Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2762/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z 2017-02-24

Sygn. akt: I C 2762/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Henke-Nicewicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Joanna Kawalerska

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. w Inowrocławiu

sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w I. działającego na rzecz A. T.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o nakazanie

1.  oddala powództwo,

2.  nie obciąża A. T. kosztami zastępstwa procesowego;

3.  pozostałymi kosztami obciąża Skarb Państwa.

SSR Agnieszka Henke-Nicewicz

Sygn. akt I C 2762/16

UZASADNIENIE

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w I. działając na rzecz konsumenta A. T. wniosła pozew do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, w którym domagała się od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. pokrycia kosztów naprawy lub wymiany telefonu H. (...) zakupionego w dniu 30 marca 2016 roku, zgodnie z umową ubezpieczenia, oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że konsumenta łączyła z pozwanym umowa ubezpieczenia telefonu, która obejmuje w szczególności pokrycie kosztów naprawy mechanicznego uszkodzenia lub zniszczenia telefonu. W dniu 6 kwietnia 2016 roku konsument zgłosił szkodę w postaci uszkodzenia telefonu spowodowaną upadkiem na podłogę. Wbrew zobowiązaniu pozwany odmówił spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego.

Pozwany Towarzystwo (...) S.A. w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zwrot kosztów procesu według norm przepisanych. Wskazał, iż kwestionuje istnienie swojej odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkodę telefonu, bowiem poszkodowana wyraźnie przyznała, iż telefon uległ uszkodzeniu wskutek upadku na podłogę w czasie użytkowania telefonu przez męża. Przyczyną upadku telefonu było wysunięcie się urządzenia z ręki w czasie użytkowania. Wskazał, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela gdy szkoda wystąpiła w związku z użyczeniem telefonu. Wskazał ponadto, że umowa obejmuje uszkodzenia mechaniczne lub zniszczenie sprzętu spowodowane przez nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie zewnętrzne, w stosunku do ubezpieczonego i do sprzętu, niemożliwe do zapobieżenia, powodujące konieczność naprawy. Ani poszkodowana, ani osoba, której poszkodowana użyczyła telefon, czyli jej małżonek nie zabezpieczyli należycie telefonu. Noszenie telefonu w kieszeni wiąże się z dużym prawdopodobieństwem jego uszkodzenia lub utraty. Podniósł, że nie zaistniało zdarzenie zewnętrzne powodujące upuszczenie telefonu na podłogę. Umowa ubezpieczenia obejmuje jedynie przyczyny wyraźnie wskazane w OWU, na co poszkodowana wyraziła zgodę podpisując umowę w ramach zasady swobody umów. Pozwany ponadto ocenił przyczynienie się do powstania szkody przez poszkodowaną w 90% a także zakwestionował wartość dochodzonego roszczenia, bowiem koszt wymiany szyby nie pokrywa się z kosztem wymiany całego urządzenia.

Sąd ustalił, co następuje:

A. T. kupiła 30 marca 2016 roku w sklepie sieci sprzedaży (...) smartfon H. (...), za który zapłaciła 1.395 zł. Dokonując kupna telefonu zawarła dobrowolną 12-miesięczną umowę ubezpieczenia zakupionego towaru uiszczając składkę 299 zł. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia A. T. otrzymała „Ogólne warunki ubezpieczenia ochrona telefony komórkowe i tablety”, zapoznała się z ich postanowieniami i zaakceptowała, co potwierdziła składając własnoręczny podpis.

bezsporne, nadto OWU W. – k. 11-13, przesłuchanie konsumentki- e-protokół z 24-02-2017, faktura (...) w aktach szkodowych (...) S.A. – płyta CD k. 38v

A. T. użyczyła telefon mężowi, który używał go na stałe. W dniu 6 kwietnia 2016 roku w czasie wychodzenia z samochodu telefon wysunął się z kieszeni męża konsumentki i upadł na podłoże. Wskutek zderzenia doszło do zbicia szyby wyświetlacza.

Szkoda została zgłoszona do sieci (...) 11 kwietnia 2016 roku z powołaniem się na dodatkowe ubezpieczenie. Ubezpieczyciel negatywnie rozpatrzył zgłoszoną reklamację. Wskutek wniesionego odwołania ubezpieczyciel podtrzymał decyzję odmowną.

Po zdarzeniu telefon nie był użytkowany od roku. Telefon jest sprawny ale ma rozbity wyświetlacz. Nadal jest spłacany ratalnie.

dowód: przesłuchanie konsumentki- e-protokół (...), akta szkodowe (...) S.A. w formie elektronicznej – płyta CD k. 38v

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę odpowiedzialności pozwanego stanowiła umowa ubezpieczenia sprzętu zakupionego w (...) zawarta w dniu 30 marca 2016 roku wraz z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia - ochrona telefony komórkowe i tablety. Z warunkami tymi konsumentka zapoznała się i je zaakceptowała, co zostało potwierdzone podpisem. Zgodnie z definicjami zawartymi w § 2 pkt 7 OWU uszkodzenie mechaniczne lub zniszczenie sprzętu - to uszkodzenie lub zniszczenie zewnętrzne lub wewnętrzne, spowodowane przez nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie zewnętrzne w stosunku do ubezpieczonego i do sprzętu, niemożliwe do zapobieżenia, powodujące konieczność naprawy, wymiany uszkodzonych części lub całego sprzętu. Natomiast zgodnie z § 4 OWU mówiącym o wyłączeniach odpowiedzialności W. nie odpowiada za szkody: wynikające m. in. z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, wynikające z winy umyślnej ubezpieczonego lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym a także nie odpowiada za szkody, które wystąpiły w związku z wypożyczeniem ubezpieczonego sprzętu, oddaniem w zastaw, użyczeniem.

Poczynione w toku postępowania czynności procesowe doprowadziły do jednoznacznego ustalenia, że telefon został na stałe użyczony mężowi konsumentki, co potwierdziła w treści zgłoszenia szkody i przesłuchania przed Sądem. Tuż to ustalenie powoduje, że zaistniała przyczyna wyłączająca odpowiedzialność pozwanego, co jednoznacznie zostało wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową została bowiem objęta wyłącznie osoba zawierająca umowę ubezpieczenia a nie dotyczyła ona osób trzecich. W tej sytuacji faktycznej ochrona zakupiona polisą nie obejmowała męża konsumentki, który z telefonu korzystał na stałe.

Ponadto analizując definicję uszkodzenia mechanicznego lub zniszczenia sprzętu spowodowanego przez nieprzewidywalne i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie zewnętrzne i odnosząc powyższe do rozpoznawanej sprawy, nie sposób uznać, że zdarzenie z 6 kwietnia 2016 roku odpowiadało definicji przewidzianej w § 2 pkt 5 i 7 OWU. Słusznie zwrócił uwagę pozwany, że telefon był niewłaściwie przenoszony a zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego i zasadami logiki przenoszenie telefonu w kieszeni wiąże się z dużym prawdopodobieństwem jego uszkodzenia lub utraty. Mąż konsumentki przechowując telefon w kieszeni w czasie wysiadania z samochodu zachował się w sposób lekkomyślny narażając urządzenie na upadek wskutek ruchów ciała. Choć taki sposób przechowywania telefonu nie jest przypadkiem odosobnionym, to mając na uwadze wartość i delikatność tego typu sprzętu elektronicznego, należy przy tak przyjętym sposobie użytkowania liczyć się ze zwiększonym prawdopodobieństwem jego uszkodzenia i by temu zaniechać, z dodatkowymi zabezpieczeniami, choćby w postaci osłony-etui zabezpieczającej przed konsekwencjami upadku. Wyłącznie nieostrożne zachowanie użytkującego telefon było przyczyną upadku urządzenia. Nie zaistniała żadna przyczyna zewnętrzna powodująca uszkodzenie sprzętu.

Wobec powyższego, na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia - ochrona telefony komórkowe i tablety w związku z art. 805 k.c. powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą słuszności wyrażoną w art. 102 k.p.c., zgodnie z którą w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może nie obciążać kosztami strony przegrywającej proces. Wskazany przepis ustanawia zasadę słuszności, będącą odstępstwem od zasady odpowiedzialności za wynik procesu. O tym, czy w konkretnej sprawie zachodzi "szczególnie uzasadniony wypadek" w rozumieniu art. 102 k.p.c. decyduje m.in. sposób prowadzenia procesu przez stronę przegrywającą sprawę (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 20 grudnia 1973 roku, II CZ 210/73, Lex nr 7366). Przepis art. 102 k.p.c. nie konkretyzuje pojęcia "wypadków szczególnie uzasadnionych", pozostawiając ich kwalifikację Sądowi, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności danej sprawy. Do okoliczności branych pod uwagę przez Sąd przy ocenie przesłanek zastosowania dyspozycji omawianego przepisu według doktryny zaliczyć można nie tylko te związane z samym przebiegiem postępowania, lecz także dotyczące stanu majątkowego i sytuacji życiowej strony.

Podejmując powyższą decyzję Sąd kierował się własnym poczuciem sprawiedliwości. Przede wszystkim należy wskazać, że od zawarcia umowy do zdarzenia minęło zaledwie kilka dni, co spowodowało wzmożenie subiektywnego poczucia konsumentki do uzasadnionej próby dochodzenia należnych jej praw, szczególnie, że wartość składki ubezpieczeniowej stanowiła blisko 1/4 wartości zakupionego telefonu. O obciążeniu budżetu gospodarstwa domowego świadczy także decyzja o rozłożeniu płatności ceny nabycia telefonu na raty opłacane do dnia dzisiejszego pomimo niekorzystania z uszkodzonego urządzenia. Błędne stanowisko konsumentki należało ocenić przez pryzmat przeświadczenia przeciętego konsumenta, że z tak wysoką składką ubezpieczeniową wiąże się szeroka ochrona urządzenia, a nie jako wynik jej złej woli. Sąd uwzględnił także przy podejmowaniu decyzji znaczną dysproporcję w stanie majątkowym stron. Przy uwzględnieniu powyższych współistniejących okoliczności faktycznych i przesądzonego stanu prawnego sprawy, orzeczenie w myśl art. 98 k.p.c. dla Sądu rozpoznającego sprawę nie byłoby do pogodzenia z zasadami słuszności i sprawiedliwości.

SSR Agnieszka Henke-Nicewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Henke-Nicewicz
Data wytworzenia informacji: