Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 142/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-11-24

Sygn. akt

VIII Gz 142/14

POSTANOWIENIE

Dnia

24 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący

Sędziowie

SSO Marek Tauer (spr.)

SO Elżbieta Kala

SO Barbara Jamiołkowska

po rozpoznaniu w dniu

24 listopada 2014 r.

w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:

(...) sp. z o.o. w O.

przeciwko:

(...) sp. z o.o. w P.

o

zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. akt VIII GNc 3128/14

postanawia :

oddalić zażalenie.

Sygn. akt VIII Gz 142/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. akt VIII GNc 3128/14 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił sprzeciw pozwanego wniesiony od nakazu zapłaty z dnia 30 maja 2014 r. (na podstawie art. 504 § 1 kpc). W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że pozwanemu doręczono odpis sprzeciwu w dniu 12 czerwca 2014 r., wobec czego termin do wniesienia sprzeciwu upływał z końcem dnia 26 czerwca 2014 r. Tymczasem pozwany wniósł sprzeciw w dniu 27 czerwca 2014 r.

Pozwany w zażaleniu zaskarżył w/w postanowienie, domagając się jego uchylenia i odrzucenia pozwu. W uzasadnieniu podał, że przedmiotowe powództwo zostało skierowane przeciwko spółce (...) sp. z o.o. w P., podczas gdy w chwili wniesienia pozwu spółka ta nie posiadała już zdolności sądowej ani procesowej. Skarżący wyjaśnił, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. sąd rejestrowy wydał postanowienie o wykreśleniu spółki (...) sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 1 maja 2014 r. Zdaniem skarżącego, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 199 § 1 pkt 3 kpc.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego podlega oddaleniu.

Przepis art. 504 § 1 kpc nakłada na sąd obowiązek zbadania, czy sprzeciw został wniesiony w terminie, jest dopuszczalny i czy pozwany usunął w terminie jego ewentualne braki. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym niespełniający tych wymogów podlega odrzuceniu, podobnie jak inne środki zaskarżenia i środki odwoławcze (por. art. 344 § 3, art. 370, 494 § 1, art. 767).

W przedmiotowej sprawie pozwanemu doręczono odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu w dniu 12 czerwca 2014 r. (k.29 akt), zatem 14-dniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, upływał dla niego w dniu 26 czerwca 2014 r. Tymczasem jak wynika ze stempla na kopercie, przesyłka zawierająca sprzeciw została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 27 czerwca 2014 r., a zatem jeden dzień po terminie (k.36 akt).

W tej sytuacji, prawidłowo w ocenie Sądu Okręgowego, zważył Sąd Rejonowy, iż przedmiotowy sprzeciw, jako nie wniesiony w terminie, podlegał odrzuceniu w myśl art. 504 § 1 kpc.

Jedynie ubocznie zauważyć należy, iż w zażaleniu skarżący nie zakwestionował faktu, iż sprzeciw wniesiony został po terminie. W szczególności nie złożył także wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu I instancji, a w konsekwencji oddalił przedmiotowe zażalenie, jako nieuzasadnione, o czym na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc, orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data wytworzenia informacji: