Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 2649/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-12-10

Sygn. akt VI U 2649/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Madej

Protokolant st. sekr. sądowy Dorota Hańc

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. w Bydgoszczy na rozprawie

odwołania: M. Ł.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 25 sierpnia 2014 r., znak: (...)

w sprawie: M. Ł.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu M. Ł. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od (...). do (...)

II stwierdza odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Na oryginale właściwy podpis.

Sygn. akt VIU 2649/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 sierpnia 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. po rozpoznaniu wniosku M. Ł. z dnia 19 grudnia 2013 roku, odmówił przyznania ubezpieczonemu wnioskodawcy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po..., organ rentowy powołał się na orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z dnia 23 lipca 2014 roku, która nie ustaliła niezdolności do pracy ubezpieczonego. W decyzji tej organ rentowy nadmienił, że w najbliższym terminie płatności wypłata renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy przyznana decyzją z 4 marca 2014 roku zostaje wstrzymana. Odwołanie od tej decyzji wniósł ubezpieczony domagając się o jej zmianę i przyznania prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Skarżący wskazywał, że nie zgadza się ze stanowiskiem organu rentowego wyrażonym w zaskarżonej decyzji w orzeczeniu z dnia 22 stycznia 2014 roku, lekarz orzecznik ZUS ustalił, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy, a częściowa niezdolność do pracy pozostaje w związku ze stanem narządu ruchu. Decyzją z dnia 4 marca 2014 roku (...) Oddział w B. przyznał ubezpieczonemu rentę od dnia 1 grudnia do 2013 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku. Skarżący podkreślał, że orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 23 lipca 2014 roku, było wydane na tym samym stanie faktycznym. Całkowicie niezrozumiałe było dla ubezpieczonego zmiana stanowiska organu rentowego na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, tym bardziej, że stan zdrowia ubezpieczonego jak twierdził on nie uległ poprawie w okresie między przeprowadzanymi badaniami. Ubezpieczony powoływał się też na swoją hospitalizację z września 2014 roku, oraz powoływał się na swoje schorzenia chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa odcinka L4, L5 leczone, leczoną operacyjnie z utrzymującymi się dolegliwościami bólowymi, cukrzycą typu II leczoną metodą skojarzeniową powikłaną polineuropatią cukrzycową i ograniczenie sprawności prawej kończyny górnej, po urazie brak powrotu funkcji kończyny dolnej prawej po przebytym urazie. Ubezpieczony domagał się także przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania powołując argumentację przedstawioną w uzasadnieniu de..., zaskarżonej decyzji i wyjaśniając, że w dziesięcioleciu przed datą złożenia wniosku ubezpieczony posiadał okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze 9 lat. Organ wskazywał także, iż od 20 grudnia 2013 roku ubezpieczony pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Sąd Okręgowy ustalił i rozważył co następuje. Ubezpieczony M. Ł. urodzony (...), w dniau 18 grudnia 2013 roku złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Orzeczeniem z dnia 22 stycznia 2014 roku, karta 14 akt rentowych lekarz orzecznik ZUS ustalił, iż ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy do 31 stycznia 2015 roku. Data powstania tej częściowej niezdolności do pracy, to 3 grudzień 2012 roku, a więc przed 1 grudnia 2013 roku i że częściowa niezdolność do pracy pozostaje w związku ze stanem narządu ruchu. Decyzją z dnia 4 marca 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. przyznał ubezpieczonemu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 grudnia 2013 roku, czyli od miesiąca, w którym zgłosił on wniosek do 31 stycznia 2015 roku. Na skutek pisma naczelnego lekarza ZUS z 8 sierpnia 2014 roku orzekała w sprawie komisja lekarska ZUS, która orzeczeniem z 23 lip..., lipca 2014 roku ustaliła, iż ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy, a organ rentowy wydał decyzję z dnia 25 sierpnia 2014 roku, odmawiającą przyznania ubezpieczonemu prawa do renty i rozpoznającą jego wniosek z 19 grudnia 2013 roku. Decyzja ta informowała również ubezpieczonego o wstrzymaniu wypłaty renty przyznanej decyzją z 4 marca 2014 roku od najbliższego terminu płatności. W celu zweryfikowania stanowiska organu rentowego opartego na orzeczeniu komisji lekarskiej ZUS, Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłych sądowych, którzy w opinii z dnia 22 lipca 2015 roku, karta 29, 30 i 31 akt sprawy, rozpoznali u ubezpieczonego cukrzycę typu II leczoną metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny z polineuropatią cukrzycową, chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów, kręgozmyk i dyskopatię L4, L5 leczoną operacyjnie z objawowym przewlekłym zespołem bólowym lędźwiowo-krzyżowym z objawami rwy kulszowej prawostronnej porażeniowy..., porażennej, stan po artroskopowej resekcji końca barkowego obojczyka prawego z powodu artrozy stawu barkowo-obojczykowego - sierpień 2013 bez następstw funkcjonalnych i nadciśnienie tętnicze wyrównalne. Na podstawie przeprowadzonego badania przedmiotowego materiału lekarskiego znajdującego się w aktach sprawy, biegli sądowi ustalili, iż ubezpieczony, iż stan zdrowia ubezpieczonego upośledza sprawność jego organizmu w stopniu powodującym okresową częściową niezdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Biegli w opinii wskazali, iż ubezpieczony ukończył (...) Szkołę Zawodową zdobywając kwalifikacje w zawodzie elektromontera, gdzie pracował w latach 1900, w którym to zawodzie pracował w latach 1975-2000. Pracował też przez..., w latach 2000-2008 jako wędzarz przy obróbce termicznej wędlin oraz jako brygadzista działu technicznego w latach 2008-2013, a od stycznia 2015 roku, jako elektryk pomiarowiec 7 godzin na podstawie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności orzeczonego okresowo do 31 grudnia 2016 roku, strona pierwsza opinii. Przyczyny orzeczonej częściowej niezdolności do pracy biegli sądowi upatrywali po pierwsze w cukrzycy typu II leczonej metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny z polineuropatią cukrzycową jak również współistniejącą chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów z kręgozmykiem i dyskopatię L4, L5 leczoną operacyjnie z przewlekłym zespołem bólowym lędźwiowo-krzyżowym i objawami rwy kulszowej prawostronnej podrażnieniowej. Biegli sądowi uzasadniając swoje stanowisko, co do orzeczonej częściowej niezdolności do pracy ubezpieczonego wskazali także, że w badaniu biegłego neurologa odruchy z kończyn górnych są osłabione, odruchy kolanowe na pograniczu zniesienia odruchów i zniesione odruchy skokowe. Występuje u ubezpieczonego deficyt siły mięśniowej prostowników i częściowo zginaczy stopy prawej, co skutkuje niedowładem tej stopy. W połączeniu z niedoczulicą korzeni S1, L5 objawy rozciągowe obecne są w zakresie kończyn prawych widoczne jest wyszczuplenie obu podudzi z zaburzeniami chodu. Po artroskopii barku prawego nie stwierdzili aktualnie upośledzenia funkcji ruchowej, a nadciśnienie tętnicze jest wyrównane farmakologicznie, co nie ogranicza zdolności do pracy. W swoich wnioskach wskazali, iż ubezpieczony jest okresowo...
[ koniec części 00:17:05.466] CLT338416_02
[ Przewodniczący 00:17:06.479] Częściowo niezdolny do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji od daty zakończenia zasiłku chorobowego to jest od 3 czerwca 2013 roku na okres 3 lat do czerwca 2016 roku. Przyczyną tej orzeczonej częściowej niezdolności jest cukrzyca typu 2-go z polineuropatią cukrzycową oraz schorzenia układu ruchu i układu nerwowego. Nie zgodzili się oni z orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS i wskazali, że dysponowali tymi samymi dowodami co organ rentowy. Wskazali również, iż nie orzekał w sprawie biegły kardiolog z uwagi na brak możliwości jego pozyskania, ale z dokumentacji nadciśnienie tętnicze oceniła biegła sądowa endokrynolog i przewodnicząca komisji lekarskiej. Ubezpieczony nie leczy się u kardiologa. Leczenie prowadzi lekarz diabetolog. Zastrzeżenia do tej opinii wniósł w piśmie procesowym z dnia 15 września 2015 roku karta 43 akt sprawy organ rentowy wskazując, że pomimo stwierdzanych dysfunkcji ruchowych, objawów neurologicznych, cukrzycy leczonej insuliną ubezpieczony jest aktywny zawodowo, pracuje zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, z wykształcenia jest elektromonterem. Obecnie zatrudniony jako elektryk pomiarowy, czym udowadnia zdolność do pracy, wobec tego brak podstaw do orzeczenia częściowej niezdolności do pracy. Sąd Okręgowy uznał jednak, że te zastrzeżenia organu rentowego stanowią zwykłą polemikę z opinią biegłych, która w sposób obiektywny określa aktualny stan zdrowia ubezpieczonego i jego ograniczenia w zakresie możliwości wykonywania pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Ubezpieczony obecnie pracuje w zakładzie pracy chronionej, przy czym jak wynika z zaświadczenia pracodawcy złożonego na..., przez ubezpieczonego na rozprawie pracodawca zapewnia pomoc drugiego pracownika ubezpieczonemu. Organ rentowy formułując zastrzeżenia do opinii nie dostrzega, iż biegli sądowi orzekli częściową niezdolność do pracy ubezpieczonego, a więc ubezpieczony wykonując zawód elekt..., pracę w zawodzie elektryka pomiarowca za..., pracuje w ramach zachowanej częściowej niezdolności do pracy. Praca w zawodzie elektromontera, czy też w zakładach mięsnych jako wędzarz przy obróbce termicznej wędliny wymaga pełnej sprawności psychofizycznej ubezpieczonego i w związku z tym organ rentowy tej okoliczności w swoich zastrzeżeniach nie uwzględnił. Wskazać należy, że opinia biegłych sądowych wymienia szczegółowo przyczyny orzeczenia częściowej niezdolności do pracy. Wskazuje na cukrzycę typu 2-go z polineuropatią cukrzycową i współistniejącą chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, która powoduje istotne ograniczenia w stanie zdrowia ubezpieczonego takie jak osłabienie odruchów kończyn górnych, odruchu, odruchy kolanowe na pograniczu zniesienia odruchów i zniesione odruchy skokowe, deficyt siły mięśniowej prostowników i częściowo zginaczy stopy prawej, co powoduje nie..., niedowład tej stopy w połączeniu z niedoczulicą korzeni S1L5 i obecność objawów rozciągowych w zakresie kończyn prawych z widocznym wyszczupleniem obu podudzi i zaburzeniami chodu. Tych okoliczności organ rentowy nie uwzględnił przy formułowaniu swoich zastrzeżeń ograniczając się w zasadzie do zgłoszenia zastrzeżeń w jednozdaniowej wypowiedzi odnoszącej się do wykonywania przez ubezpieczonego pracy. Osoba o częściowej niezdolności do pracy ma prawo wykonywać zatrudnienie w ramach zachowanej także częściowo niezdolności. Do..., dlatego Sąd Okręgowy uznał, iż dowód z opinii biegłych sądowych o specjalnościach adekwatnych do schorzeń na które cierpi ubezpieczony: specjalista chorób wewnętrznych endokrynolog, specjalista chirurg, specjalista medycyny przemysłowej, specjalista neurolog i specjalista neurolog rehabilitacji medycznej ma taką moc dowodową, która pozwala na dokonanie obiektywnego ustalenia co do da..., częściowej niezdolności do pracy. Podkreślić należy, iż organ rentowy przyznał także wcześniejszą decyzją z 4 marca 2014 roku ubezpieczonemu prawu, prawo do renty od 1 grudnia 2013 roku, a na..., opierając się na orzeczeniu ko..., lekarza orzecznika, który stwierdził częściową niezdolność do pracy ubezpieczonego, a następnie dopiero po przyznaniu renty podjął działania zmierzające do jej odebrania ubezpieczonemu, co było bezzasadne w świetle opinii biegłych sądowych. Zgodnie z artykułem 57-mym ustępem 1-wszym Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta, dziennik ustaw tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015-go roku pozycja 748 renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie warunki wskazane w ustępie 1-szym punktach od 1 do 3 tego przepisu. Posiadanie przez ubezpieczonego wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego do nabycia prawa do renty oraz powstanie tej niezdolności w okresach wskazanych w punkcie 3-cim ustępu 1-go artykułu 57-go nie było między stronami sporne. Sporna była tylko przesłanka niezdolności do pracy. Zgodnie z artykułem 12-stym i 13-stym Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezdolność do pracy w rozumieniu Ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Przy ocenie artykuł 13 ustęp 1 Ustawy stwierdza, że przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się po pierwsze, stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji. Po drugie możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego biorąc pod uwagę rodzaj i charakter wykonyw..., dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. W ocenie Sądu Okręgowego biegli sądowi właśnie poprzez te kryteria dokonywali oceny w zakresie ustaleń dotyczących częściowej niezdolności do pracy ubezpieczonego, dlatego na podstawie artykułu 477 ze znaczkiem 14 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z artykułem 57-mym, 58-mym i 59-tym ustępem 1-szym punktem 2-gim Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał ubezpieczonemu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w okresie orzeczonym przez biegłych sądowych. W punkcie 2-gim wyroku Sąd stwierdził odpowiedzialność organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, albowiem z treści opinii biegłych sądowych wynikało, iż dysponowali oni tym samym materiałem dowodowym, który posiadali także lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego na podstawie artykułu 118 ustęp 1A Sąd orzekł jak w punkcie 2-gim wyroku. Na tym wygłoszenie uzasadnienia zakończono. Proszę Pana wyrok w niniejszej sprawie jest dla Pana korzystny, ale jest nieprawomocny. Może us...

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Daromiła Pleśniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Madej
Data wytworzenia informacji: