Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 698/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-10-23

Sygn. akt. II Cz 698/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 października 2014 roku

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie : SO Irena Dobosiewicz (spr.)

: SO Tomasz Adamski po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela : J. C.

przeciwko dłużnikowi: J. N. (1)

o : egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2014 r. ,

sygn. akt XII Co 6684/14.

postanawia:

oddali ć zażalenie.

Sygn. akt II Cz 698/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił skargę J. N. (1) na czynność Komornika sądowego.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że dłużnik w dniu 11 lipca 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) złożył do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu skargę na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu A. Z. w sprawie Km 1982/12.

Przywołując treść art. 767 § 4 k.p.c, określającego termin dla wniesienia skargi na czynność Komornika ustalił Sąd Rejonowy, że z treści skargi wynika, iż o kwestionowanych czynnościach skarżący dowiedział się najpóźniej w dniu 11 lipca 2014 r., zatem termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 18.07.2014 r.

Wprawdzie przed tą datą dłużnik złożył skargę na czynność komornika, jednakże nastąpiło to do niewłaściwego sądu. Tymczasem zgodnie z art. 767 § 1 k.p.c. zd. 4 Jeżeli do prowadzenia egzekucji wybrany został komornik poza właściwością ogólną, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2014r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy. Przesyłka zawierająca skargę została nadana w dniu 5 sierpnia 2014r. Tym samym, wpływ skargi dłużnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nastąpił już po upływie ustawowego terminu. Dodatkowo zaznaczył Sąd Rejonowy , że nawet w przypadku błędnego pouczenia strony o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia, okoliczność ta samodzielnie nie wpływa na bieg terminu zakreślonego celem odwołania, stanowiąc jedynie okoliczność, która może uzasadniać wniosek strony o przywrócenie terminu dla wniesienia środka zaskarżenia. W tym zakresie Sąd orzekający podziela stanowisko zaprezentowane w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22.11.201 Ir., IIICZP38/1l, OSNC 2012/5/56.

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy na podstawie art. 767 3 k.p.c. odrzucił skargę, jako wniesioną po terminie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył dłużnik, wnosząc o uchylenie postanowienia i rozpatrzenie jego skargi.

Wskazał skarżący, że wniósł we właściwym terminie skargę, tylko do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Nie może natomiast ponosić odpowiedzialności, że Sąd ten nie przesłał skargi w terminie do właściwego Sądu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużnika nie jest zasadne. Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności podziela ocenę wyrażoną przez Sąd I instancji, że dla skuteczności wniesienia skargi na czynności komornika w terminie, o jakim mowa w art. 767 §4 k.p.c, konieczne jest wniesienie jej do Sądu właściwego zgodnie z właściwością określoną w art. 767 §1 zd. 3 i 4 k.p.c. W rozpoznawanej sprawie sądem właściwym był Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, o czym dłużnik był pouczony w pismach kierowanych do niego przez Komornika.

W przypadku natomiast wniesienia środka odwoławczego do niewłaściwego sądu i przekazania go następnie właściwemu sądowi, dla oceny zachowania terminu do wniesienia tego środka miarodajna jest data nadania go przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego, a nie data nadania na adres sądu niewłaściwego (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sygn. II UZ 24/10, Lex nr 707891, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2010r. w sprawie o sygn. DI CZP 28/10).

Reguły te znajdują zastosowanie co do sposobu wniesienia skargi na czynności komornika do Sądu poprzez odesłanie z art. 13 § 2 k.p.c, który nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o procesie do innych postępowań uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego.

W konsekwencji Sąd Rejonowy prawidłowo ocenił, że nieskuteczne jest wniesienie skargi do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, jako Sądu właściwego, gdyż data-nadania skargi dłużnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nastąpiła w dniu 5 sierpnia 2014 roku, czyli po terminie wskazanym w art. 767 §4 k.p.c W tym stanie rzeczy, skoro skarga została wniesiona do właściwego sądu po terminie nie mogła wywołać żadnych skutków. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie wymaganego terminu jest bowiem bezskuteczna (art. 167 k.p.c). W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy trafnie odrzucił skargę dłużnika jako wniesioną po upływie przepisanego terminu (zgodnie z art.767 3 k.p.c).

Dodatkowo wskazać należy , że Komornik kierując pisma do J. N. (2) i skarżącego pouczał o wniesieniu skargi właśnie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy /pisma z dnia 13 czerwca 2014r. k. 5, 6, 7 akt sprawy/.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c oddalił zażalenie dłużnika jako niezasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski
Data wytworzenia informacji: