Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 55/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-05-20

Sygn. akt VIII Gz 55/15

POSTANOWIENIE

Dnia 20 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Wołoszyk

Sędziowie : SSO Elżbieta Kala

SSO Marek Tauer

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. w B.

przeciwko: S. M.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt VIII GC 1534/13

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8 stycznia 2015 r. odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 07.11.2014 r. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał , iż zarządzeniem z 1.12.2014 r. wezwano pozwanego do uiszczenia opłaty od zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Odpis tego zarządzenia został doręczony pozwanemu w dniu 8.12.2014 r. Ponieważ w zakreślonym terminie pozwany nie uiścił opłaty, na podstawie art. 370 K. p. c. w zw. z art. 397 § 2 k. p. c. należało postanowić jak na wstępie.

Od przedmiotowego rozstrzygnięcia zażalenie wniósł pozwany , zaskarżając je postanowienie w całości i domagając się jego uchylenia. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że pozwanemu doręczono wezwanie do uiszczenia opłaty. Zdaniem skarżącego Sąd Rejonowy wydał postanowienie opierając się na ustaleniu, że pozwany został wezwany do uiszczenia opłaty. Pozwany jednak nie dysponuje takim wezwaniem, a powszechnie wiadomym jest, że z uwagi na wybór do dokonywania doręczeń sądowych firmy która nie ma doświadczenia, są problemy z korespondencją sądową.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w razie braków formalnych zażalenia, uniemożliwiających nadanie mu dalszego biegu, przewodniczący wzywa skarżącego do uzupełnienia tych braków w oznaczonym terminie; w razie bezskutecznego upływu terminu zażalenie zostanie odrzucone przez sąd pierwszej instancji , sąd pierwszej instancji odrzuca także zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne (art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.).

Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem z dnia 1 grudnia 2014 roku, doręczonym w dniu 8 grudnia 2014 roku ( k-179 akt ) pozwany został prawidłowo wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 263 zł w terminie tygodnia od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Bezzasadne jest zatem twierdzenie , iż wezwanie do wniesienia opłaty nie zostało doręczone pozwanemu. W wyznaczonym terminie pozwany nie uiścił opłaty od zażalenia. W takiej sytuacji Sąd Rejonowy zasadnie przyjął, że wobec niewykonania przez skarżącego zarządzenia Przewodniczącego z dnia 8 grudnia 2014 roku, zażalenie podlegało odrzuceniu. Tym samym pismo to nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem go do sądu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd II instancji, nie znajdując podstaw do uwzględnienia środka zaskarżenia , na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk,  Elżbieta Kala ,  Marek Tauer
Data wytworzenia informacji: