Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 805/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-12-04

Sygn. akt II Cz 805/14

POSTANOWIENIE

Dnia 4 grudnia 2014 r.

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodnicz ący: SSO Irena Dobosiewicz (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. L. przeciwko K. P.

na skutek skargi pozwanego K. P. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie IC 64/10 Sądu Rejonowego w Szubinie

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 19 września 2014 r. w przedmiocie oddalenia wniosku pozwanego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

postanawia:

oddali ć zażalenie.

Sygn. akt II Cz 805/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 19 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Szubinie zwolnił pozwanego K. P. od kosztów sądowych w całości i odmówił ustanowienia dla pozwanego pełnomocnika z urzędu. Nadto dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż wówczas uwzględni wniosek jeśli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Dzieje się tak wówczas, gdy strona domagająca się ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie jest w stanie sama poprowadzić swoich spraw przed sądem, czyli gdy jest nieporadna życiowo lub z innych względów niezdolna do kompetentnego działania w sprawie albo sprawa jest skomplikowana faktycznie lub prawnie.

Sąd oceniając wniosek pod tym kątem uznał, iż jest on bezzasadny. Z akt wynika, iż pozwany nie jest osobą nieporadną i potrafi samodzielnie dbać o swoje interesy w sprawie, o czym świadczy treść kierowanych przez niego pism. Nadto sprawa nie jest skomplikowana pod kątem prawnym ani faktycznym.

W związku z czym Sąd Rejonowy oddalił wniosek na podstawie art. 117 § 5 k.p.c. a contrario.

Zażalenie na postanowienie w zakresie oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika złożył pozwany, domagając się jego o uchylenia i ustanowienia pełnomocnika.

Skarżący wskazał, iż jego zdaniem odmowa ustanowienia pełnomocnika narusza jego prawa z uwagi na to, że zasądzenie od niego na rzecz powódki kwoty 10.000 zł było niezasadne.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Sąd Rejonowy prawidłowo wskazał, że przesłanki ustanowienia pełnomocnika z urzędu określone zostały w art. 117 § 5 k.p.c.

Sąd Okręgowy w pełni aprobuje stanowisko Sądu I instancji, iż okoliczności takie nie zachodzą w stosunku do K. P.. Sąd Okręgowy podziela bowiem argumentację Sądu Rejonowego, iż dotychczasowa aktywność skarżącego w sprawach toczących się z jego udziałem, jak i złożenie skargi o wznowienie postępowania, wskazuje, że potrafi on podejmować czynności procesowe, w sposób jasny i logiczny prezentować swoje

racje, jak i umiejętne wykorzystywać obowiązujące przepisy, o czym świadczy również analiza jego pism.

Powyższe okoliczności wskazują, iż w żadnym razie nie jest on osobą nieporadną ani też nie ma problemów z formułowaniem swojego stanowiska.

Subiektywne przekonanie skarżącego o zasadności swoich żądań i konieczności ustanowienia w związku z tym pełnomocnika nie podważa trafności stanowiska Sądu Rejonowego. Podnoszone zaś przez skarżącego kwestie dotyczące niezasadności uznania roszczenia powódki w stosunku do niego nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku i nie mogą podważać prawidłowości wydanego postanowienia. Nie podlegają one bowiem w ogóle badaniu przez Sąd Okręgowy rozpoznający zażalenie na odmowę ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Mając na uwadze powyższe uznając postanowienie Sądu Rejonowego za prawidłowe i nie znajdując podstaw do uwzględnienia zażalenia skarżącego Sąd Okręgowy oddalił je zgodnie z art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data wytworzenia informacji: