Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 58/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2017-04-28

Sygn. akt VIII Gz 58/17

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Wojciech Wołoszyk

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku:

(...)w N.

z udziałem J. S.

o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

na skutek zażalenia uczestniczki J. S.

na pkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt BY XIII Ns-Rej. KRS (...)

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek uczestniczki o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu. Sąd pierwszej instancji podkreślił w uzasadnieniu, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu podlegał ocenie sądu, który uznał, że rozpoznawana sprawa nie ma charakteru skomplikowanej. Sąd rejestrowy bada przy tym wszystkie okoliczności mające wpływ na jej wynik z urzędu. Ponadto uczestniczka nie powołała żadnych okoliczności mogących wskazywać na jej nieporadność, uzasadniającą przyznanie pełnomocnika. Sposób sformułowania skargi i pisma stanowiącego odpowiedź na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków skargi wskazują, że uczestniczka jest należycie rozeznana co do przysługujących jej w postępowaniu sądowym praw. Sąd Rejonowy uznał w konsekwencji, że udział adwokata lub radcy prawnego w niniejszym postępowaniu nie jest konieczny.

Uczestniczka wniosła zażalenie na postanowienie co do odmowy przyznania mu pełnomocnika z urzędu , domagając się ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Wskazała , że jej pełnomocnik również nie zna się na prawie a ona sama jest słabego zdrowia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie uczestniczki nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy prawidłowo oddalił wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na rzecz uczestniczki postępowania o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Uczestniczka niewątpliwie wykazała w złożonym oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, iż nie stać jej na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, co skutkowało zwolnieniem jej od kosztów sądowych. Jednak Sąd oddalił wniosek na podstawie art. 117 § 5 k.p.c. słusznie uznając, że udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie nie był potrzebny.

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Udział taki należy uznać za potrzebny w toku postępowania wówczas, gdy strona domagająca się ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie jest w stanie sama poprowadzić swych spraw przed sądem, albo sprawa jest na tyle skomplikowana faktycznie lub prawnie, że tylko pomoc dobrze przygotowanego prawnika może zapewnić stronie należyte jej prowadzenie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 2005 r., sygn. akt III CK 533/04 zwrócił uwagę, iż potrzeba udziału w sprawie adwokata lub radcy prawnego może zachodzić wtedy, gdy nieporadność strony prowadzi do tego, że przy faktycznym lub prawnym skomplikowaniu sprawy nie jest ona w stanie wykorzystać prawnych możliwości prawidłowego jej prowadzenia.

Należy zważyć, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 j.t.), przesłanką uprawniającą wierzyciela do złożenia w sądzie rejestrowym wniosku o wpis jego dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych jest niezapłacenie przez tego dłużnika, pomimo wezwania, należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy, badanie wszystkich okoliczności mających znaczenie dla dokonania wpisu następuje w tym postępowaniu z urzędu. Skarżący nie musi przy tym posługiwać się skomplikowaną terminologią czy też powoływać się na konkretne przepisy prawa, lecz wystarczające jest przedstawienie swojego stanowiska i poparcie go odpowiednimi dowodami. Z treści sporządzanych przez skarżącą pism nie wynika aby osoba je sporządzająca miała trudności z formułowaniem myśli i spostrzeżeń, wobec czego brak jest podstaw do przyznania jej pełnomocnika z urzędu. Sam zaś ogólnikowo wskazany zły stan zdrowia – bez wskazania na czym polega – nie może być podstawą do ustanowienia pełnomocnika.

W razie zaś uzasadnionej potrzeby – wbrew temu co pisze uczestniczka – sąd może udzielać uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń, co do podejmowanych czynności procesowych (art. 5 k.p.c.).

Z tych względów zażalenie należało oddalić, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk
Data wytworzenia informacji: