Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 10/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-02-26

Sygn. akt VIII Gz 10/16

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Elżbieta Kala

Sędziowie: SSO Wojciech Wołoszyk

SSO Wiesław Łukaszewski

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka jawna w N.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 10 sierpnia 2015 r., sygn. akt VIII GC 1488/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Elżbieta Kala SSO Wojciech Wołoszyk SSO Wiesław Łukaszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie pozwanego wniesione na postanowienie tego Sądu z dnia 24 lipca 2014 r. (art. 370 w zw. z art. 397 § 2 kpc). W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że zarządzeniem z dnia 6 lipca 2015 r., doręczonym w dniu 21 lipca 2015 r., wezwano pozwanego do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 536 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pozwany nie wykonał w/w zarządzenia i nie uiścił opłaty od zażalenia.

Pozwany w zażaleniu od powyższego postanowienia zarzucił Sądowi Rejonowemu naruszenie prawa procesowego polegające na dowolnym przyjęciu, że został on pouczony o skutkach prawnych nieuiszczenia opłaty od zażalenia. Skarżący poniósł, że o skutkach tych nie został pouczony.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Ustosunkowując się do zażalenia należy w pierwszej kolejności wskazać, iż zgodnie z treścią art. 370 kpc. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe unormowanie na względzie Sąd Okręgowy po analizie akt rozpatrywanej sprawy zwraca uwagę, iż na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 2 lipca 2015 r. oddalony został wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych (przedmiotowym postanowieniem Sąd Rejonowy utrzymał bowiem w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 15 maja 2015 r. o oddaleniu wniosku pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych). Odpis postanowienia z dnia 2 lipca 2015 r. wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 536 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia (zarządzenie, k. 564) został pozwanemu prawidłowo doręczony w dniu 21 lipca 2015 r. (potwierdzenie odbioru, k. 566). Jednocześnie, jak wynika z notatki pracownika sądu z dnia 7 sierpnia 2015 r., należna w sprawie opłata od zażalenia nie wpłynęła do Sądu Rejonowego (k.567).

Pozwany, jak wynika z treści zażalenia, nie kwestionuje faktu, że opłata od zażalenia nie została uiszczona. Nie kwestionuje także, iż przedmiotowe wezwanie zostało odebrane przez osobę upoważnioną do reprezentowania pozwanej spółki. Skarżący zaprzecza natomiast, aby został pouczony o skutkach prawnych nieuiszczenia opłaty od zażalenia. Zarzuty skarżącego nie mogą jednakże zostać uwzględnione przez Sąd Okręgowy, gdyż jak wynika z „wezwania do uiszczenia kosztów sądowych” (k.565) pozwany został pouczony o terminie i sposobie wniesienia przedmiotowej opłaty, jak również o skutkach jej niewniesienia w przepisanym terminie, polegających na odrzuceniu zażalenia.

W tych zatem okolicznościach, Sąd I instancji był zobligowany do odrzucenia zażalenia pozwanego, jako nieopłaconego stosownie do treści art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

W świetle powyższych rozważań Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Elżbieta Kala SSO Wojciech Wołoszyk SSO Wiesław Łukaszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Kala,  Wojciech Wołoszyk ,  Wiesław Łukaszewski
Data wytworzenia informacji: