Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 590/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-09-09

Sygn. akt II Cz 590/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 września 2014 r.

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy O Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodnicz ący: SSO Irena Dobosiewicz (spr.) Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: E. K.

przeciwko: (...) Sp. z o.o. w G.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2014 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie o sygn. akt XII C 146/13

postanawia:

oddali ć zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 590/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c, odrzucił zażalenie powoda E. K. na zarządzenie z dnia 14 maja 2014 r. w przedmiocie zwrotu pozwu w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytoczonej przeciwko (...) Sp. z o.o. w G. (sygn, XII C 146/13).

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że powód został wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. Wezwanie to zostało doręczone w dniu 4 czerwca 2014 r., a zatem termin do jego wykonania upływał w dniu 11 czerwca 2014 r. W zakreślonym czasie powód nie odpowiedział na wezwanie Sądu.

(

Zażalenie na postanowienie złożył powód i domagał się jego uchylenia.

W uzasadnieniu podał, że Sąd Rejonowy powinien zaliczyć na poczet opłaty od

zażalenia kwotę od pozwu uiszczoną w innej sprawie prowadzonej przez ten Sąd, tj. XII C

146/13.

S ąd Okręgowy zważy!, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 370 k.p.c, który poprzez art. 397 § 2 k.p.c. znajduje zastosowanie również w przedmiotowej sprawie, sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym pozostawało to, że powód nie zastosował się do wezwania Sądu pierwszej instancji, tzn. nie uiścił w wyznaczonym terminie opłaty od zażalenia, pomimo tego, że był pouczony o skutkach, jakie niesie za sobą jego niewykonanie.

Powód wskazywał natomiast, że Sąd powinien zaliczyć na poczet tej opłaty kwotę, którą uiścił w innej sprawie prowadzonej przez ten Sąd. Zauważyć należy jednak, że opłata jest ściśle powiązana z konkretną sprawą, a ewentualny zwrot opłaty następuje w trybie zarządzenia Przewodniczącego. Ponadto, jak wskazywał już Sąd Okręgowy rozpoznający wcześniejsze zażalenie powoda w sprawie II Cz 788/13, wnosząc pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności powód zainicjował nowe postępowanie podlegające odrębnym

opłatom (vide: postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2013 r. -k. 53-55 akt XII C 146/13). Stąd też wezwanie powoda do uiszczenia opłaty od zażalenia było zasadne.

Wobec powyższego, nieuiszczenia przez powoda opłaty od zażalenia w zakreślonym terminie, Sąd Rejonowy zobligowany był do odrzucenia zażalenia, co też słusznie uczynił.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako niezasadne na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

2

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data wytworzenia informacji: