Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 458/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z 2017-02-08

Sygn. akt: I C 458/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Henke-Nicewicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Joanna Kawalerska

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. w Inowrocławiu

sprawy z powództwa (...) S.A. w S.

przeciwko P. J.

o zapłatę

oddala powództwo.

SSR Agnieszka Henke-Nicewicz

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w S. wniósł o zasądzenie od pozwanej P. J. łącznie kwoty 470 zł od wyszczególnionych w pozwie kwot wraz z wyszczególnionymi odsetkami ustawowymi oraz o zasądzenie zwrotu kosztów sądowych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu wskazał, że pozwana jest zobowiązana do zapłaty składki z polisy ubezpieczeniowej nr (...) tytułem ubezpieczenia pojazdu O. (...) 98-04 nr rej. (...). Powód wskazał, że wykonał swoje zobowiązanie świadcząc ochronę z tytułu ubezpieczenia w okresie trwania umowy od 19 grudnia 2012 roku do 18 grudnia 2013 roku a składka ubezpieczeniowa w podanej przez powoda wysokości i terminie nie została zapłacona.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 18 listopada 2015 roku w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 2125613/15 nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana P. J. złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty i wniosła o oddalenie powództwa w całości, zarzucając nieważność zawartej umowy oraz podniosła zarzut przedawnienia i wniosła o obciążenie powoda kosztami procesu.

Działając na wezwanie Sądu Rejonowego powód w piśmie z 7 kwietnia 2016 roku uzupełnił braki pozwu poprzez przedłożenie pełnomocnictwa, pozwu oraz załączników wraz z odpisami. Powód sprecyzował żądanie pozwu w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz podtrzymał żądanie pozwu wskazując, że strony umowy łączył stosunek umowny umowy ubezpieczenia zawartej w formie pisemnej. Pozwana jest zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej tytułem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pozwana w piśmie z 30 maja 2016 roku podtrzymała stanowisko i wskazała, że powód nie przedstawił żadnych dowodów na fakt zawarcia umowy z ubezpieczycielem i nie istnieje żaden stosunek umowny, w którym była zobowiązana do zapłaty składki. Wskazała, że samochód został sprzedany w maju lub czerwcu 2013 roku i w tym czasie posiadał ważną polisę OC z (...), więc nie było celowości zawierania drugiej umowy na ten sam pojazd.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód (...) S.A. w S. wystawił na nazwisko P. J. zamieszkałej w I. polisę nr (...) obejmującą okres ubezpieczenia od 19 grudnia 2012 roku do 18 grudnia 2013 roku, dotyczącą pakietu ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla samochodu marki O. (...) o nr rejestracyjnym (...). Składka ubezpieczeniowa tytułem OC wyniosła 470 zł i miała być płatna w dwunastu ratach: pierwsza rata w wysokości 41 zł kolejne raty wysokości po 39 zł każda, płatne miesięcznie począwszy od 18 grudnia 2012 roku.

dowód: polisa youcandrive E. (...) nr (...) - k. 32

(...) S.A. w S. oferuje świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usługi serwisu (...), tj. serwisu internetowego udostępnianego usługobiorcom nieodpłatnie, umożliwiającego m.in. sporządzanie kalkulacji składki, zapoznanie się z usługami serwisu oraz umożliwiającego zawarcie umowy ubezpieczenia w drodze elektronicznej. Zgodnie z § 5 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w celu zlecenia usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem niezbędne jest poprawne zalogowanie do Kanału elektronicznego Grupy E. (...) poprzez podanie prawidłowego loginu klienta oraz indywidualnego hasła. Zgodnie z § 10 Regulaminu umowa o korzystanie z usługi serwisu (...) zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez klienta zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną i rejestracji w serwisie (...). Zgodnie z § 11 (...)przesyła klientowi link aktywujący usługę serwisu (...) na adres e-mail wskazany przez klienta podczas rejestracji w serwisie. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych link do polisy przesyłany jest na skrzynkę wiadomości w e-koncie, klient może zaznaczyć, że chce otrzymać zaświadczenie zawarcia umowy OC drogą pocztową.

dowód: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (...) - k. 33-38

Sąd zważył, co następuje:

Sąd dokonał powyższych ustaleń faktycznych na podstawie przedstawionych przez stronę powodową powołanych dokumentów prywatnych oraz okoliczności bezspornych. Oceny materiału dowodowego Sąd dokonał poprzez wszechstronną jego analizę, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, zasadami logiki rozumowania oraz doświadczeniem życiowym.

Podstawę prawną uprawniającą powoda do pobierania opłat tytułem składki ubezpieczeniowej z umowy ubezpieczenia stanowi ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. i art. art. 805 § 1 k.c., zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie usługi drogą elektroniczną polega zaś na wykonaniu usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Sporny był fakt zawarcia umowy ubezpieczenia i powód wobec zaprzeczenia przez pozwaną faktowi zawarcia umowy winien był zgłosić dowody na poparcie swych twierdzeń, czego nie uczynił.

Zgodnie z art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Przepis powyższy statuuje zasadę kontradyktoryjności. Reguła ta wyraża się w tym, że postępowanie cywilne jest sporem toczącym się między równouprawnionymi podmiotami. W ramach tego sporu strony obowiązane są przedstawiać twierdzenia, składać wyjaśnienia oraz zgłaszać wnioski dowodowe. Zgodnie z zasadami procesu cywilnego ciężar gromadzenia materiału procesowego spoczywa na stronach (art. 232 k.p.c., art. 3 k.p.c., art. 6 k.c.). Jego istota sprowadza się do ryzyka poniesienia przez stronę ujemnych konsekwencji braku wywiązania się z powinności przedstawienia dowodów. Skutkiem braku wykazania przez stronę prawdziwości twierdzeń o faktach istotnych dla sprawy jest to, że twierdzenia takie zasadniczo nie będą mogły leżeć u podstaw sądowego rozstrzygnięcia. Strona, która nie udowodni przytoczonych twierdzeń, utraci korzyści, jakie uzyskałaby aktywnym działaniem. Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności powinno być udowodnione przez stronę to twierdzenie zgłaszającą.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty i późniejszym piśmie procesowym pozwana podniosła, że powód nie dołączył do pozwu żadnego dokumentu, z którego w wynikałby fakt istnienia umowy.

Powód na dowód istnienia roszczenia co do zasady jak i wysokości przedłożył jedynie niepodpisany przez stronę przeciwną wydruk polisy, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną E. (...) oraz wydrukowane zrzuty z ekranu przedstawiające procedurę przeprowadzenia czynności w celu zawarcia umowy we wskazanej formie, będące jedynie pustymi formularzami. Żaden z wydruków nie zawierał danych świadczących o związku z zawarciem umowy dotyczącej pozwanej, brak tam jakichkolwiek informacji dotyczących danych będących potwierdzeniem dołączonej polisy youcandrive E. (...) nr (...). Tym samym powód uniemożliwił weryfikację twierdzeń pozwu w kierunku umożliwiającym potwierdzenie zgłoszonego faktu zawarcia umowy. Brak jest dowodów na potwierdzenie czynności przewidzianych w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. dowodu na zalogowanie pozwanej do kanału elektronicznego Grupy E. (...), dowodu na wyrażenie przez nią jako klienta zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną i rejestracji w serwisie (...), dowodu na przesłanie klientowi linku aktywującego usługę serwisu (...) na adres e-mail wskazany podczas rejestracji w serwisie. W tym stanie rzeczy sam wydruk polisy nie może stanowić wystarczającej podstawy potwierdzenia zawarcia umowy. Tym samym roszczenie pozwu należy uznać za niewykazane co do zasady jak i wysokości i mając na uwadze powyższe, powództwo podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Henke-Nicewicz
Data wytworzenia informacji: