Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 687/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-10-29

Sygn. akt II Cz 687 /15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 października 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Barbara Jankowska - Kocon SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

A. K. (1)

przeciwko

A. K. (2) i(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o ustalenie

na skutek zażalenia pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na postanowienie zawarte w punkcie 2 (drugim) wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie o sygn. I C 682 / 14 – w przedmiocie odstąpienia od obciążenia powoda kosztami postępowania poniesionymi przez pozwaną

postanawia:

1/ zmienić zaskarżone postanowienie i zasądzić od powoda A. K. (1) na rzecz pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwotę 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

2/ zasądzić od powoda na rzecz pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

II Cz 687/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił powództwo A. K. (1) przeciwko A. K. (2) i (...)spółce z ograniczona odpowiedzialnością w B. o ustalenie nieistnienia między pozwaną A. K. (2) i pozwaną spółką (...) stosunku najmu lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. (...) (w punkcie 1 wyroku) oraz postanowieniem zawartym w punkcie 2 wyroku odstąpił od obciążenia powoda kosztami postępowania.

W uzasadnieniu orzeczenia o kosztach postępowania Sąd Rejonowy stwierdził, że w sprawie zachodziły okoliczności przewidziane w art.102 kpc, które usprawiedliwiały odstąpienie od obciążenia powoda kosztami postępowania. Jest on bowiem bezrobotny, utrzymuje się z wynagrodzenia za podejmowane prace dorywcze, a jego sytuacja materialna uzasadniała całkowite zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

W zażaleniu na postanowienie pozwana(...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością domagała się jego zmiany poprzez zasądzenie od powoda na jej rzecz kwoty 197 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Skarżąca w istocie zarzuciła Sądowi Rejonowemu, że po stronie pozwanego nie zachodził szczególnie uzasadniony przypadek, od którego ustawodawca uzależnił zastosowanie art.102 kpc.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego podlegało uwzględnieniu. Zgodzić się należy z jego zarzutem, że w okolicznościach faktycznych tej sprawy brak było uzasadnionych podstaw do odstąpienia od obciążenia powoda obowiązkiem zwrotu pozwanemu kosztów postępowania na podstawie art.102 kpc. Nie przemawiał za tym charakter roszczenia, z jakim powód wystąpił przeciwko pozwanym, a sam fakt, że znajduje się on aktualnie w trudniejszej sytuacji finansowej nie oznacza, że strona wygrywająca proces powinna ponieść koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Występując na drogę sądową i angażując w proces osoby trzecie powód winien był liczyć się z tym, że mogą one podjąć obronę swoich interesów, a w konsekwencji będą zmuszone ponieść tymczasowo koszty z tym związane, jak choćby na wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata czy radcy prawnego).

Dlatego też Sąd odwoławczy zmienił zaskarżone postanowienie i na podstawie art.98 § 1 i 3 kpc zasądził od powoda na rzecz pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwotę 197 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika (radcy prawnego) w wysokości 180 zł powiększone o opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika Sąd ustalił zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych…(Dz.U. z 2013r. poz.490). Skoro zażalenie zostało uwzględnione, to z zachowaniem tej samej zasady odpowiedzialności za wynik procesu (art.98 § 1 i 3 kpc) Sąd Okręgowy orzekł o obowiązku zwrócenia pozwanej spółce przez powoda kosztów postępowania zażaleniowego w wysokości połowy stawki minimalnej wynagrodzenia pełnomocnika (zgodnie z § 12 ust.1 pkt 1 i § 6 pkt 2 w/w rozporządzenia).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Barbara Jankowska-Kocon Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: