Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 1/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-02-06

Sygn. akt VIII Gz 1/15

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Jamiołkowska

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) A. K., (...) spółka jawna w S.

przeciwko (...) w B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na rozstrzygnięcie zawarte w pkt 3 postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt VIII GNc 1238/14

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym rozstrzygnięciem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (na podstawie art. 98 i 99 kpc). W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że generalnie w przypadku cofnięcia pozwu strona powodowa jest stroną przegrywającą sprawę. Tylko bowiem w przypadku cofnięcia pozwu z uwagi na zaspokojenie roszczenia przez stronę pozwaną w toku procesu Sąd umarzając postępowanie uznaje pozwanego za przegrywającego sprawę. Tymczasem w sprawie niniejszej powód nie wykazał, a nawet nie wywodził, że cofnięcie pozwu nastąpiło z uwagi na zaspokojenie roszczenia przez pozwanego w toku procesu. Sąd I instancji wyjaśnił, że na kwotę 1.217 zł złożyły się: koszty wynagrodzenia pełnomocnika pozwanego (1.200 zł) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł).

Powód w zażaleniu zaskarżył powyższe rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego, zarzucając:

1/ naruszenie przepisu art. 98 § 1 kpc poprzez przyjęcie, że koszty jakie poniosła strona pozwana w kwocie 1.217 zł były kosztami niezbędnymi do dochodzenia praw i celowej obrony, w sytuacji, gdy pozwany miał wiedzę o cofnięciu powództwa jeszcze przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, w konsekwencji czego nie musiał podejmować żadnych działań procesowych;

2/ naruszenie przepisu art. 203 § 2 kpc poprzez zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu w sytuacji, gdy powód cofnął pozew, a pozwany nie zażądał zwrotu kosztów.

W tych okolicznościach skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

Zwrot kosztów postępowania w przypadku cofnięcia pozwu obciąża co do zasady powoda, a warunkiem ich zasądzenia jest złożenie przez pozwanego odpowiedniego w tym przedmiocie wniosku. Reguła ta wynika wprost z treści art. 203 § 2 kpc. Zgodnie natomiast z art. 109 § 2 zd. 1 kpc, orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy.

W rozpoznawanej sprawie powód złożył oświadczenie o cofnięciu pozwu w dniu 9 kwietnia 2014 r. (k.43 akt), a pozwany w piśmie z dnia 14 maja 2014 r., po ośmiu dniach od otrzymania zawiadomienia o cofnięciu pozwu (k.62A), wystąpił z wnioskiem o zasądzenie kosztów procesu (k.60 akt). Wprawdzie Sąd Rejonowy nie odniósł się w swym uzasadnieniu do tej okoliczności, powyższe nie zmienia jednak faktu, że zarzuty powoda odnośnie niezłożenia przez pozwanego wniosku o przyznanie kosztów procesu, są nieuzasadnione.

Ponadto, w sprawie niniejszej złożony został sprzeciw od nakazu zapłaty. Brak zatem, w ocenie Sądu, podstaw do przyjęcia, iż nakład pracy profesjonalnego pełnomocnika pozwanego był w przedmiotowej sprawie „wysoce wątpliwy”, co zarzucił powód.

Reasumując, w okolicznościach rozpoznawanej sprawy przyjąć należało, że pozwany nie dał powodu do wytoczenia powództwa. Powód nie twierdził bowiem, że cofnięcie pozwu nastąpiło wskutek dokonania zapłaty przez pozwanego po wytoczeniu powództwa. W takim zatem razie powód, na mocy art. 203 § 2 kpc powinien zwrócić pozwanemu koszty procesu.

Z przedstawionych względów zażalenie powoda, jako bezzasadne, podlegało oddaleniu na zasadzie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Jamiołkowska
Data wytworzenia informacji: