Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 167/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-01-19

Sygn. akt VIII Gz 167/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Wojciech Wołoszyk

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w P.

przeciwko (...)sp. jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w M.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2015 r. ( sygn. akt VIII GC 1302/15 upr )

postanawia :

uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił pozew. Sąd ustalił , iż 24 lipca 2015 r. powód wniósł pozew przeciwko (...) sp. j. w upadłości z siedzibą w M.. Postanowieniem z 8 maja 2014 r. , sygn. akt XV GU 20/14 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ogłosił upadłość (...) sp. j. w M. obejmującą likwidację majątku upadłego. Pozew przeciwko upadłemu wniesiony w dacie postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest pozwem wniesionym po ogłoszeniu upadłości. Zatem skoro postępowanie cywilne w chwili ogłoszenia upadłości nie było jeszcze w toku , to zawieszenie postępowania w sprawie nie jest możliwe (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1998 r., sygn. I PKN 247/98, OSNP 1999/17/544). W niniejszej sprawie upadłość likwidacyjna pozwanego została ogłoszona w dniu 8 maja 2014 r., a więc na prawie rok przed wniesieniem pozwu w niniejszej sprawie. W tym stanie sprawy pozew podlega odrzuceniu a powód powinien zgłosić wierzytelność objętą pozwem w postępowaniu upadłościowym.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł powód , zarzucając naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy poprzez błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu , że należności dochodzone przez Powódkę stanowią wierzytelności podlegające zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym podczas gdy należności dochodzone rzeczonym pozwem stanowią wierzytelności wobec masy upadłości, tj. wierzytelności powstałe po dacie ogłoszenia upadłości; naruszenie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c., poprzez zastosowanie i w konsekwencji odrzucenie pozwu. Ponadto, powyższe naruszenia prawa procesowego doprowadziły do naruszenia przez Sąd I instancji przepisu art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze poprzez niezastosowanie, tj. odrzucenie pozwu w sytuacji, gdy postępowanie należało prowadzić przeciwko (...) sp. j. w upadłości likwidacyjnej.

Powódka wskazała w szczególności , iż pismem z dnia 17 września 2015 r. Powódka sprostowała oznaczenie strony Pozwanej. Ponadto podniosła , iż należności dochodzone niniejszym pozwem powstały po dacie ogłoszenia upadłości, a zatem stanowią wierzytelności wobec masy upadłości. W nauce prawa upadłościowego wskazuje się jednolicie, że nie można dochodzić w procesie cywilnym jedynie wierzytelności upadłościowych (tj. powstałych przed ogłoszeniem upadłości dłużnika). Powszechnie zaś przyjmuje się, że zobowiązania powstałe z tytułu prowadzenia przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego nie podlegają zgłoszeniu na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Podlegają one, co do zasady, zaspokojeniu w kategorii pierwszej, w miarę wpływu stosownych sum do masy upadłości. Otwarta jest droga sądowa odnośnie do stwierdzenia takich zobowiązań orzeczeniem sądu.

W konsekwencji powód wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie było zasadne.

Słuszny okazał się zarzut dotyczący błędu w ustaleniach faktycznych , poprzez przyjęcie , że należności dochodzone przez powódkę stanowią wierzytelności podlegające zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym podczas gdy są to wierzytelności wobec masy upadłości. Z treści pozwu i dalszych pism jednoznacznie wynika , iż powód dochodzi należności , których termin wymagalności przypada na okres po ogłoszeniu upadłości. Pozwana była oznaczona jako (...) sp. j. w upadłości a następnie – po sprostowaniu pismem z dnia 17 września 2015 r. – prawidłowo jako (...) sp. j. w upadłości likwidacyjnej. Sąd Rejonowy słusznie wskazuje , iż wierzytelności przeciwko upadłemu podlegają wciągnięciu na listę wierzytelności i niedopuszczalne jest wytaczanie powództwa o nie już po ogłoszeniu upadłości ( por. m. in. art. 236 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ). Natomiast w doktrynie nie budzi wątpliwości , iż procedurze wciągania wierzytelności na listę, nie podlegają co do zasady wierzytelności w stosunku do masy upadłości. Chodzi bowiem o należności powstałe zasadniczo już po ogłoszeniu upadłości, których istnienie i wysokość powinna być syndykowi znana. Jeżeli jednak istnienie lub wysokość wierzytelności okaże się między stronami sporna, to brak jest przeszkód do wytoczenia odpowiedniego powództwa. Legitymację bierną w tych sprawach na podstawie art. 144 Prawa upadłościowego ma syndyk ( por. m. in. komentarz do art. 144 oraz art. 236 p.u.n. , A. Jakubecki , LEX 2011 a także orz. SN z dnia 14 lutego 2003 r., IV CKN 1750/00 ). Nie było zatem podstaw do odrzucania pozwu w oparciu o art. 199 § 1 pkt 1 kpc. Postępowanie winno być kontynuowane przeciwko syndykowi , gdyż dotyczy wierzytelności w stosunku do masy upadłości.

W związku z powyższym orzeczono jak wyżej , na podstawie art. 386 § 4 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk
Data wytworzenia informacji: