Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 619/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-12-22

Sygn. akt II Cz 619/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski /spr./

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa:

E. K.

przeciwko:

B. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2015r. w sprawie II Cz 619/15 – w części rozstrzygającej o kosztach postępowania zażaleniowego tj. w jego punkcie 2 (drugim)

postanawia:

I/ zmienić zaskarżone postanowienie w jego punkcie 2 (drugim) i nie obciążać pozwanego obowiązkiem zwrotu powódce kosztów postępowania zażaleniowego;

II/ zasądzić od powódki na rzecz pozwanego kwotę 90zł (dziewięćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pozwanego w tym postępowaniu zażaleniowym.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 27 marca 2015r. przyznał biegłemu sądowemu T. C. wynagrodzenie za sporządzenie w sprawie opinii na piśmie w kwocie 1 422,31 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa złote trzydzieści jeden groszy). Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła powódka zaskarżając je całości domagając się jego zmiany poprzez przyznanie biegłemu wynagrodzenia za sporządzenie opinii w kwocie 804,72 zł, gdyż – w ocenie skarżącej – z uwagi na niewielki stopień zawiłości sprawy i skomplikowanie opinii, jej niewielki zakres oraz objętość, a także ogólność i niską wartość merytoryczną wynagrodzenie to było zawyżone.

W konsekwencji postanowieniem z dnia 22 października 2015r. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że przyznane biegłemu sądowemu T. C. wynagrodzenie za sporządzenie opinii pisemnej w kwocie 1 422,31 zł obniżył do kwoty kwocie 804,72 zł ( w punkcie 1 postanowienia) i zasądził od pozwanego B. B. na rzecz powódki E. K. kwotę 90 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego (w punkcie 2 postanowienia).

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł w myśl art. 108 § 1 kpc w zw. z art. 98 § 1 kpc, na które złożyła się opłata od zażalenia w kwocie 30 zł oraz koszty zastępstwa prawnego w kwocie 60 zł (§ 12 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu – t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 490).

Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 22października 2015r. – w części rozstrzygającej o kosztach postępowania zażaleniowego tj. w jego punkcie drugim - wniósł pozwany B. B.. Domagał się jego zmiany poprzez odstąpienie od obciążenia pozwanego kosztami postępowania zażaleniowego, powstałymi przy rozpoznaniu zażalenia na wynagrodzenie biegłego sądowego, a w konsekwencji domagał się zasądzenia od powódki E. K. zwrotu kosztów postępowania wywołanego niniejszym zażaleniem.

Skarżący zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenie prawa procesowego:

- art. 110 kpc poprzez jego niezastosowanie w sprawie, podczas gdy zażalenie zostało wywołane na skutek nierzetelnego działania osoby trzeciej – biegłego sądowego.

- art. 102 kpc poprzez jego niezastosowanie w sprawie i w konsekwencji obciążenie kosztami postępowania zażaleniowego strony pozwanej, która wygrała główny spór.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego podlegało uwzględnieniu. Wbrew temu, co podniósł on w zarzucie pierwszym zażalenia, Sąd Okręgowy rozpoznający uprzednie zażalenie na wynagrodzenie biegłego sądowego, nie miał uzasadnionych podstaw do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zażaleniowego po myśli art.110 kpc (w związku z art.108 § 1 kpc). Zasadniczo z tej przyczyny, że choć wynagrodzenie zostało wyliczone przez biegłego nieprawidłowo, co Sąd Okręgowy w uzasadnieniu orzeczenia wyjaśnił, to nie daje to podstaw do przypisania biegłemu rażącej winy. Ta wystąpiłaby w sytuacji, gdy biegły w sposób nieuzasadniony odmówiłby złożenia wyjaśnień do opinii czy złożenia przyrzeczenia, stawiennictwa na rozprawę czy opóźnił się rażąco ze złożeniem opinii i tego nie usprawiedliwił itp. Żadna z tych sytuacji, czy tym podobnych, w sprawie nie wystąpiła, a zatem brak było uzasadnionych podstaw do orzeczenia o kosztach postępowania zażaleniowego z uwzględnieniem art.110 kpc, który jest wyjątkiem od zasady ponoszenia kosztów postępowania przez strony wiodące w sprawie spór.

Natomiast zgodzić się należy z zarzutem drugim zażalenia, że zachodziły uzasadnione podstawy do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zażaleniowego po myśli art. 102 kpc (w związku art.13 § 2 kpc). Istotne znaczenia ma bowiem okoliczność, że orzeczenie w kwestii zażaleniowej zapadło już po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie IC 2397/13 upr, którym oddalone zostało powództwo E. K. w całości. Zatem choć wygrała ona postępowanie zażaleniowe w kwestii incydentalnej (dotyczącej jedynie ustalenia niższego wynagrodzenia biegłego), to ostateczny negatywny wynik postępowania w przedmiocie głównego roszczenia zgłoszonego w sprawie, nie dawał podstaw do obciążenia przeciwnika (pozwanego, który sprawę wygrał) kosztami postępowania zażaleniowego. Innymi słowy ostateczny wynik postępowania w sprawie, które pozwany wygrał, przemawiał za tym, by nie zwracał on powódce żadnych kosztów postępowania, bo to naruszałoby podstawową zasadę przewidzianą w art.98 § 1 kpc (w związku z art.108 § 1 kpc). W tych okolicznościach Sąd odwoławczy orzekający w innym składzie uznał, że koszty wywołane wniesieniem przez powódkę zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie wynagrodzenia biegłego sądowego winna ponieść powódka we własnym zakresie. Stąd też zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2015r. poprzez odstąpienie od obciążenia pozwanego obowiązkiem zwrotu powódce kosztów postępowania zażaleniowego (na podstawie art.368 § 1 kpc w związku z art.397 § 2 kpc i przy uwzględnieniu treści art.102 kpc).

Kierując się natomiast wynikiem niniejszego postępowania zażaleniowego zainicjowanego przez pozwanego oraz ostatecznym wynikiem postępowania w zakresie roszczenia głównego powódki, Sąd Okręgowy zasądził od niej na rzecz pozwanego zwrot kosztów postępowania zażaleniowego (na podstawie art.98 § 1 i 3 kpc w związku z art108 § 2 kpc). Wysokość tych kosztów wyznaczyła opłata sądowa od zażalenia uiszczona przez pozwanego (30 zł) oraz wynagrodzenie pełnomocnika (60 zł) ustalone zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 461).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski
Data wytworzenia informacji: