Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 924/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-02-04

Sygn. akt II Cz 924/14

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Bogumił Goraj

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

(...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. (wierzyciela)

z udziałem

K. Ś. (dłużnika)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. D. polegającą na obciążeniu wierzyciela w punkcie 3 (trzecim) postanowienia z dnia 18 września 2014 r. kosztami postępowania egzekucyjnego oraz na zaniechaniu orzeczenia w przedmiocie kosztów zastępstwa prawnego w sprawie KM 865/11

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt XII Co 8880/14 – w jego punkcie 1 (pierwszym)

postanawia:

oddalić zażalenie.

sygn. akt II Cz 924/14

UZASADNIENIE

(...) Sp. z o.o. w S. w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi K. Ś. wniósł skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. D. polegającą na obciążeniu wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego w sprawi KM 865/11 oraz na zaniechaniu orzeczenia o całości kosztów tego postępowania w postanowieniu wydanym w dniu 18 września 2014 r. Domagał się uzupełnienia powyższego orzeczenia poprzez ustalenie kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 150 zł oraz zmiany punktu 3 poprzez ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego na kwotę 257,64 zł oraz obciążenie nimi w całości wierzyciela z obowiązkiem ich zwrotu przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Uzasadniając drugie z podniesionych żądań wierzyciel wskazał, że powyższe ustalenie pozwoli mu na przeprowadzenie egzekucji kosztów bezskutecznie zakończonego postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 865/11

Komornik Sądowy ustosunkowując się do skargi wniósł o jej oddalenie.

Postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił skargę w zakresie punktu 3 postanowienia Komornika Sądowego z dnia 18 września 2014 r. wydanego w sprawie KM 865/11 odnośnie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego w ten sposób, że „obciążają one w całości wierzyciela z obowiązkiem ich zwrotu przez dłużnika na rzecz wierzyciela” (punkt 1), uwzględnił skargę w zakresie zaniechania orzeczenia w przedmiocie kosztów zastępstwa prawnego udzielonego wierzycielowi i zobowiązał Komornika Sądowego do uzupełnienia postanowienia z dnia 18 września 2014 r. o orzeczenie w przedmiocie kosztów zastępstwa prawnego udzielonego wierzycielowi w toku egzekucji prowadzonej w sprawie Km 865/11 (punkt 2) oraz nie obciążył dłużnika kosztami postępowania skargowego (punkt 3).

Uzasadniając rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sąd wskazał, że w toku postępowania egzekucyjnego w sprawi KM 865/11 Komornik nie odnalazł majątku dłużnika, z którego można by prowadzić egzekucję, w związku z czym postanowieniem z dnia 18 września 2014r., umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, rozliczył zaliczkę wierzyciela, a wydatkami w kwocie 257,64 zł, które nie zostały pokryte z zaliczki obciążył wierzyciela. Jednocześnie Komornik uczynił na tytule wykonawczym wzmiankę, że postępowanie o przyczynach umorzenia egzekucji, braku wyegzekwowania należności, a nadto zaznaczył, że tytułem poniesionych kosztów przyznał wierzycielowi kwotę 257,64 zł. Biorąc pod uwagę powyższe Sąd stwierdził, że z uwagi na bezskuteczność egzekucji Komornik prawidłowo obciążył wierzyciela poniesionymi przez siebie wydatkami, co wprost wynika z art. 42 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a nadto, w myśl art. 816 k.p.c., poczynił właściwą adnotację na tytule wykonawczym w tym względzie, zaznaczając wynik egzekucji. Sąd Rejonowy podkreślił, że koszty poniesione przez wierzyciela w toku egzekucji – zaznaczone w tej adnotacji – uprawniają go przy ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego do ich wyegzekwowania zgodnie z art. 770 k.p.c. Zatem żądanie wierzyciela zawarte w skardze Sąd uznał za bezprzedmiotowe, jednocześnie wskazując, że żaden przepis ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, nie zobowiązuje do wskazania w postanowieniu komornika wprost, że kosztami należy obciążyć wierzyciela z obowiązkiem ich zwrotu przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Z tych względów Sąd Rejonowy orzekł jak w punkcie 1 postanowienia na podstawie art. 767 § 4 k.p.c.

Zażalenie na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 postanowienia wniósł wierzyciel domagając się jego zmiany poprzez uwzględnienie wniesionej skargi. Jednocześnie domagał się on zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania za obie instancje. W uzasadnieniu wskazał, że skoro prawomocne postanowienie Komornika o kosztach stanowi dokument zrównany z tytułem wykonawczym, to musi zawierać wszystkie niezbędne elementy tytułu wykonawczego. Wierzyciel podkreślił, że jego środek odwoławczy ma na celu uzyskanie tytułu, w oparciu o który wierzyciel w przyszłości będzie mógł prowadzić egzekucję poniesionych kosztów bezskutecznej egzekucji w sprawie Km 865/11.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest uzasadnione. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, że treść punktu 3 (trzeciego) postanowienia Komornika Sądowego z dnia 18 września 2014r. nie zabezpiecza jego interesów, albowiem nie zawiera sformułowania, że ustalone koszty bezskutecznej egzekucji w kwocie 257,64 zł, którymi został obciążony, powinny zostać zwrócone mu przez dłużnika. Prawidłowo wskazał Sąd Rejonowy, że żaden przepis prawa w takim wypadku nie zobowiązuje Komornika do zawarcia w orzeczeniu stosownego ustalenia w tym względzie. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności, Komornik obciąża jedynie wierzyciela wydatkami poniesionymi przez siebie, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, o czym stanowi art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity – 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) i nie ma obowiązku czynić dodatkowych ustaleń dotyczących tego, że dłużnik jest zobowiązany do zwrotu wierzycielowi tych kosztów.

Brak dodatkowego ustalenia w orzeczeniu Komornika, o które wnosił wierzyciel, nie ma żadnego negatywnego wpływu na możliwość wyegzekwowania powyższej kwoty od dłużnika. Ustalony koszt bezskutecznej egzekucji w sprawie KM 865/11 może być bowiem ściągnięty w przypadku wszczęcia kolejnej egzekucji przeciwko dłużnikowi na podstawie tego samego tytułu wykonawczego. Taką możliwość daje poczyniona na tym tytule wykonawczym, zwróconym już wierzycielowi, adnotacja Komornika w postaci pieczęci, w której oprócz stwierdzenia o umorzeniu postępowania wskazano, że tytułem poniesionych kosztów egzekucyjnych przyznaje się wierzycielowi kwotę 257,64 zł. Wzmianka ta, przedstawiająca wynik egzekucji w sprawie KM 865/11 (art. 816 k.p.c.), uprawnia do wyegzekwowania powyższej kwoty od dłużnika w ramach kolejnego postępowania egzekucyjnego wszczętego przeciwko niemu, gdy będą szanse na zaspokojenie należności. Postanowienie z dnia 18 września 2014 r. w żadnej mierze nie może w tym zakresie zastępować powyższej adnotacji poczynionej na tytule wykonawczym. Wierzyciel legitymujący się takim tytułem wszczynając egzekucję będzie mógł dochodzić zaspokojenia także i kosztów poprzedniej egzekucji, które zmuszony był ponieść z racji jej bezskuteczności, albowiem koszty te są kosztami niezbędnym do przeprowadzenia egzekucji w rozumieniu art. 770 k.p.c. Zatem prawidłowo Sąd pierwszej instancji nie znalazł podstaw do uzupełnienia orzeczenia zawartego w punkcie 3 postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowy w Bydgoszczy J. D. z dnia 18 września 2014 r. o ustalenie, że koszty obciążające wierzyciela powinny zostać mu zwrócone przez dłużnika.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy oddalił zażalenie wierzyciela jako niezasadne (na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wanda Ślużyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Bogumił Goraj ,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: