Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 784/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-12

Sygn. akt II Cz 784/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Bogumił Goraj

Sędziowie SO Irena Dobosiewicz

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...)

(...) Funduszu (...)z siedzibą w W.

przeciwko dłużniczce D. P.

o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2013 r. sygn. akt XII Co 9148/13

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

1.  nadać klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym w dniu 21 sierpnia 2013 r. przez Sąd Rejonowy Lublin -Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w sprawie VI Nc-e 1313609/12 na rzecz (...) (...) Funduszu (...)z siedzibą w W.;

2.  zasądzić od dłużniczki na rzecz wierzyciela kwotę 127 (sto dwadzieścia siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego;

II. zasądzić od dłużniczki na rzecz wierzyciela kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) zł tytułem

zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 784/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 września 2013 r. oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wnioskodawca(...)Fundusz (...)z siedzibą w W. złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty z dnia 21 sierpnia 2012 r. wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. VI Nc-e 1313606/12, którym zasądzono od pozwanej na rzecz (...) S.A. Odział (...)z siedzibą w W. kwotę żądaną w pozwie. Do wniosku dołączył uwierzytelnioną przez radcę prawnego w trybie art. 127 § 2 i 3 k.p.c., kopię umowy cesji wierzytelności z dnia 22 stycznia 2013 roku z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zgodnie z art. 788 §1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W tym zakresie wnioskodawca dołączył wprawdzie do wniosku poświadczoną w trybie art. 129 §§ 2 i 3 k.p.c. przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym kserokopię umowy przelewu wierzytelności, jednakże na podstawie treści dołączonego do wniosku załącznika nr (...) do tej umowy, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy dotyczyła ona również wierzytelności wynikającej z nakazu zapłaty objętego wnioskiem, gdyż załącznik ten nie zawiera oznaczenia Sądu, który wydał orzeczenie, daty jego wydania, ani nawet pełnej sygnatury akt sprawy. Wprawdzie treść załącznika wystarczająco wskazuje na fakt, iż nakaz zapłaty pochodzi z Sądu Rejonowego w Lublinie, ale w ramach tego Sądu funkcjonują dwa Wydziały uprawnione do orzekania w elektronicznym postępowaniu upominawczym w powyższym zakresie, których orzeczenia w części obejmującej numer sprawy mogą się pokrywać.

Z tego względu, w ocenie Sądu Rejonowego, istotnym jest zwłaszcza w przypadku dokonywania cesji znacznych pakietów, często drobnych wierzytelności wynikających z umów o powszechnie dostępne produkty bankowe, aby konkretny tytuł wykonawczy został oznaczony pełną sygnaturą akt sprawy, uwzględniającą poza numerem także oznaczenie wydziału Sądu, w którym zapadło orzeczeniem, czego należy wymagać zwłaszcza od profesjonalnych pełnomocników.

Uwzględniając powyższe, w ocenie Sądu Rejonowego, w oparciu o przedłożone do akt sprawy odpisy dokumentów, brak było wystarczających podstaw do weryfikacji i przyjęcia, iż wnioskodawca nabył wierzytelność tożsamą z wierzytelnością stwierdzoną wskazanym we wniosku klauzulowym nakazem zapłaty, dlatego wniosek oddalił, (art. 788 §1 k.p.c.)

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem wnioskodawca, zarzucając naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. przez błędne przyjęcie, że nie zostały spełnione wymogi

powyższego przepisu dotyczące udokumentowania następstwa prawnego dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, skutkiem czego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności został oddalony.

Z powołaniem na powyższe wnioskodawca wnosił o zmianę postanowienia i nadanie klauzuli wykonalności wskazanemu orzeczeniu zgodnie z wnioskiem, ewentualnie uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Sąd Okręgowy dokonując oceny przedłożonych wraz z wnioskiem odpisów dokumentów poświadczonych za zgodność przez zastępującego wnioskodawcę radcę prawnego uznał, wbrew temu co stwierdził Sąd Rejonowy, że wykazują one w sposób dostateczny, spełnienie przesłanek z art. 788 § 1 k.p.c. do nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 21 sierpnia 2012 roku wydanemu przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Cywilny w sprawie VI Nc-e 1313609/12 z przejściem uprawnień na rzecz wnioskodawcy.

W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd ogranicza się jedynie do badania tego, czy dokument, któremu ma nadać klauzulę, odpowiada warunkom formalnym tytułu egzekucyjnego oraz czy zachodzą okoliczności faktyczne uzasadniające ujawnienie w klauzuli wzmianek przewidzianych w art. 788 - 794 k.p.c. W postępowaniu tym sąd nie może wnikać ani w treść tytułu egzekucyjnego, ani też kwestionować istnienia uprawnienia wierzyciela lub obowiązku dłużnika.

Sąd Okręgowy nie podziela ustalenia przez Sąd Rejonowy, że umowa cesji nie pozwala na identyfikację wierzytelności objętej nakazem zapłaty z dnia 21 sierpnia 2012 roku, gdyż wystarczającym dowodem w tym zakresie jest sygnatura akt sprawy w powiązaniu z innymi dokumentami, w tym nakazem zapłaty i postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności oraz danymi osoby dłużniczki, co pozwalało na nadanie klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy z przejściem uprawnień w trybie art. 788 § 1 k.p.c.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadał klauzulę wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz wnioskodawcy.

O kosztach postępowania klauzulowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) i § 10 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 ze zm.), które obejmują opłatę stałą od wniosku w wysokości 50 zł, wynagrodzenie radcy prawnego zastępującego wnioskodawcę w wysokości 60 zł oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, łącznie 127 zł.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 §1 k.p.c. w zw. z art. 108 §1 k.p.c. i art. 71 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 3 pkt 2 i art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) i § 10 ust. 1 pkt 13 w zw. z §12 ust. 2 pkt 1 wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. (Dz. U z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 ze zm.)

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogumił Goraj,  Irena Dobosiewicz
Data wytworzenia informacji: