Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 66/16 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-06-21

Sygn. akt VIII Gz 66/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Wojciech Wołoszyk

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. B.

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o ogłoszenie upadłości

w przedmiocie zażalenia wnioskodawczyni na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2016 r. ( sygn. akt XV GU 73/16 )

postanawia :

zmienić zaskarżone postanowienie i ustanowić dla dłużniczki M. B. radcę prawnego z urzędu celem reprezentowania jej w sprawie XV GU 73/16 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy , którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w S..

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zwolnił M. B. od kosztów sądowych w całości i oddalił wniosek uczestniczki o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sąd Rejonowy zważył , iż w myśl art. 117 § 2 kpc osoba fizyczna niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Stosownie zaś do treści art. 117 § 5 kpc sąd uwzględni wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Udział adwokata (radcy prawnego) w sprawie sąd może w szczególności uznać za potrzebny, gdy strona wnosząca o jego ustanowienie jest nieporadna, ma trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych albo gdy sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 23 września 1964 r., II PZ 46/64, NP 1965, nr 5, s. 56).

Sąd zwolnił uczestniczkę od kosztów sądowych w całości . Jednakże Sąd nie uznał udziału adwokata lub radcy prawnego za potrzebny, gdyż w ocenie Sądu przedmiotowa sprawa nie należy do zbyt skomplikowanych zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym, z drugiej zaś strony uczestniczka wykazała się zdolnością do jasnego i zrozumiałego dla Sądu przedstawienia swojego stanowiska. Brak podstaw do przyjęcia, że jest osobą nieporadną. W żaden sposób nie świadczy o tym podjęte leczenie, które wskazuje na świadomość występowania określonych problemów i konieczność podjęcia reakcji. Uczestniczka składając wniosek o ogłoszenie upadłości będzie korzystała ze stosownego formularza, który ułatwia wskazanie stosownych informacji. Ponadto zważyć należy, iż w przypadku ewentualnych braków wniosku o ogłoszenie upadłości Sąd wezwie o ich uzupełnienie, jak również może dokonać ustaleń na posiedzeniu jawnym. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie udział profesjonalnego pełnomocnika nie jest konieczny i na podstawie przepisu art. 117 § 5 kpc a contrario orzekł, jak w punkcie II formuły sentencji.

Powyższe postanowienie zaskarżyła dłużniczka zarzucając : naruszenie art. 117 § 5 kpc poprzez jego błędne zastosowanie i w konsekwencji odmowę ustanowienia pełnomocnika z urzędu dla wnioskodawczym, podczas gdy w sprawie zachodzi potrzeba udziału takiego pełnomocnika z uwagi na zły stan zdrowia wnioskodawczyni, art. 227 kpc oraz art. 233 § 1 kpc poprzez pominięcie w procesie dowodzenia Skierowania z 2 grudnia 2013 roku do Poradni zdrowia psychicznego, Recepty z dnia 21 grudnia 2015 roku z odnotowanym nań zwolnieniem lekarskim, oraz oświadczenia uczestniczki o jej stanie zdrowia, stosowaniu leczenia farmakologicznego oraz o sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami przy udziale radcy prawnego M. T., art. 328 § 2 w zw. z art. 361 kpc poprzez zaniechanie wskazania w uzasadnieniu skarżonego postanowienia z jakich względów odmówiono mocy dowodowej dokumentom i oświadczeniom uczestniczki, błąd w ustaleniach faktycznych, który doprowadził do niewłaściwego zastosowania art. 117 § 3 kpc, polegający na przyjęciu, że w sprawie udział pełnomocnika jest niepotrzebny, w szczególności, że uczestniczka nie jest osobą nieporadną, stosowane leczenie nie wpływa na sposób jej funkcjonowania i nie utrudnia samodzielnego występowania w sprawie, że wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami oraz zobowiązania Sądu wykonała samodzielnie, podczas gdy zarówno stan zdrowia uczestniczki jak i przyjmowane parzeń leki psychotropowe uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie, pojmowanie i podejmowanie czynności procesowych, zaś wszystkie dotychczas przedsięwzięte czynności procesowe uczestniczka podejmowała przy udziale radcy prawnego M. T..

Uczestniczka wniosła o zmianę przedmiotowego postanowienia w zaskarżonej części i ustanowienie dla uczestniczki pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego M. T., dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów: historii choroby uczestniczki leczonej w Poradni zdrowia psychicznego, ulotki informacyjnej leku P. przyjmowanego przez uczestniczkę, recepty z 4 kwietnia 2016 roku, na której odnotowane jest zwolnienie lekarskie dla uczestniczki, korespondencji e-mail z dnia 17.04.2016 roku pomiędzy uczestniczką a r.pr. M. T., korespondencji e-mail z dnia 26 i 27 kwietnia 2016 roku pomiędzy uczestniczką a r.pr. M. T., oświadczenia lekarza psychiatry prowadzącego leczenie uczestniczki na temat jej stanu zdrowia na okoliczność, że stan zdrowia uczestniczki i przyjmowane przezeń leki uniemożliwiają je samodzielne podejmowanie czynności procesowych, że wszystkie dotychczas podjęte czynności procesowe uczestniczka wykonała przy udziale radcy prawnego M. T..

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie okazało się uzasadnione. Biorąc pod uwagę dokumentację medyczną oraz oświadczenia uczestniczki znajdujące się we wniosku o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu , jak również korespondencję z radcą prawnym nie budzi wątpliwości , zdaniem Sądu Okręgowego , iż uczestniczka cierpi na poważne zaburzenia psychiczne , utrudniające a często także uniemożliwiające jej podejmowanie zwykłych czynności życiowych. Jak wynika z zebranego materiału dowodowego , choroba uczestniczki spowodowała znaczące ograniczenie jej możliwości samodzielnego działania. Należy wskazać , iż uczestniczka ma problemy z podejmowaniem działań i decyzji , konieczna jest jej pomoc nawet w odpowiedzi na proste zobowiązania Sądu do wskazania adresu pobytu. Zażywa ona leki stosowane w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i fobii społecznych. Uczestniczka ma problemy w interpretacji zarządzeń otrzymywanych z sądu , co jednoznacznie wskazuje , iż konieczna jest jej fachowa pomoc. Uczestniczka nie ukrywała , iż przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości korzystała z pomocy radcy prawnego. Nie można zatem przyjąć , iż działała samodzielnie. Jak oświadczyła uczestniczka , ta pomoc prawna do chwili obecnej była udzielana nieodpłatnie. O złej sytuacji majątkowej uczestniczki świadczy zresztą zwolnienie jej od kosztów sądowych. Tak więc , mimo iż przedmiotowa sprawa nie należy do szczególnie skomplikowanych , stan zdrowia dłużniczki i jej niezdolność do samodzielnego działania w pełni uzasadniają przyjęcie , iż udział w sprawie zawodowego pełnomocnika jest konieczny.

W związku z powyższym , na podstawie art. 117 § 5 kpc oraz art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc , należało orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk
Data wytworzenia informacji: