Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 1747/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-07-21

Sygn. akt VI U 1747/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Madej

Protokolant st. sekr. sądowy Dorota Hańc

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2016 r. w Bydgoszczy na rozprawie

odwołania: S. M.

od decyzji : Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 15 czerwca 2015 r., znak: (...)

w sprawie: S. M.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową

I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu S. M. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową od 1 marca 2015 r. do 28 kwietnia 2016 r.;

II stwierdza odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. za nieustalenie ostatnie okoliczności niezbędnej do wydania decyzji;

III zasądza na rzecz ubezpieczonego S. M. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. kwotę 120 ( sto dwadzieścia ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. Akt VIU 1747/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 15 czerwca 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. po rozpoznaniu wniosku S. M. z dnia 5 marca 2015 roku odmówił prawa do renty z tytułu niezdolno..., odmówił wnioskodawcy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową powołując się na artykuł 3-ci ustęp 1-szy Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2009 roku numer 167 pozycja 1322 ze zmianami oraz artykułu 6 ustęp... 6-ty tej Ustawy wskazując, że renta wypadko..., że renta z tytułu choroby zawodowej przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli stał się niezdolny do pracy wskutek choroby zawodowej. Ponieważ komisja lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 3 czerwca 2015 roku nie stwierdziła u ubezpieczonego niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową organ rentowy na podstawie także przepisów Ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił wnioskodawcy przyznania dochodzonego świadczenia. W odwołaniu od tej decyzji ubezpieczony domagał się jej zmiany po, poprzez przyznanie ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej od dnia 1 czerwca 2015 roku oraz zasądzenia od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu odwołania organ w uz..., w uzasadnieniu odwołania pełnomocnik ubezpieczonego twierdził, iż ubezpieczony jest niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową, lekarz prowadzący ubezpieczonego w przychodni w foniatryczno-audiologicznej Szpitala (...) numer (...) imienia J. B. w B. doktor A. S...., S. specjalistka otolaryngolog oraz specjalista fionatra i audiolog jednoznacznie stwierdziła, iż praca ubezpieczonego narządem głosu jest przeciwwskazana, ponieważ wyżej wymienione zmiany zwyrodnieniowe w narządzie głosu ubezpieczonego wskutek wieloletniego wysiłku głosowego związanego z wykonywaniem pracy nauczyciela są utrwalone. Ponadto w uzasadnieniu zaskarżenia od ubezpieczony podnosił, że przyznano mu jednorazowe odszkodowanie z tytułu trwa.., długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej w wymiarze 15-tu procent. W toku procesu na rozprawie ubezpieczony zmodyfikował swoje stanowisko procesowe domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i przyznania mu prawa do renty od 1 marca 2015 roku. Czyli od 1-go dnia miesiąca, w którym złożył on wniosek o to świadczenie. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie powołując argumentację przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. I przyznając, że decyzją z dnia 1 czerwca 2015 roku przyznano ubezpieczonemu prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej w wysokości 15-tu procent. Organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania. Sąd Okręgowy ustalił i rozważył co następuje. Ubezpieczony S. M. urodzony (...) w dniu 5 marca 2015 roku złożył wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Oddziale w B. o przyznanie mu renty w związku z chorobą zawodową. Do wniosku dołączył decyzję numer (...)z dnia 17 lutego 2015 roku Państwowego (...)w B. stwierdzającej u niego chorobę zawodową w postaci przewlekłe..., przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat pod postacią wtórnych zmian przerostowych fałdów głosowych wymienioną w pozycji 15-tej w punkcie 2-gim wykazu chorób zawodowych określonych w przepisach w sprawie chorób zawodowych wydanych na podstawie artykułu 230, 237-go paragrafu 1-szego punktu, punktów 3 do 6 i paragrafu 1-szego ze znaczkiem prim Kodeksu pracy. Ubezpieczony S. M. przez wiele lat wykonywał pracę nauczyciela w różnych jednostkach organizacyjnych oświaty. W okresie od 1 września 1990 roku do 31 sierpnia 2001 roku pracował, jako nauczyciel biologii i dyrektor w Zespole (...)numer (...) w B., następnie, jako wizytator, starszy wizytator w Kuratorium (...) w B., następnie w (...) w B., jako nauczyciel konsultant oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- (...) numer (...) dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niedowidzącej imienia (...) w B.. W okresie wykonywania pracy nauczycielskiej narażony był na szczególne wydatkowanie swojego głosu w procesie nauczania. Zaskarżoną decyzją z dnia 15 czerwca 2015 roku organ rentowy odmówił przyznania ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową powołując się na orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 17 lutego 2015 roku, która nie stwierdzała niezdolności do pracy ubezpieczonego w związku z chorobą zawodową. Wcześniej 11 maja 2015 roku także lekarz orzecznik ZUS ustalił, iż ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową. W celu zweryfikowania stanowiska organu rentowego Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego audiologa foniatry i laryngologa w osobie A. B., która w opinii z dnia 30 grudnia 2015 roku karta 34 i 35 akt sprawy rozpoznała u ubezpieczonego przewlekłą chorobę narządu głosu pod postacią niedowładu mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomogą fonacyjną głośni i trwałą dysfonią, jako obraz choroby zawodowej narządu głosu. Biegła sądowa po analizie materiału zebranego w aktach sprawy badaniu la..., laryngologicznym i foniatrycznym oraz wykonaniu koniecznego i niezbędnego do oceny narządu głosu ubezpieczonego badania laryngoskopowego i laryngostroboskopowego krtani z udokumentowaniem wy..., wyglądu morfologicznego i czynnościowego struktur krtani wydruki tych badań dołączone zostały do opinii ustaliła, iż wnioskodawca jest częściowo niezdolny do pracy z powodu choroby zawodowej od dnia badania przez lekarza orzecznika ZUS, czyli od dnia 28 kwietnia 2015 roku na okres jedene..., jednego roku. Biegła wyjaśniła, że u badanego w sposób oczywisty i niebudzący jej wątpliwości występuje znaczna dysfunkcja narządu głosu utrudniająca komunikowanie się w drodze werbalnej z zachowaną prawidłową emisją głosu charakterystyczną dla głosu nauczyciela. Skarżący utracił zdolność do pracy w wyuczonym zawodzie nauczyciela, jednakże biegła sądowa w zakresie foniatrii nie podzieliła decyzji Państwowego (...)w zakresie rozpoznania jednostki choroby zawodowej. Wskazywała też, że dołączone do akt wyniki badań laryngostroboskopowych wykonanych w poradni foniatryczno-audiologicznej w B. karta 12 i trzynaści..., 12, 13 i 14 każdorazowo mają inne rozpoznanie jednakże mieszczące się w zakresie wykazu chorób zawodowych narządu głosu. Biegła nie zgodziła się z opinią lekarza orzecznika ZUS i komisji lekarskiej ZUS, ponieważ w jej ocenie były nierzetelne i nie określały sposobów komunikowania się i wydolności głosowej niezbędnej do w pracy głosem. Wieloletnie narażenie na wysiłek głosowy oraz warunki spowodowały zmiany w narządzie głosu uniemożliwiające pracę nauczyciela biologii. Dlatego też biegła z zakresu foniatrii i audiologii orzekła jak w opinii. Zastrzeżenia do tej opinii zgłosił w piśmie procesowym z dnia 4 lutego 2016 roku karta 48 akt organ rentowy wskazując, iż nie podziela opinii biegłych. Organ argumentował, iż orzeczenie komisji lekarskiej o braku niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową zostało wydane z uwzględnieniem opinii konsultanta laryngologa ZUS, który laryngoskopią pośrednią stwierdził pełne zwarcie fonacyjne, struny głosowe ruchome symetryczne podczas oddechu i fonacji, lekkie pogrubienie strun głosowych, które nie powoduje niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. Badany dopracował do emerytury podnosił organ rentowy. Biegli nie odnieśli się do opinii konsultanta laryngologa ZUS z 4 maja 2015 roku. W związku z tym pełnomocnik organu rentowego wnosił o przekazanie powyższych zastrzeżeń biegłemu sądowemu celem ustosunkowania się do opinii uzupełniającej a w przypadku nieuwzględnienia tego wniosku o oddalenie odwołania. Sąd Okręgowy przekazał akta sprawy biegłej sądowej z dziedziny audiologii i foniatrii w celu zajęcia stanowiska, co do zastrzeżeń ZUS zgłoszonych w piśmie procesowym z 4 lutego 2016 roku oraz w celu wyjaśnienia w opinii uzupełniającej czy ubezpieczony S. M. w okresie od 1 marca 2015 roku w pierwszy dzień miesiąca, w którym złożył wniosek o rentę w związku z chorobą zawodową do 10 maja 2015 roku dzień poprzedzający wydanie przez lekarza orzecznika ZUS w dniu 11 maja orzeczenia także był częściowo niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową. W opinii uzupełniającej z dnia 27 kwietnia 2016 roku karta 57 i 58 akt sprawy biegła specjalista adio..., z dziedziny audiologii i foniatrii wskazała, iż ubezpieczony w okresie od 1 marca do 10 maja także był częściowo niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową. Odnosząc się natomiast do z..., zarzut..., zastrzeżeń organu rentowego opierający się na opinii przewodniczącego komisji lekarskiej ZUS, co do braku niezdolności do pracy z powodu...
[ koniec części 00:23:11.679] TZC004603_02
[ Przewodniczący 00:23:13.313] Choroby zawodowej biegła sądowa wskazała, iż zarzut ten jest niemożliwy się, jest niemożliwy do odniesienia się, ponieważ takiej opinii przewodniczący komisji lekarskiej ZUS nie złożył do akt sprawy. Natomiast zarzut o braku odniesienia się do konsultanta ZUS jest absurdalny zdaniem biegłej i świadczy o nieznajomości choroby zawodowej przez wnoszącego zastrzeżenia. Specjalista konsultant laryngolog ZUS, argumentowała biegła stwierdził, że nie ma laryngologicznych przyczyn niezdolności do pracy. Laryngoskopia pośrednia, na jaką powołuje się organ rentowy w swoich zastrzeżeniach polega na oglądaniu krtani w lusterku laryngologicznym, gdzie uzyskuje się obraz krtani w wielkości do 20 milimetrów i ono sta..., i jest on stały i niezmienny. W tego typu badaniu nie można ocenić ruchu fałdów głosowych, gdyż drganie jest bardzo szybkie i oko ludzkie nie jest w stanie zauważyć tego ruchu. Dopiero w badaniu laryngostroboskopowym polegającym na uzyskaniu obrazu powolnego ruchu można ocenić drgania fałdów głosowych i zwarcie głośni. Ponadto krtań w takim badaniu jest powiększona do około 200-u milimetrów i można zauważyć niewielkie i niewidoczne zmiany la..., W laryngoskopii pośredniej. Biegła sądowa podkreśliła, że laryngolog nie zajmuje się wydolnością narządu głosu i mowy, ponieważ nie jest to w jego kompetencjach ani umiejętnościach, gdyż zaburzenia, a nie tylko choroby dotyczą komunikowania się przy pomocy głosu, słuchu i mowy, i są umiejętnością specyficzną, która zajmuje, którą zajmują się wyłącznie foniatrzy, a zatem wyżej wymieniony zarzut ZUS pozo..., jest niezgodny z prawdą. Biegła sądowa w całości podtrzymała swoją opinię z dnia 30 grudnia 2015 roku. Zastrzeżenia do tej opinii zgłosił w piśmie procesowym z dnia 8 czerwca 2016 roku organ rentowy. W oparciu o opinię przewodniczącego komisji lekarskich ZUS informował pełnomocnik organu rentowego Sąd o tym, iż nadal podtrzymuje poprzednie stanowisko i nie podziela opinii biegłych o częściowej niezdolności do pracy ubezpieczonego w związku z chorobą zawodową. Ubezpieczony pomimo schorzenia narządu głosu dopracował do emerytury, czym potwierdził zdolność zdaniem organu rentowego do pracy. W imieniu organu rentowego pełnomocnik wnosił o powołanie innego biegłego specjalisty foniatry audiologa, a w przypadku odmowy temu wnioskowi o oddalenie odwołania. Dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego z punktu widzenia dyrektyw dowodowych wynikających z artykułu 233 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego, Sąd Okręgowy uznał, iż opinia główna i uzupełniająca biegłej sądowej audiologa i foniatry oraz laryngologa ma na tyle dużą moc dowodową i wiarygodność, iż pozwala na wydanie w sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia. Dowód ten w ocenie Sądu Okręgowego mógł stanowić postawę do dokonania w sprawie istotnych dla jej rozstrzygnięcia ustaleń natury faktycznej. W szczególności podkreślić należy, iż obie opinie, opinia główna z 30 grudnia 2015 roku oraz opinia uzupełniająca biegłej sądowej z 27 kwietnia 2016 roku w sposób obszerny, szczegółowy przeanalizowały stan zdrowia ubezpieczonego. Biegła sądowa rozpoznała u ubezpieczonego chorobę zawodową wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1367. W załączniku do tego Rozporządzenia stanowiącym wykaz chorób zawodowych, w pozycji 15-ej wskazano, jako chorobę zawodową przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym, co najmniej 15 lat. W... Przy czym w punkcie Pie..., od 1 do 3 pozycji 15-ej wskazano 3 choroby zawodowe. Guz, po pierwsze w punkcie 1-ym guzki głosowe twarde, w punkcie 2-im wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, która to choroba została stwierdzona w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz trzecie, niedowład mięśni wewnętrznych kt..., krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną, głośni i trwałą dysfonią. Czyli tę ostatnią chorobę stwierdziła u ubezpieczonego biegła sądowa na podstawie profesjonalnych badań ubezpieczonego, których wyniki dołączone zostały do opinii biegłych sądowych. Wskazać należy, iż biegła sądowa swoich ustaleń dokonała w oparciu o takie badania laryngoskopowe i laryngostroposkopowe, które umożliwiały jej dokonanie precyzyjnych ustaleń w zakresie tego, czy i jaka choroba zawodowa występuje u ubezpieczonego oraz w jakim zakresie wpływa ona na zdr..., na jego zdolność do wykonywania zatrudnienia zgodnego z poziomem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Zastrzeżenia biegłych sądowych zgłoszone w pierwotnym piśmie procesowym z dnia 4 lutego 2016 roku zostały w sposób, co do tych zastrzeżeń biegła sądowa odniosła się także szczegółowo w swojej opinii uzupełniającej z 27 kwietnia 2016 roku, stwier..., w sposób merytoryczny, logiczny i zgodny z zasadami posiadanej wiedzy medycznej argumentowała ona, iż przy badaniu laryngologicz..., laryngologicznym brak jest możliwości postawienia właściwej diagnozy ze względu na metodologię tego rodzaju badań. Dopiero badania także laryngoskopia pośrednia nie mogła w sposób rzetelny wykazać istnienia związku choroby zawodowej i ze, z niezdolnością do pracy ubezpieczonego. Natomiast te badania, które ona przeprowadzała dopiero pozwoliły jej na dokonanie istotnych w sprawie ustaleń. Dokonując subsumpcji przepisów, właściwych przepisów prawa materialnego do ustalonego w sprawie stanu faktycznego Sąd Okręgowy wskazuje, iż podzielił w pełni ustalenia biegłej sądowej zgodnie z artyk.., co do częściowej niezdolności do pracy ubezpieczonego w okresie orzeczonym w opiniach biegłych sądowych i w związku tej niezdolności z chorobą zawodową. Zgodnie z artykułem 6-ym ustępem 1-ym punktem 6-ym Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renta z tyt..., z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia. Między innymi renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Związek istniejącej niezdolności do pracy z chorobą zawodową został w sposób niewątpliwy potwierdzony dowodem z opinii biegłej sądowej. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje w artykule 12-ym i 13-ym, iż niezdolną do pracy w rozumieniu Ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym, stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Artykuł 13-y ustęp 1-y tej Ustawy ws..., stwierdza także, że przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania, co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji. I po drugie możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywania jej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. Zebrany w sprawie materiał dowodowy w sposób niewątpliwy potwierdził, iż ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy w okresie, o którym orzekła biegła sądowa i że niezdolność do pracy spowodowana została wskutek choroby zawodowej wskazanej w opinii biegłej sądowej. Potwierdzanej także, jeśli chodzi o inny rodzaj choroby także innymi dowodami, między innymi decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Mając na uwadze powyższe ustalenia i argumenty natury prawnej Sąd Okręgowy w punkcie 1-ym wyroku zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał ubezpieczonemu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową na okres orzeczony w opinii głównej i opinii uzupełniającej biegłej sądowej oraz zgodnie z żądaniem odwołania. W punkcie 2-im wyroku Sąd nie stwierdził odpowiedzialnoś..., przepraszam, Sąd stwierdził odpowiedzialność organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jak wynik... Jak wynikało bowiem z opinii biegłej sądowej, kierowała się ona tym samym materiałem dowodowym, który pozostawał w dyspozycji organu rentowego, a dodatkowo przeprowadziła własne badania, które uzasadniały wnioski końcowe jej opinii. Nie było żadnych przeszkód, aby w postępowaniu administracyjnym na etapie orzekania przez lekarza orzecznika czy komisję lekarską ZUS, organ rentowy także przeprowadził badania w zak..., tego rodzaju, które umożliwiałyby w ujęciu obiektywnym stwierdzenie stanu zdrowia ubezpieczonego, jego niezdolności częściowej do pracy pozostającej w związku z chorobą zawodową. W punkcie 3-im, dlatego nie było podstaw do orzeczenia odpo..., o odpowiedzialności organu rentowego w oparciu o artykuł 118-y ustęp 1a Ustawy emerytalno rentowej. Dlatego były podstawy, przepraszam, do orzeczenia, do stwierdzenia odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, gdyż organ rentowy ponosi odpowiedzialność za wadliwą, za wadliwe orzeczenie komisji lekarskiej ZUS niestwierdzające u ubezpieczonego niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. W punkcie 3-im wyroku Sąd Okręgowy na podstawie artykułu 98 paragraf 1 i paragraf 3 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 490 na pods..., zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. na rzecz ubezpieczonego zwrot poniesionych kosztów zastępstwa prawnego. Us..., wysokość tych kosztów ustalona została według dwukrotności stawki minimalnej, zgodnie z a..., z paragrafem 11-ym ustępem 2-im oraz paragrafem 2-im powołanego wyżej Rozporządzenia, które miało w sprawie zastosowanie w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją Rozporządzenia wchodzącą w życie 1 sierpnia 2014 roku. Odwołanie wniesiono 13 lipca 2015 roku. Na tym wygłoszenie uzasadnienia zakończono.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Daromiła Pleśniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Madej
Data wytworzenia informacji: