Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 634/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-09-30

Sygn. akt II Cz 634/14

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. P.

z udziałem A. P.

o podział majątku wspólnego

na skutek zażalenia uczestniczki A. P. na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt I Ns 396/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt II Cz 634/14

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego uczestniczka A. P. wniosła o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu wskazała, że jej sytuacja materialna jest trudna, a stan faktyczny i prawny sprawy jest skomplikowany.

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2014 r., Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w sprawie o sygn. akt I Ns 396/14 oddalił wniosek o ustanowienie dla uczestniczki pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że niniejsza sprawa nie jest skomplikowana, ani pod względem faktycznym, ani prawnym. Nadto, w ocenie Sądu, nie sposób przyjąć, że uczestniczka jest osobą nieporadną, albowiem nie ma ona trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych, jest osobą wykształconą, pracującą jako analityk medyczny. Natomiast w razie uzasadnionej potrzeby uczestniczka stosownie do treści art. 5 k.p.c. może otrzymywać od Sądu pouczenia co do czynności procesowych.

Zażalenie na postanowienie złożyła uczestniczka A. P., wnosząc o jego zmianę i ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie uczestniczki podlegało oddaleniu jako bezzasadne.

Słusznie Sąd I instancji przytoczył treść art. 117 § 5 k.p.c., zgodnie z którym sąd uwzględni wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Samo złożenie przez stronę wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie obliguje sądu do jego uwzględnienia. Potrzeba taka zachodzi natomiast w przypadku, gdy sprawa jest skomplikowana pod względem prawnym lub faktycznym w takim stopniu, że strona nie ma możliwości samodzielnie bronić swoich praw. Podstawy do uwzględnienia wniosku zachodzą również, w przypadku, gdy strona jest nieporadna i z tego względu nie ma możliwości należycie zadbać w toku postępowania sądowego o swoje interesy.

Sąd Rejonowy trafnie uznał, iż w niniejszej sprawie nie występują okoliczności przemawiające za potrzebą ustanowienia dla uczestniczki profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Uczestniczka nie jest osobą nieporadną. Zdobyła średnie wykształcenie, pracuje jako analityk medyczny i wychowuje dwójkę małoletnich dzieci. Ponadto potrafi w sposób jasny i precyzyjny formułować swoje stanowisko w sprawie. Dysponuje wiedzą o przysługujących jej środkach zaskarżenia i umie z nich w należyty sposób korzystać. Podkreślić bowiem należy, że uczestniczka samodzielnie i poprawnie sporządziła zarówno odpowiedź na wniosek, jak i zażalenie na rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w przedmiocie jej wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nie sposób też nie zauważyć, że przedmiotowa sprawa nie jest sprawą skomplikowaną pod względem prawnym czy faktycznym. Złożony wniosek o podział majątku dotyczy zaledwie trzech składników majątkowych, a na obecnym etapie postępowania nie sposób stwierdzić, aby podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie rozpoznania wniosku wiązało się z koniecznością uprzedniego rozważenia zawiłych zagadnień prawnych.

W aktualnym stanie sprawy brak jest zatem podstaw uzasadniających potrzebę przyznania uczestniczce fachowej pomocy z urzędu. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego było więc zbędne.

W związku z powyższym należało oddalić zażalenie jako bezzasadne na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Na oryginale właściwy podpis

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: