Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 57/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2017-05-17

Sygn. akt VIII Gz 57/17

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Tauer

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: (...) w N.

z udziałem: J. S.

o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

na skutek zażalenia uczestniczki od pkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt BY XIII Ns-Rej. KRS 11170/16/445

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek uczestniczki o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Sąd pierwszej instancji podkreślił w uzasadnieniu, że udział profesjonalnego pełnomocnika jest potrzebny, gdy sprawa ma charakter skomplikowany, bądź strona jest nieporadna. Ponadto Sąd rejestrowy bada wszystkie okoliczności mające wpływ na jej wynik z urzędu. Uczestniczka nie powołała też żadnych konkretnych okoliczności mogących wskazywać na jej nieporadność, uzasadniającą przyznanie pełnomocnika. Sposób sformułowania skargi
i pisma stanowiącego odpowiedź na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków skargi wskazują, że uczestniczka jest należycie rozeznana co do przysługujących jej w postępowaniu sądowym praw. Uczestniczka ustanowiła pełnomocnikiem w sprawie swojego ojca, co także świadczy
o braku nieporadności z jej strony.

Sąd Rejonowy uznał w konsekwencji, że udział adwokata lub radcy prawnego
w niniejszym postepowaniu nie jest konieczny.

Uczestniczka zaskarżyła powyższe postanowienie wskazując, że Sąd źle ustalił stan faktyczny sprawy. Podała, że nie jest profesjonalnie reprezentowana, a jaj tata również nie zna się na prawie. Reprezentuje on uczestniczkę, gdyż ta jest słabego zdrowia. Na pouczenia
i wskazówki Sądu nie ma co liczyć.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie uczestniczki nie zasługiwało na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Okręgowego, Sąd pierwszej instancji prawidłowo oddalił wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu w sprawie o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Uczestniczka niewątpliwie wykazała w złożonym oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, iż nie stać jej na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a tylko w takim wypadku, zgodnie z art. 117 § 1 k.p.c. i art. 117 § 2 k.p.c., osoba fizyczna zarówno zwolniona jak i niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Jednak Sąd oddalił wniosek na podstawie art. 117 § 5 k.p.c. słusznie uznając, że udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie nie był potrzebny.

Uzupełniając stanowisko Sądu Rejonowego należy dodać, że ustanowienie pełnomocnika z urzędu powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, zasługujących na szczególne uwzględnienie. Udział taki należy uznać za potrzebny w toku postępowania wówczas, gdy strona domagająca się ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie jest w stanie sama poprowadzić swych spraw przed sądem, albo sprawa jest na tyle skomplikowana faktycznie lub prawnie, że tylko pomoc dobrze przygotowanego prawnika może zapewnić stronie należyte jej prowadzenie. Sąd Najwyższy w wyroku z 2 marca 2005 r., sygn. akt III CK 533/04 zwrócił uwagę, iż potrzeba udziału w sprawie adwokata lub radcy prawnego może zachodzić wtedy, gdy nieporadność strony prowadzi do tego, że przy faktycznym lub prawnym skomplikowaniu sprawy nie jest ona w stanie wykorzystać prawnych możliwości prawidłowego jej prowadzenia.

Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy niniejsza sprawa nie ma skomplikowanego charakteru, a badanie okoliczności mających znaczenie dla dokonania wpisu następuje w tym postępowaniu z urzędu. Należy zważyć, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 j.t.), przesłanką uprawniającą wierzyciela do złożenia w sądzie rejestrowym wniosku o wpis jego dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych jest niezapłacenie przez tego dłużnika, pomimo wezwania, należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Skarżąca nie musi posługiwać się skomplikowaną terminologią czy też powoływać się na konkretne przepisy prawa, lecz wystarczające jest przedstawienie swojego stanowiska
i poparcie go odpowiednimi dowodami. Z treści oświadczenia majątkowego uczestniczki (k. 46 akt) wprost wynika, że posiada ona zaległe zobowiązania m.in. wobec Urzędu Skarbowego.

Sporządzane przez skarżącą pisma nie wskazują, aby osoba je sporządzająca miała trudności z formułowaniem myśli i spostrzeżeń, wobec czego brak jest podstaw do przyznania uczestniczce pełnomocnika z urzędu.

Trzeba też dodać, że w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielać uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń, co do podejmowanych czynności procesowych (art. 5 k.p.c.).

Z tych względów zażalenie należało oddalić, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku
z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Tauer
Data wytworzenia informacji: