Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 1040/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-02-25

Sygn. akt: II Cz 1040/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Ireneusz Płowaś

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

J. Z.

przeciwko

Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt: I C 4486/12

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  sprostować oczywistą omyłkę zawartą w rubrum postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie I C 4486/12 w ten sposób, że w miejsce błędnego oznaczenia pozwanego: „Aresztowi Śledczemu w B.” wpisać: „Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w B.”.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt: II Cz 1040/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie z powództwa J. Z. przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w B. o zapłatę, odrzucił zażalenie powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2013 r.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż zarządzeniem z dnia 5 lutego 2013 r. wezwał powoda do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie odpisu zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie zostało doręczone powodowi w dniu 12 lutego 2013 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął bezskutecznie z dniem 19 lutego 2013 r.

Uwzględniając powyższe, Sąd przytoczył treść art. 370 kpc, a także zwrócił uwagę na art. 128 kpc, po czym stwierdził, że z uwagi na to, iż powód nie uzupełnił braków formalnych zażalenia zgodnie z wezwaniem, należało w myśl art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzec jak w sentencji postanowienia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł powód domagając się jego uwzględnienia. W uzasadnieniu wskazał, iż niemożliwe jest, aby nie uzupełnił braków formalnych zażalenia na postanowienie z dnia 22 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd Okręgowy zwraca uwagę, iż z akt sprawy nie wynika, aby powód uczynił zadość wezwaniu do usunięciu braków formalnych zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2013 r. poprzez dołączenie jego odpisu. W wezwaniu tym wyraźnie wskazano, że powód winien nadesłać powyższy odpis w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to powód otrzymał w dniu 12 lutego 2013 r., jednakże w żaden sposób nie ustosunkował się do niego.

Uwzględniając powyższe, Sąd pierwszej instancji prawidłowo zastosował w sprawie art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc przyjmując, iż powód nie uzupełnił braków formalnych zażalenia w wyznaczonym terminie.

Wobec tego Sąd Okręgowy na pomocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oddalił zażalenie (punkt 1 postanowienia).

Zgodnie z art. 350 § 1 kpc sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji (art. 350 § 3 kpc). Przepisy te mają odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 397 § 2 kpc.

Z uwagi na fakt, iż w rubrum zaskarżonego postanowienia Sądu pierwszej instancji omyłkowo wskazano, iż pozwanym w sprawie jest Areszt Śledczy w B., zamiast prawidłowo Skarb Państwa – Areszt Śledczy w B., Sąd Okręgowy na mocy art. 350 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzekł jak w punkcie 2 postanowienia. Oczywisty charakter powyższej omyłki nie budzi wątpliwości, albowiem w toku postępowania strona pozwana była prawidłowo oznaczona.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Ireneusz Płowaś ,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: