Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 582/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-09-03

Sygn. akt II Cz 582/14

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Irena Dobosiewicz (spr.) Sędziowie: SSO Janusz Kasnowski

SSO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzycieli: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

B., Skarb Państwa – (...) Ośrodek(...)w W. - Ośrodek

(...)w W., (...)Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w B., D. S., (...)Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w K., Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w

W.

przeciwko dłużnikowi: L. N.

o: egzekucje świadczenia pieniężnego

w przedmiocie wniosku dłużnika o wyłączenie Sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

B. W.

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 8

kwietnia 2014r. sygn. akt XII Co 3104/10

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

2

II Cz 582/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek L. N. o wyłączenie Sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - B. W..

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż dłużnik uzasadnił wniosek wątpliwościami co do bezstronności sędziego z uwagi na fakt, iż Sędzia oddaliła skargę dłużnika na odmowę ponownego opisu i oszacowania dopiero podczas licytacji.

Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z art. 49 k.p.c. niezależnie od przyczyn wskazanych w art. 48 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Podstawą wyłączenia sędziego jest zatem istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Nie wystarczają jednak jakiekolwiek okoliczności zachodzące do osoby sędziego, lecz takie które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego, dowodzące że sędzia przy rozpoznawaniu sprawy, z racji swojego nastawienia do dane strony będzie prowadził sprawę stronniczo. Ponadto strona powinna przytoczyć konkretne okoliczności na podstawie których wyraża uzasadnioną obawę braku bezstronności sędziego. Mogą one dotyczyć stosunków pozasądowych, istniejących przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i okoliczności zaistniałych na jego etapach, czy tez poszczególnych czynności procesowych. Mogą to być poza tym stosunki towarzysko - służbowe, osobiste, czy też przyjacielskie, jak i powiązania finansowe.

Podkreślił Sąd Rejonowy, że wniosek o wyłączenie sędziego nie może zawierać jedynie zarzutów dotyczących wydanego w sprawie orzeczenia, albowiem sąd rozpoznający wniosek nie bada zasadności i prawidłowości czynności podjętych w sprawie przez Sąd.

2

3

Wnioskodawca nie wykazał natomiast istnienia okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Podniesione zarzuty dotyczą wyłącznie prawidłowości podjętych czynności.

W tej sytuacji brak jest podstaw uzasadniających przypuszczenie, że sędzia orzekający w sprawie dopuścił się czynności lub działań mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności.

Sędzia, której wniosek dotyczy złożyła oświadczenie, że nie zachodzą żadne okoliczności mogące wywołać obawy co do bezstronności.

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy oddalił wniosek na podstawie art. 49 k.p.c. a contrario

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył L. N. wnosząc o zmianę postanowienia i wyłączenie sędziego, ewentualnie o jego uchylenie w związku z nieprzeprowadzeniem wnioskowanych środków dowodowych.

W uzasadnieniu podniósł, iż dłużnik wskazał na konkretne zachowania będące podstawą wniosku, ponownie wskazał, iż sędzia dopiero w toku posiedzenia oddaliła jego skargi, których to, jego zdaniem nie rozpatrzyła merytorycznie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne, gdyż wniosek dłużnika o wyłączenie sędziego nie zasługiwał na uwzględnienie.

W treści art. 48 § 1 k.p.c. ustawodawca przewidział przypadki wyłączenia z mocy ustawy sędziego od orzekania w danej sprawie. Są to enumeratywnie wymienione bezwzględne przyczyny wyłączenia sędziego.

Niezależnie od powyższych przyczyn, w treści art. 49 k.p.c. ustawodawca przewidział możliwość wyłączenia sędziego na własne żądanie lub na żądanie strony.

Hipotezie art. 49 k.p.c. odpowiada jedynie taka sytuacja, w której strona wykaże istnienie (nie tylko w postaci ogólnikowych sformułowań) między nią a wskazanym sędzią określonego stosunku emocjonalnego, który jednak - co istotne -dla każdego obiektywnego obserwatora (a nie jedynie w subiektywnym odczuciu strony) na podstawie doświadczenia życiowego, mógłby wywołać wątpliwość co do bezstronności sędziego. Nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego prowadzenie przez danego sędziego procesu, w ocenie strony, z naruszeniem przepisów prawa czy

3

4

też niezgodnie z jego oczekiwaniami / postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2013 r. I ACo 35/12./.

W aspekcie względnych podstaw wyłączenia sędziego z art. 49 k.p.c. istotne są nie subiektywne wrażenia strony o konieczności wyłączenia sędziego, lecz konkretne fakty, świadczące o różnym traktowaniu stron, nieprzychylności wobec jednej ze stron, co uzasadniać mogłoby subiektywne wątpienie o bezstronności sędziego. Tylko takie traktowanie może u strony (a także u postronnych) wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego i stać się przyczynkiem do wyłączenia sędziego. Sama zaś potencjalna możliwość takiego zachowania sędziego i stosunku do stron nie stanowi uprawdopodobnienia okoliczności wyłączenia sędziego (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2012 r. III AUz 95/12).

Niewątpliwie jednak samo przeświadczenie strony co do tego, iż sędzia prowadzi proces wadliwie, nieobiektywnie, nie jest przesłanką do żądania wyłączenia sędziego. Strona może bowiem zwalczać wadliwe jej zdaniem orzeczenia wydawane przez sąd za pomocą środków odwoławczych, nie może natomiast, przez składanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sadu rozpoznającego sprawę (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010 r. IIPK 344/09).

Mając powyższe na względzie, w ocenie Sądu Okręgowego powoływanie się przez dłużnika na fakt, iż orzeczenia wydane przez Sędziego nie były dla niego korzystne nie stanowi podstawy uwzględnienia wniosku. Subiektywne przekonanie skarżącego o takiej potrzebie, jak i jego ocena prawidłowości podejmowanych przez sędziego czynności nie świadczy o braku bezstronności sędziego przy orzekaniu.

Należy podkreślić, iż instytucja wyłączenia sędziego ma charakter wyjątkowy, stanowi bowiem wyjątek od reguły mówiącej, że każdy sędzia może rozpoznawać każdą sprawę. Oznacza to, że przesłanki wyłączenia sędziego należy interpretować ściśle.

W ocenie Sądu Okręgowego skarżący nie podał żadnych okoliczności mogących uzasadniać uwzględnienie zgłoszonego wniosku o wyłączenie Sędziego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.

I

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena Dobosiewicz (spr.) Sędziowie SSO Janusz Kasnowski,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: