Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 80/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2018-05-11

Sygn. akt VIII Gz 80/18

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2018 r.

  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy

  w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Kala

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w B.

przeciwko M. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia

11 października 2017 r., sygn. akt VIII GC 388/17 upr

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

SSO Elżbieta Kala

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 11 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie tego Sądu z dnia 20 września 2017 r. wydane w przedmiocie odrzucenia apelacji pozwanego.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że dnia 20 września 2017 r. wydał w niniejszej sprawie postanowienie o odrzuceniu apelacji pozwanego. Odpis tego postanowienia doręczono pozwanemu w dniu 26 września 2017 r., a zatem tygodniowy termin do wniesienia zażalenia, upłynął dnia 3 października 2017 r., gdy tymczasem pozwany złożył zażalenie w dniu 4 października 2017 r.

W związku z powyższym Sąd Rejonowy na podstawie art. 370 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c orzekł o odrzuceniu zażalenia.

Pozwany złożył zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie sądu, wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia ewentualnie o jego uchylenie. Pozwany podniósł, ze wydaje mu się, iż nie uchybił 7 dniowemu terminowi i złożył zażalenie skutecznie.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Zażalenie pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie.

Ustosunkowując się do zażalenia należy w pierwszej kolejności wskazać, iż zgodnie z treścią art. 370 kpc. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe unormowanie na względzie Sąd Okręgowy po analizie akt rozpatrywanej sprawy stwierdził, iż Sąd Rejonowy zasadnie orzekł o odrzuceniu zażalenia pozwanego na postanowienie z dnia 20 września 2017 r., jako wniesionego po terminie.

Odpis postanowienia z dnia 20 września 2017 r. doręczono pozwanemu w dniu 26 września 2017 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru na k-108 akt). Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, 7 dniowy termin do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 20 września 2017 r. upłynął dnia 3 października 2017 r. Pozwany zaś złożył zażalenie w dniu 4 października 2017 r. (data stempla pocztowego na kopercie k-107 akt).

Pozwany w złożonym zażaleniu nie podważył powyższych ustaleń, podnosząc jedynie, że wydaje mu się, że nie uchybił terminowi i że złożył zażalenie skutecznie. Twierdzeń tych jednak pozwany w żaden sposób nie uzasadnił i tym samym nie wykazał, że istotnie złożone przez niego zażalenie było wniesione w terminie.

W świetle powyższych rozważań Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Elżbieta Kala

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Kala
Data wytworzenia informacji: