Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 550/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z 2015-11-24

Sygn. akt: I Ns 550/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Łosoś

Protokolant: st. sekr. sądowy Milena Szałkowska

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 roku na rozprawie sprawy

z wniosku P. B.

z udziałem J. J., A. J., I. J., Ł. J., N. J.

o otwarcie i ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku po E. B.

stwierdza, że spadek po E. B.,

zmarłej dnia 18 listopada 2014 roku w N.,

ostatnio stale zamieszkałej w N.,

na podstawie testamentu z dnia 21 maja 2012r. otwartego i ogłoszonego w dniu 24 listopada 2015 w sprawie I Ns 550/15 nabył:

P. B., syn S. i L. w całości.

SSR Małgorzata Łosoś

Sygn . akt I Ns 550/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca P. B. wniósł o stwierdzenie, że spadek po żonie E. B. zmarłej 18.11.2014r. w N., ostatnio stale zamieszkałej w N. na podstawie testamentu spadkodawczyni , sporządzonym w dniu 21.05.2012r. przed Notariuszem P. G. , Repertorium A nr 1712/2012 nabył w całości jako jej mąż.

Jednocześnie wnioskodawca wniósł o otwarcie i ogłoszenie w/w testamentu spadkodawczyni .

W uzasadnieniu swojego wniosku wnioskodawca podał, że spadkodawczyni pozostawiła testament notarialny, w którym powołała go do całości spadku . Dopiero w przypadku gdyby on nie mógł lub nie chciał dziedziczyć , to w jego miejsce do całości spadku powołała swojego bratanka Ł. J.. Wnioskodawca wskazał, że nie składał oświadczenia o odrzuceniu spadku , nie zrzekł się dziedziczenia , ani też nie został uznany za niegodnego dziedziczenia . Dlatego też w ocenie wnioskodawcy nabył spadek po żonie na podstawie testamentu.

W związku z treścią testamentu z dnia 21.05.2012r. Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestnika także Ł. J..

Uczestnik A. J. zgodził się z wnioskiem . Nadto uczestnik ten oświadczył, iż nadal chciałby mieszkać w domu położonym na ulicy (...) , należącym do spadkodawczyni .

Uczestnik J. J. sprzeciwił się wnioskowi z tego powodu , iż nie zna treści testamentu. W toku postępowania, po otwarciu i ogłoszeniu testamentu uczestnik nadal sprzeciwiał się wnioskowi , uznając testament za nieważny z tego powodu , iż został podrobiony przez spadkodawczynię.

Pozostali uczestnicy nie zajęli stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Spadkodawczyni E. B. zmarła 18.11.2014r. w N., ostatnio stale zamieszkiwała w N. . Raz zawierała związek małżeński . Pozostawiła męża P. B. .Nie posiadała żadnych dzieci ani z małżeństwa , ani pozamałżeńskich , ani też przysposobionych. Pozostawiła matkę I. J. . Ojciec spadkodawczyni zmarł przed nią . Pozostawiła także rodzeństwo:A. J. , J. J. i K. J. , który zmarł 08.05.2013r. . i pozostawił syna N. J. . K. J. miał też syna D. J. , który zmarł 16.10.2000r. jako bezdzietny kawaler. Spadkodawczyni pozostawiła testament z 21.05.2012r. Nikt ze spadkobierców nie odrzucił spadku, nie został uznany za niegodnego dziedziczenia, ani też nie zawierał umowy o spadek. W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne.

(zapewnienie spadkowe wnioskodawcy k-26-26v,akt zgonu E. C.

B. k- 4, akt zgonu K. J. i D. J. k- 9

akt małżeństwa wnioskodawcy k- 5 , akty USC uczestników-6,7,10,11).

Sąd uznał za wiarygodne okoliczności podane przez wnioskodawcę w zapewnieniu spadkowym , gdyż zostały potwierdzone przez obu uczestników obecnych na rozprawie w dniu 24.11.2015r. , a nadto były one zgodne z danymi wynikającymi z aktów USC dołączonych do sprawy .

Spadkodawczyni pozostawiła testament, który został otwarty i ogłoszony w tut. Sądzie dnia 24.11.2015 roku w niniejszej sprawie. ( k- 24-26v)

Testament został sporządzony przed notariuszem P. G. dnia 21.05.2012r. W testamencie tym testatorka w pierwszej kolejności do całości spadku powołała męża P. B. . W przypadku gdyby P. B. nie chciał lub nie mógł dziedziczyć , to w jego miejsce do całości spadku powołała swojego bratanka Ł. J. .

( kopia aktu notarialnego, k- 25, oryginał w kasie pancernej tut. Sądu)

Zgodnie z treścią art. 945§1 pkt 1,2 i 3 k.c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

Uczestnik J. J. jako jedyny w tej sprawie kwestionował ważność testamentu. Początkowo twierdził on , że testament został podrobiony przez samą spadkodawczynię. Natomiast w swych wyjaśnieniach wskazywał, że spadkodawczyni miała wszędzie koleżanki i wszystko podpisywała panu P.. Jednocześnie uczestnik nie potrafił wyjaśnić związku między tymi osobami , obcymi dla spadkodawczyni i sporządzeniem testamentu przez notariusza .

( wyjaśnienia uczestnika J. J. k- 26v)

Poza swoimi wyjaśnieniami uczestnik nie wskazał żadnych dowodów na okoliczność , by do sporządzenia testamentu doszło pod wpływem przymusu, błędu lub groźby. Dlatego też Sąd uznał wyjaśnienia uczestnika w tym zakresie za niewiarygodne .

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż uczestnik J. J. nie wykazał , by w niniejszej sprawie zachodziła którakolwiek z okoliczności wskazanych z art. 945 §1 pkt 1,2 i 3 k.c.

Uczestnik J. J. kwestionował także ważność testamentu ze względu na formę jego sporządzenia. W jego ocenie testament sporządzony przez E. B. jest nieważny , gdyż nie był on obecny u notariusza podczas spisywania ostatniej woli spadkodawczyni. Nadto według uczestnika testament jest ważny tylko wtedy , gdy sporządzi go urzędnik z prezydium w obecności trzech świadków. Stanowisko uczestnika wynikało z tego , że taki testament miała sporządzić w przeszłości jego babcia .

Formy testamentów zwykłych zostały określone w artykułach od 949k.c. do 951 k.c. . Rzeczywiście zgodnie z art. 951 § 1 k.c. spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Jednakże zgodnie z art. 950 k.c. testament może być sporządzony także w formie aktu notarialnego.

W takiej też formie został on sporządzony przez spadkodawczynię w dniu 21.05.2012r. Dlatego też stanowisko uczestnika w tym zakresie również było nieuzasadnione. Fakt, iż jego babcia skorzystała z innej formy testamentu zwykłego nie przesądza o ważności testamentu sporządzonego w formie także przewidzianej przez przepisy Kodeksu cywilnego. Nadto uczestnik nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność , by doszło do podrobienia testamentu.

Mając na uwadze materiał dowodowy zgromadzony w sprawie , Sąd uznał testament E. B. z dnia 21.05.2012r. roku za ważny.

Zgodnie z art. 926§ 1 i 2 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje dopiero wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Skoro Sąd uznał testament z 21.05.2012r. za ważny, to należało stwierdzić , że po E. B. , zmarłej 18.11.2014r. nastąpiło dziedziczenie na podstawie testamentu. Natomiast wolą spadkodawczyni było , by w pierwszej kolejności do całości spadku powołać męża P. B..

Zgodnie z art. 1015 § 1 i 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym w chwili otwarcia spadku oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Skoro wnioskodawca nie złożył żadnego oświadczenia w terminie wynikającym z w/w przepisu , to z mocy ustawy przyjął spadek wprost. Zatem nie doszło do sytuacji przewidzianej w testamencie na wypadek , gdyby wnioskodawca nie chciał lub nie mógł dziedziczyć.

Dlatego też Sąd stwierdził, że spadek po E. B. , zmarłej 18.11.2014r w N. , ostatnio stale zamieszkałej w N. na podstawie testamentu z 21.05.2012r. nabył w całości P. B..

Na marginesie należy podkreślić , iż w tym postępowaniu Sąd nie miał obowiązku badać , czy w skład spadku po E. B. wchodził dom położony przy ul. (...) w N. , wcześniej należący do rodziców uczestnika J. J. .

Zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c. każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Skoro wnioskodawca, który nabył spadek w całości poniósł koszty tego postępowania, to nie było potrzeby wydawania w tym zakresie postanowienia.

.

i jej mieszkaniupotwierdzili, zyniściamintaktu z wnioskodawczu=yniż. wadzeniu. ał odwołania testameny=tu.______________________ SSR Małgorzata Łosoś

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Borowicka-Reinke
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Łosoś
Data wytworzenia informacji: