Spółdzielnia złożyła wniosek o wszczęcie przez (...) (...)postępowania administracyjnego w sprawie legalności wykonywania, przez S. W.robót budowlanych doprowadzających do zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego nr (...)na cele mieszkalne, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym na działce nr (...), położonej przy ul. (...)w K.. W dniu 25 sierpnia 2009 r. , w obecności dwóch inspektorów w (...) (...), powoda S. W., A. W.– inspektora ds. (...)w (...) ,,Usługa (...), dokonano oględzin legalności wykonania przez powoda robót budowlanych doprowadzających do zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego nr (...)na cele mieszkalne. Ustalono, że ww. pomieszczenie garażowe jest wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie potwierdziło się podejrzenie Spółdzielni o zmianie pierwotnej funkcji tego pomieszczenia i o stworzeniu z tego powodu zagrożenia dla zdrowia osób trzecich. Decyzją z dnia 2 września 2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie (...), w związku ze stwierdzeniem, że prowadzone postępowanie stało się bezprzedmiotowe, postanowił je umorzyć.

(zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 4 sierpnia 2009 r., protokół z oględzin dokonanych w dniu 25 sierpnia 2009 r., decyzja o umorzeniu postępowania z dnia 2 września 2009 r. koperta k. 244)

W protokole Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni ,,Usługa (...), sporządzonym w dniu 25 czerwca 2010 r. pismem ręcznym w punkcie 6 odnotowano, że ,,Pan S. W. zgłosił do protokołu uwagę, że karty do głosowania nad odwołaniem RN i Zarządu otrzymały osoby nie będące członkiem Spółdzielni (załączył kartę do głosowania na RN). Komisja winna rozdawać karty do głosowania według listy obecności z dnia 25 czerwca 2010 r.” Przewodniczący Zebrania zarządził, aby karty urn zdawać za okazaniem ważnego mandatu członka Spółdzielni.

Przed kolejnym Walnym Zgromadzeniem W. B. i S. W. zażądali wglądu w protokół z dnia 25 czerwca 2010 r. Po okazaniu im protokołu sporządzonego na komputerze okazało się, że punkt 6 pierwotnego protokołu pominięto. Pracownik Spółdzielni tłumaczył, że w pierwotnym protokole zapis ten był nieczytelny, co okazało się jednak nieprawdą. W tej sytuacji powód wezwał policję, która podczas interwencji sporządziła z tego zdarzenia notatkę. Ostatecznie w protokole adnotację umieszczono ponownie.

(zeznania świadka W. B. k. 147 v- 149, protokół z walnego zgromadzenia członków spółdzielni (...) ,,Usługa (...) z dnia 25 czerwca 2010 r. koperta 194, przesłuchanie powoda w charakterze strony k. 197 v - 200)

Pismem z dnia 28 listopada 2010 r. skierowanym do mieszkańców budynku przy ul. (...) w K. powód S. W. wraz z innymi osobami: W. B., M. F., J. Ż., E. Ż., H. K., H. G. (1), A. C. i Z. M., zwrócił się z propozycją ustanowienia wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości, zaznaczając min., że obecnie nieruchomością zarządza Spółdzielnia, a ,,w rzeczywistości autokratyczna Pani Prezes łamiąc obowiązujące przepisy w tym zakresie”. Dla przykładu wskazano na przypadki przeznaczania środków z funduszu remontowego na cele nie mające związku z częścią wspólną nieruchomości, zawyżanie – według oceny ww. osób – faktur za wykonaną pracę, odmowę udostępnia kserokopii dokumentów (co wskazuje, że ,,Zarząd ma coś do ukrycia”), wybranie droższej oferty dotyczącej obudowy pojemników na odpady od oferty firmy, którą wskazały wymienione osoby, zwrócono uwagę na zwiększające się koszty eksploatacji kotła, co wynika ze stosowania oleju opałowego o niewłaściwych parametrach, a nadto na wystawienie jednej faktury na dostawę oleju opałowego o niewłaściwych parametrach do wszystkich nieruchomości w K., zgłoszono zastrzeżenia dotyczące sposobu zagospodarowania otoczenia budynku. Powołując się na powyższe wskazano, że świadczą one o niegospodarności Zarządu Spółdzielni zarządzającego nieruchomością.

(pismo z dnia 28 listopada 2010 r. k. 32- 33)

Pismem z dnia 9 grudnia 2010 r. Zarząd pozwanej Spółdzielni odniósł się do informacji zawartych w powołanym wyżej piśmie wskazując, że zarzuty i sugestie zawarte w tym piśmie są gołosłowne, niezasadne i niepoparte żadnymi faktycznymi zdarzeniami bądź dokumentami. Stwierdzono, że dyskredytowanie działań podejmowanych przez Zarząd, a także podawanie nieprawdziwych informacji i zarzutów służy wyłącznie przejęciu zarządu budynkiem przez konkretne osoby podpisane pod pismem.

(pismo z dnia 9 grudnia 2010 r. k. 29- 31)

W dniu 21 grudnia 2010 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego ,,Usługa (...)w E.oskarżył miedzy innymi powoda o to, że w piśmie wysłanym w dniu 28 listopada 2010 r., skierowanym do mieszkańców budynku w K.przy ul. (...)pomówili Prezesa Zarządu i cały Zarząd Spółdzielni o takie postępowanie i właściwości, które poniżają Prezesa i Zarząd w opinii publicznej, a także narażają na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowiska członka Zarządu Spółdzielni, przez użycie w tym piśmie stwierdzeń, iż Prezes spółdzielni autokratycznie zarządza nieruchomością łamiąc obowiązujące przepisy w tym zakresie, faktury za prace wykonane na nieruchomości są zawyżone, a Spółdzielnia nie udostępnia kserokopii dokumentów, z czego wynika, że Zarząd ma coś do ukrycia, o nieprawidłowości w wyborze wykonawcy obudowy pojemników na śmieci, którego oferta nie była najtańsza, o zawyżonej przez Spółdzielnię wartości (...) w rozliczeniach za CO oraz niegospodarności Zarządu Spółdzielni, tj. o czyn z art. 212 § 1 k.k.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2011 r. Sąd Rejonowy w Elblągu w sprawie o sygn. VIII K (...) umorzył postępowanie między innymi przeciwko S. W.z uwagi na brak znamion czynu zabronionego i wskazując, że w zachowaniu oskarżonych nie można dopatrzyć się postawy, która będąc wynikiem celowego, zamierzonego działania nakierowana by była na narażenie członków zarządu pozwanej spółdzielni na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia przez nich tej funkcji.

(dowód: akt oskarżenia z dnia 21 grudnia 2010 r. , postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 22 lutego 2011 r., sygn. akt VIII K (...)- k. 2- 3 , k. 147 – 149 akt VIII K (...))

Pismem z dnia 9 maja 2011 r. pozwana zwróciła się do powoda z pismem, w którym wskazała, że z uwagi na wystąpienie awarii instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym powoda poza wodomierzem prosi o udostępnienie lokalu celem likwidacji awarii w dniu 11 maja 2011 r. o godzinie 9 ( środa). Podkreślono, że z uwagi na charakter awarii i skutki, które wywołuje w lokalach sąsiednich zachodzi konieczność usunięcia usterki w trybie pilnym. Poinformowano jednocześnie, że w przypadku nieudostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie spółdzielnia przystąpi do usuwania awarii w trybie art. 6 1 ust. 1 i 2.

W dniu 11 maja 2011 r. o godzinie 9:00 nie było dostępu do lokalu mieszkalnego położonego na G. (...). Powód twierdził, że Spółdzielnia powinna ponieść koszty jego podróży, Spółdzielnia proponowała, aby skorzystał z jej transportu, powód nie wyraził na to zgody.

Pismem z dnia 5 maja 2011 r., które wpłynęło do pozwanej Spółdzielni w dniu 11 maja 2011 r. powód wskazał, że dnia 5 maja 2011 r. w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Spółdzielni ,,Usługa (...) został poinformowany o konieczności przyjazdu do K. celem dokonania konfrontacji w przedmiocie określenia przyczyn zalania lokalu nr (...) w budynku przy ul. (...). W związku z powyższym poprosił o zwrot kosztów paliwa w kwocie 50 zł tytułem ,,narzuconego” wyjazdu.

Pismem z dnia 12 maja 2011 r. pozwana wskazała, że w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w przedmiocie awarii instalacji wodociągowej, której skutkiem jest zalewanie lokalu mieszkalnego nr (...), a także ustaleń dokonanych na podstawie odkrywki wykonanej w dniu 5 maja 2011 r., zalewanie lokalu nr (...) spowodowane jest uszkodzeniem instalacji wodociągowej na odcinku od wodomierza indywidualnego. Utrzymanie tej części instalacji w należytym stanie należy do obowiązku właściciela lokalu. W związku z powyższym pozwana poprosiła o usunięcie przecieku we własnym zakresie i poinformowanie spółdzielni oraz właściciela lokalu zalewanego o terminie wykonania prac.

Pismem z dnia 16 maja 2011 r. powód w nawiązaniu do pism pozwanej poinformował, że treść jednego pisma zaprzecza treści drugiego, co jednoznacznie wskazuje na labilność stanowiska Prezes w przedmiocie zaistniałej sytuacji. Nadmienił, że dla niego wiążąca jest treść pisma z dnia 9 maja 2011 r., w którym Prezes wskazuje i potwierdza wystąpienie awarii w jego lokalu, ale poza jego wodomierzem (z czym się zgodził, ponieważ wskaźniki podzielnika na zimną i ciepłą wodę od miesiąca września do chwili obecnej nie zmieniły się). Awaria nie jest wynikiem zaniedbania ani też uszkodzenia przez niego instalacji wodociągowej na odcinku od wodomierza indywidualnego, ale nastąpiła na skutek jej uszkodzenia w pionie (co zostało potwierdzone podczas wstępnej próby jej usunięcia, przy której był obecny), dlatego wszelkie działania, mające na celu usunięcie awarii należą do obowiązków spółdzielni.

W dniu 17 maja 2011 r. pozwana spółdzielnia zwróciła się do Komendy Powiatowej Policji w N. w trybie art. 6 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o udzielenie asysty na dzień 20 maja 2011 r. o godzinie 10:00 przy wejściu do lokalu nr (...) w budynku przy ul. (...) w K. w celu usunięcia awarii instalacji wodociągowej, która powoduje zalewanie innych lokali. Wskazano, że asysta jest niezbędna albowiem właściciel lokalu odmawia jego udostępnienia.

W piśmie z dnia 18 maja 2011 r. pozwana Spółdzielnia poprosiła powoda o udostępnienie w dniu 20 maja 2011 r. o godzinie 10:00 lokalu nr (...) w budynku przy ul. (...) w K. celem usunięcia awarii instalacji wodociągowej. Poinformowano, że w przypadku nieobecności lub nie udostępnienia lokalu Spółdzielnia skorzysta z trybu art. 6 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Powód w dniu 20 maja 2011 r. stawił się w mieszkaniu i udostępnił je. Awarię usunięto w dniu 20 maja 2011 r. Na koszt Spółdzielni wykonano uzupełnienie posadzki, którą wykuto w mieszkaniu powoda.

(dowód: przesłuchanie Prezesa Spółdzielni w charakterze strony k. 221- 225, pismo pozwanej Spółdzielni z dnia 9 maja 2011 r., pismo pozwanej Spółdzielni z dnia 12 maja 2011 r., pismo powoda S. W. z dnia 16 maja 2011 r., pismo pozwanej Spółdzielni z dnia 18 maja 2011 r., pismo pozwanej Spółdzielni z dnia 17 maja 2011 r. koperta k. 221 , pismo z dnia 5 maja 2011 r. k. 267 )

W dniu 7 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa (...)w E.podjęła uchwałę o wykluczeniu powoda z członkostwa. Wyrokiem z dnia 10 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w Elblągu, w sprawie I C (...)uchylił opisaną wyżej uchwałę.

(dowód: wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10 listopada 2011 r. - k. 132 akt sprawy I C (...))

Pismem z dnia 22 listopada 2011 r. S. W. złożył w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu zawiadomienie o popełnieniu przez pozwaną wykroczenia polegającego na odmowie udostępnienia mu danych o wynagrodzeniu członków Zarządu z wnioskiem o ich ukaranie. Przeprowadzone przez Komendę Miejską Policji w E. czynności wyjaśniające zostały zakończone w dniu 27 stycznia 2012 r. decyzją o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego. Wskutek skargi powoda Komenda Wojewódzka Policji w O. w ramach sprawowanego nadzoru nad czynnościami wyjaśniającymi poleciła uzupełnić czynności wyjaśniające. Czynności te ponowienie zakończyły się w dniu 23 kwietnia 2002 r. wydaniem decyzji o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego z uwagi na fakt, iż zarzucany czyn nie zawiera znamion wykroczenia.

(dowód: zawiadomienie z dnia 22 listopada 2011 r. o popełnieniu wykroczenia, wniosek o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie z dnia 27 stycznia 2012 r., pismo zatytułowane (...) z datą wpływu 6 luty 2012 r., pismo z dnia 14 marca 2012 r. Komendy Wojewódzkiej Policji w O., wniosek o odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie z dnia 23 kwietnia 2012 r. – koperta k. 219)

Prawomocnym postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r. Prokuratura Rejonowa w Elblągu, po rozpoznaniu zawiadomienia S. W. z dnia 5 stycznia 2012 r., odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie naruszenia w dniu 1 czerwca 2011 r. w E. przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Wielorodzinnego Usługa (...) z siedzibą w E. art. 24 § 2 i 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze poprzez podanie nieprawdziwych danych co miało wpływ na podjęcie przez Radę Nadzorczą w dniu 7 czerwca 2011 r. uchwały nr 5 o wykluczeniu zawiadamiającego z członkostwa tej Spółdzielni, to jest o czyn z art. 267 d Ustawy Prawo spółdzielcze, wobec stwierdzenia, że czyn nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego.

(dowód: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z dnia 5 stycznia 2012 r., postanowienie z dnia 3 lutego 2012 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia k. 1- 2, k. 47 akt Prokuratury Rejonowej w Elblągu Ds. (...))

W dniu 21 maja 2012 r. powód wniósł pozew, w którym domagał się ustalenia nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa (...) w E. nr (...)r. z dnia 17 stycznia 2011 r. o zatwierdzeniu stawek opłat na fundusz remontowy, jako sprzecznej z prawem, a nadto domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej kwoty 264 zł, która została pobrana tytułem zaliczki na fundusz celowy z przeznaczeniem na fundusz elewacyjny. Prawomocnym wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Elblągu powództwo oddalił.

(dowód: wyrok wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2012 r. , sygn. akt I C (...) k. 54- 59)

Powód kierował szereg pism do pozwanej w przedmiocie min:

- wysokości wynagrodzeń Prezesa Spółdzielni, jego zastępców, członków Rady Nadzorczej,

- usytuowania pojemników na odpady,

- rozliczenia kosztów odbioru odpadów,

- kredytów, opłat za konserwacje domofonu i anteny zbiorczej,

- wykonania i doręczenia mu kserokopii dokumentów finansowych Spółdzielni i innych,

- doręczenia mu wyszczególnionych uchwał, protokołów z walnego zgromadzenia Spółdzielni,

- ustanowionego w Spółdzielni funduszu remontowego z przeznaczeniem na remont elewacji

- lokali użytkowych znajdujących się w budynku Spółdzielni przy ul. (...)nr (...)i (...)

Pomimo uzyskiwania rzeczowych odpowiedzi, wnioski swe wielokrotnie ponawiał, zmuszając tym samym pracowników pozwanej Spółdzielni do przygotowania i udzielania odpowiedzi na korespondencję przekraczającą racjonalne i uzasadnione potrzeby.

(dowód: korespondencja k. 42- 45, 62- 144, 162- 190, koperta k. 194, koperta k. 221, koperta k. 244, korespondencja k. 246- 251, korespondencja k. 387- 488, korespondencja k. 526- 542, korespondencja k. 556- 6647, pisma k. 749- 765, zeznania świadka W. B. k. 147- 149, zeznania świadka E. G. k. 195 v – 197, przesłuchanie powoda k. 197 v – 200, przesłuchanie prezesa pozwanej spółdzielni – S. R. k. 222 – 225, uzupełniające przesłuchanie powoda k. 252 v – 256, przesłuchanie w charakterze strony wiceprezes spółdzielni (...) k. 276 - 276 v, zeznania świadków T. D. k. 543 v – 544, H. G. (1) k. 544- 544 v, W. B. k. 544 v – 546, E. B. k. 546 – 546 v, A. D. k. 546 v , H. G. (2) k. 547, J. J. k. 547, Z. M. k. 547 – W. S. k. 547 v, Z. K. k. 548, przesłuchanie powoda k. 766, przesłuchanie S. R. k. 766 – 767 v, B. Z. k. 767)

Pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarząd pozwanej Spółdzielni zwrócił się do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni (...), wskazując, iż w sposób umyślny, poprzez nadużywanie swojego uprawnienia do krytyki działań Spółdzielni godzi w postanowienia Statutu i łamie dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego.

W związku z pismem otrzymanym od Zarządu Spółdzielni, pismem z dnia 26 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza poprosiła powoda o spotkanie w dniu 8 maja 2012 r. o godzinie 17: 30 .

W dniu 8 maja 2012 r. powód stawił się o wyznaczonej godzinie, był obecny na posiedzeniu Rady, jednakże swoje uczestnictwo ograniczył do postawienia zarzutu zastępcy Prezesa, że złożyła ,,kłamliwe zeznania na przesłuchaniu w Policji, zarzucił Prezes Zarządu próbę włamania do jego lokalu” oraz stwierdził: ,, jak Rada Nadzorcza chce mnie wykluczyć z członkostwa, to niech to zrobi”, po czym opuścił posiedzenie.

Rada Nadzorcza pozwanej Spółdzielni podjęła uchwałę o wykluczeniu członka S. W. ze Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa (...) w E.. W uzasadnieniu wskazano, że S. W. w sposób umyślny, poprzez nadużywanie swego uprawnienia do krytyki działań Spółdzielni oraz rażące naruszanie spoczywających na nim obowiązków członka Spółdzielni godzi w postanowienia Statutu i łamie dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego. Podstawą podjęcia uchwały było wyczerpanie przesłanek statutowych wskazanych w § 18 pkt 2 , tj. działanie wbrew interesom Spółdzielni, naruszanie zasad współżycia społecznego, zaleganie z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem Spółdzielni, pomawianie osób wchodzących w skład Zarządu Spółdzielni.

Pismem z dnia 11 maja 2012 r. pozwana zawiadomiła powoda o wykluczeniu go z członkostwa, dołączając podjętą w tej sprawie uchwałę wraz z uzasadnieniem.

(bezsporne, pismo z dnia 26 kwietnia 2012 r. k. 7 i k. 508, uchwała Rady Nadzorczej (...) ,,Usługa (...) w E. z dnia 8 maja 2012 r. k. 8- 9, k. 503- 504, protokół nr (...) z posiedzenia Rady Nadzorczej (...) ,,Usługa (...) z dnia 8 maja 2012 r. k. 60- 61, k. 505 – 506, pismo z dnia 16 kwietnia 2012 r. k. 509 – 510, pismo z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 8 maja 2012 r. k. 507)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

W myśl art. 24 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz. U. 2013, nr 1443) wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa przyczyny wykluczenia. W rozstrzyganej sprawie przyczyny wykluczenia członka pozwanej Spółdzielni zostały wskazane w § 18 Statutu uchwalonego w dniu 28 czerwca 2011 r.

Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni (art. 24 § 4 ww. ustawy). Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia (art. 24 § 5 ww. ustawy).

W niniejszej sprawie bezspornym było, że zaskarżona uchwała została podjęta przez organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia, jak również, iż w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały organ ten zawiadomił powoda na piśmie wraz z uzasadnieniem decyzji o wykluczeniu. Kwestią sporną pozostawało natomiast, czy Rada Nadzorcza dopełniła ciążącego na niej, na podstawie art. 24 § 4 zdanie 2 ustawy, obowiązku wysłuchania wyjaśnień powoda oraz czy ziściły się przesłanki stanowiące podstawę wykluczenia powoda z grona członków pozwanej Spółdzielni.

W pierwszej kolejności należało przesądzić, iż Rada Nadzorcza, która podjęła zaskarżoną uchwałę dopełniła obowiązku, o którym mowa art. 24 § 4 zdanie 2 ustawy. W okolicznościach sprawy nie ma znaczenia podnoszona przez powoda okoliczność, że w piśmie z dnia 26 kwietnia 2012 r. pozwana poprosiła go o ,,spotkanie” ,,w związku z otrzymanym pismem od Zarządu Spółdzielni”, zamiast wezwać go na posiedzenie z podaniem przyczyny wezwania. Bezspornym jest, że powód był obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8 maja 2012 r., niewątpliwie miał możliwość złożenia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów. Powód sam ograniczył przysługujące mu prawo, wychodząc z posiedzenia bez przedstawienia motywów podejmowanych przez siebie działań. Takie zachowanie zainteresowanego członka Spółdzielni nie może obciążać strony pozwanej i prowadzić do uznania, że Rada Nadzorcza pozbawiała go prawa złożenia wyjaśnień, o którym mowa w omawianym przepisie. Taką możliwość powód niewątpliwie posiadał, bez względu na formę i treść zawiadomienia o terminie wysłuchania. Rada Nadzorcza pozwanej Spółdzielni zawiadomiła S. W. o terminie wysłuchania, wykazała gotowość wysłuchania wyjaśnień powoda, który stawił się na wyznaczone posiedzenie, stąd brak jest podstaw do uchylenia uchwały z uwagi na niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 24 § 4 zdanie drugie ustawy.

Przechodząc do merytorycznej oceny wskazanych w uchwale przyczyn wykluczenia powoda z grona członków pozwanej spółdzielni, wskazać trzeba, iż uzasadniony był postawiony w niej zarzut, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 6 Statutu, to jest pomawiania osoby wchodzącej w skład organów Spółdzielni lub tego organu, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą je poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania członków spółdzielni.

Niekwestionowanym prawem członka jest prawo do krytyki działania organów spółdzielni. Krytyka wyrażana pod adresem organów spółdzielni mieści się w granicach prawa, o ile pozostaje rzeczowa, to jest odnosi się do konkretnych zagadnień i posługuje się merytorycznymi argumentami, służącymi korekcie wadliwych poczynań podmiotu krytykowanego.

Zdaniem sądu treść przedłożonego przez stronę pozwaną pisma z dnia 28 listopada 2010 r. (k. 32-33), świadczy o tym, że powód dopuszczał się wobec osób wchodzących w skład organów Spółdzielni krytyki niedopuszczalnej. Nie ulega wątpliwości, że określenie Prezesa Zarządu jako osoby autokratycznej, łamiącej obowiązujące przepisy w zakresie zarządu nieruchomością może narazić go na utratę zaufania członków spółdzielni, które jest niezbędne do pełnienia tej funkcji. Zwrócić przy tym należy uwagę, że w omawianym piśmie wskazano przykłady naruszania prawa przez władze spółdzielni, zarzucono działanie na szkodę Spółdzielni poprzez: nabywanie oleju opałowego o niewłaściwych parametrach, uiszczania płatności za zawyżone faktury, wybór droższej oferty w przetargu na wykonanie zabudowy śmietnika.

Zarzuty te cechował wysoki stopień ogólności, autorzy pisma nie wyjaśnili, jakie konkretnie faktury są zawyżone, ani też skąd powzięli informacje o stosowaniu oleju opałowego o niewłaściwych parametrach (co miało prowadzić do zwiększających się kosztów eksploatacji kotła). Prawdziwości tych zarzutów (nadal podtrzymywanych) powód nie wykazał też w toku niniejszego postępowania. W omawianym piśmie autorzy pominęli, że pismem z dnia 22 października 2010 r. pozwana Spółdzielnia informowała min. S. W., że oferta, którą uważali oni za cenowo korzystniejszą została odrzucona z uwagi na nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie jej braków. Pominięcie tej informacji świadczy o złej woli autorów pisma, wskazuje na zamiar zniekształcenia stanu faktycznego dla potrzeb własnej argumentacji. Zdaniem sądu podjęcie przez powoda niesłusznej krytyki miało na celu zdyskredytowanie działań podejmowanych przez władze spółdzielni, a w konsekwencji – co jasno wynika z treści omawianego pisma, a co wynika również z analizy zeznań świadka W. B., relacji S. W. oraz S. R. i B. Z. - ustanowienie wspólnoty mieszkaniowej i przejęcie zarządu nieruchomością wspólną.

Tylko dodatkowo zauważyć należy, że powód nie ustaje w krytyce władz Spółdzielni, pomimo, że w okresie od dnia 12 września do 26 listopada 2013 r. została przeprowadzona lustracja działalności pozwanej Spółdzielni za okres od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., przy czym jej przedmiotem była organizacja Spółdzielni, stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni, sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami, gospodarka zasobami mieszkaniowymi, gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych, gospodarka finansowa, ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją uznano za prawidłową, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych nie sformułował wniosków i zaleceń do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu (k. 666 - 748).

Powód konsekwentnie podtrzymuje swoje zarzuty stawiane w zawiadomieniach kierowanych do organów ścigania pomimo, że inicjowane przez niego sprawy zakończyły się wydaniem decyzji o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do sądu rejonowego oraz odmową wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, że zarzucane czyny nie wyczerpują znamion czynów zabronionych. Również wynik lustracji nie wpłynął na zmianę jego stanowiska.

Zdaniem Sądu pozwana Spółdzielnia wykazała również zasadność - opartego na § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu - zarzutu naruszenia przez powoda zasad współżycia społecznego poprzez nadużywanie przez niego uprawnień do żądania informacji na temat funkcjonowania spółdzielni. W tym kontekście wskazać trzeba, że status członka spółdzielni daje uprawnienie do żądania informacji na temat szeroko rozumianego jej funkcjonowania, w tym – pracy jej organów, kwestii rozliczeń, prawidłowości zarządzania mieniem spółdzielni. Na spółdzielni spoczywa obowiązek udzielenia adekwatnych wyjaśnień i informacji na żądanie członków, przedstawiania im dokumentów, regulaminów, uchwał itd. Jednak za działanie zgodne z prawem może być uznawane tylko takie postępowanie członka spółdzielni, które wspomniane uprawnienia wykorzystuje w sposób celowy, to jest po to, aby uzyskać wiedzę co do interesujących go zagadnień związanych z działalnością spółdzielni. Działania, które podejmował powód wykraczały poza tą granicę, miały charakter bezprawny – nosiły znamiona szykany, przejawiającej się jako celowe, uporczywe i złośliwe zmuszanie do przygotowania i udzielania odpowiedzi na korespondencję przekraczającą racjonalne potrzeby. Takie zaś zachowania należy zakwalifikować jako naruszające dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, które nakazują szacunek dla pracy innych osób.

Wskazać trzeba, że wniosek taki wynika wyraźnie z wiarygodnej w tym zakresie relacji S. R. oraz B. Z. oraz analizy niekwestionowanej dokumentacji obrazującej obszerność korespondencji prowadzonej pomiędzy stronami postępowania. Dla oceny zasadności podjętej w dniu 8 maja 2012 r. uchwały istotne znaczenie miała przede wszystkim ta korespondencja, która prowadzona była w okresie wcześniejszym. Dokumenty przedłożone do akt przez obie strony, które dotyczą korespondencji prowadzonej w okresie późniejszym potwierdzają jednak, iż zachowanie powoda trwa nadal, powód nie ustaje w swoich działaniach, utrudniając pracownikom pozwanej wykonywanie zasadniczych zadań im przypisanych.

Przykładowo tylko wskazać należy na wielokrotne żądanie przez powoda wyjaśnienia przez Spółdzielnię kwestii statusu lokali nr (...) położonych w budynku przy ul. (...) w K.. W pismach z dnia 29 września 2009 r., 20 listopada 2009 r., 9 grudnia 2009 r., 19 stycznia 2010 r. oraz 27 kwietnia 2010 r. powód żądał wskazania, czy lokale te użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem, przesłania mu pełnej dokumentacji dotyczącej ,,sprzedaży” tych lokali, wyjaśnienia na jakiej podstawie lokale te uzyskały status lokalu ,,niemieszkalnego”. Pozwana na pisma te odpowiedziała rzetelnie wskazując, że lokale te mają status lokali użytkowych, odmawiając jednocześnie udostępnienia dokumentacji dotyczącej tych lokali z uwagi na brak zgody właścicieli. Zwrócić należy uwagę, że w pismach swych powód nie wyjaśnia przyczyn zainteresowania statusem tych lokali. Z jego wyjaśnień złożonych na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 r. można wywnioskować, że żądanie udzielenia tych informacji nie było konsekwencją rzeczywistych potrzeb powoda, ale było odpowiedzią na wdrożoną w 2009 r. przez Spółdzielnię kontrolę dotyczącą użytkowania przez niego garażu.

Zauważyć też trzeba, że powód w swych pismach wielokrotnie żąda przedstawienia dokumentacji dotyczącej odległej przeszłości, przy czym żądania swoje ponawia, pomimo realizacji przez Spółdzielnie poprzednich wniosków, np.:

- w piśmie z dnia 8 kwietnia 2009 r. (znajdującym się w teczce ,,Rozliczenia, faktury, kosztorysy”) domagał się przedstawienia umów, faktur za wywóz śmieci od 2005 r., rocznych sprawozdań finansowych od 2005 r. dotyczących budynku nr (...) w K.,

- w piśmie z dnia 19 stycznia 2010 r. (znajdującym się w teczce ,,Rozliczenia, faktury, kosztorysy”) żądał przygotowania mu do wglądu min: umowy na dostawę wody i odbiór ścieków od 2007 r., umów na dostawę oleju opałowego od 2007 r., umów i faktur za eksploatację, nadzór techniczny kotła od 2007 r., rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej za 2004 r.,

- w piśmie z dnia 16 kwietnia 2010 r. ( znajdującym się w teczce ,,Rozliczenia, faktury, kosztorysy”) żądał przedstawienia rozliczenia funduszu remontowego i faktur za 2009 r., rozliczenia wywozu śmieci i faktur za 2009 r., rozliczeń wody i energii cieplnej za 2009 r., rozliczeń paliwa i faktur , kosztów eksploatacji kotła i faktur za eksploatację kotła za 2009 r., faktur za wywóz śmieci za pierwszy kwartał 2010 r.

- w piśmie z dnia 8 listopada 2011r. (znajdującym się w teczce ,,Wynagrodzenie zarządu”) powód żądał przedstawienia ,,kopii uchwał regulaminów określających wysokość wynagrodzenia”, ,,uchwał przyznawanych premii” Prezesa i jego zastępców oraz radcy prawnego od 2008 r.,

- pismach wniesionych w dniu 20 września 2011 r. (znajdującym się w teczce ,,Wynagrodzenie zarządu”) wniosek swój ponowił, przy czym odnośnie wniosku dotyczącego radcy prawnego poszerzył go , żądając przedłożenia dokumentów od 2007 r.,

- w piśmie z dnia 26 października 2011 r. (znajdującym się w teczce ,,Wynagrodzenie zarządu”) zażądał udzielenia informacji w kwestii procentowego wzrostu kosztów podróży służbowych w poszczególnych latach począwszy od 2006 r., procentowego wzrostu kosztów obsługi prawnej w poszczególnych latach począwszy od 2006 r.

- w piśmie z dnia 19 lutego 2013 r. (k. 446) ponownie żądał podania na piśmie wysokości pobranych zaliczek oraz kwoty zapłaconych faktur za wywóz śmieci w latach 2008 - 2012.

W ocenie Sądu trudno uznać, aby tak szeroki zakres żądanych informacji podyktowany był racjonalnymi potrzebami.

Podkreślić trzeba, że wnioski o przekazanie danych, które dotyczyły zamkniętych okresów rozliczeniowych nie były wyjątkiem, przeciwnie – jak wskazano wyżej - powód bardzo często z wnioskami takimi występował, stwarzając w ten sposób atmosferę stałej i niekończącej się kontroli rozliczeń i innych działań podejmowanych przez pracowników pozwanej. Co istotne, powód- pomimo udzielenia mu rzeczowej odpowiedzi – wnioski swe często ponawiał, przy czym nie wskazywał, jakie braki miała uzyskana wcześniej od Spółdzielni odpowiedź. Zdaniem Sądu powód nie szuka konstruktywnych rozwiązań kwestii spornych, chce narzucić swoją ocenę i stanowisko, nie uwzględniając, że jest jedynie jednym z wielu członków spółdzielni.

W swych zeznaniach powód nie potrafił wytłumaczyć motywów swojego działania, podnosząc jedynie, że starał się uzyskać informacje istotne dla członków spółdzielni. Podejmując swoje działania nie uwzględnia jednak, że pozwana Spółdzielnia ma kilkuset członków. Nikt poza nim i W. B. nie stawia władzom pozwanej podobnych zarzutów, nikt też nie domaga się informacji o funkcjonowaniu spółdzielni w podobnym zakresie. Co najistotniejsze jednak, wieloletnie już działania powoda zmierzające do ujawnienia rzekomych nieprawidłowości w Spółdzielni, nie doprowadziły do potwierdzenia stawianych zarzutów. Spółdzielnia, działając na wolnym rynku, jest zarządcą szeregu nieruchomości, których niewątpliwie nie pozyskałaby, gdyby dopuszczała się uchybień w wykonywaniu swoich obowiązków.

Na marginesie zauważyć należy jeszcze, że gdyby inni członkowie działali w podobny sposób, funkcjonowanie Spółdzielni zostałoby skutecznie zdezorganizowane. Za wiarygodne uznać należy zeznania S. R., potwierdzone przez B. Z., że nawet przygotowywanie odpowiedzi na pisma składane przez powoda wymagało zaangażowania wielu pracowników Spółdzielni, czasem także poza czasem ich pracy.

Wskazać trzeba, że nie jest dopuszczalne formułowanie przez Spółdzielnię w toku postępowania innych zarzutów niż te, które wyraźnie zostały wymienione w treści uzasadnienia zaskarżonej uchwały. Dlatego też bez znaczenia dla oceny prawidłowości uchwały pozostaje podnoszony w toku postępowania argument, że powód nie udostępniał, czy też utrudniał dostęp do należącego do niego lokalu w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody. Okoliczność taka w świetle § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu pozwanej Spółdzielni mogła stanowić jedną z przyczyn wykluczenia powoda z grona członków Spółdzielni, jednakże nie została ona powołana w zaskarżonej uchwale z dnia 8 maja 2012 r.

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut używania przez powoda garażu niezgodnie z przeznaczeniem. Przedłożona do akt dokumentacja wskazuje, że na wniosek pozwanej kontroli należącego do powoda garażu dokonał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie (...), Komenda Policji w N., (...) Inspekcja Pracy w G., Oddział w M., przy czym niespornym jest, że żadna z tych kontroli nie potwierdziła zarzutów stawianych przez Spółdzielnię. Niewątpliwie natomiast powód, jako właściciel garażu, ma prawo przechowywania w nim oprócz samochodu, również innych rzeczy, byleby nie zagrażało to bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców budynku.

Pozwana nie wykazała również zasadności zarzutu zalegania z opłatami mieszkaniowymi. Zaległość, na którą wskazano w zaskarżonej uchwale była przedmiotem postępowania w sprawie o sygn. akt I C (...), toczącej się z powództwa pozwanej Spółdzielni przed Sądem Rejonowym w Elblągu. Prawomocnym wyrokiem z dnia 31 maja 2012 r. umorzono postępowanie co do solidarnego spełnienia świadczenia przez pozwanych i oddalono powództwo w pozostałym zakresie.

Pomimo niezasadności ostatnich trzech przedstawionych zarzutów, uznać należało, że dalsze pozostawanie powoda w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu i dobrymi obyczajami. Powód bowiem umyślnie działa wbrew interesom pozwanej Spółdzielni, narusza zasady współżycia społecznego i pomawia osoby wchodzące w skład zarządu spółdzielni. W tym stanie rzeczy powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krystowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Zientarą
Data wytworzenia informacji: