Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 550/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-01-07

Sygn. akt II Cz 550/13

POSTANOWIENIE

Dnia 7 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska - Kocon

Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela (...)Funduszu (...)z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikowi J. P.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi J. P. na czynność komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym (...)w W. M. P.w sprawie Km 42722/13,

na skutek zażalenia J. P. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I Co 3944/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 550/13

UZASADNIENIE

Dłużnik J. P. wniósł skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...)w W. M. P.polegającą na zajęciu jego świadczeń emerytalno-rentowych w sprawie egzekucyjnej KM 42722/13 prowadzonej z wniosku wierzyciela (...)Funduszu (...)w W..

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył postępowanie wszczęte na skutek skargi.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż z analizy akt egzekucyjnych wynika, że postępowanie egzekucyjne w przedmiotowej sprawie zostało zakończone, a co za tym idzie ex lege uchylona została kwestionowana czynność komornika. Komornik nie dysponuje już kwotą uzyskaną w skutek zajęcia świadczenia należnego skarżącemu, która przekazana została wierzycielowi.

W tym stanie rzecz skarga stała się bezprzedmiotowa, a Sąd nie jest już w stanie udzielić skarżącemu ochrony prawnej w trybie postępowania ze skargi na czynności komornika.

Następnie Sąd przytoczył treść art. 355 § 1 kpc i wskazał, że na podstawie tego przepisu, w związku z art. 13 § 2 kpc, należało postępowanie umorzyć.

Niezależnie od powyższego Sąd stwierdził niestaranność w działaniach komornika, o czym poinformował organ sprawujący nad nim nadzór administracyjny tj. Prezesa Sądu Rejonowego (...)w W..

Nadto Sąd Rejonowy wskazał, iż w celu odzyskania kwot ściągniętych z majątku skarżącego istnieje możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych w drodze procesu cywilnego.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik zarzucając Sądowi pierwszej instancji naruszenie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, polegające na umorzeniu postępowania wszczętego na skutek skargi. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia, „uchylenie bezprawnie dokonanych czynności egzekucyjnych” oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy zwraca uwagę, iż skarga na czynności komornika określona w art. 767 kpc jest uniwersalnym środkiem prawnym, służącym do usuwania nieprawidłowości jakich może dopuścić się komornik przy podejmowaniu czynności w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Oznacza to, że postępowanie ze skargi nie może toczyć się wówczas, gdy postępowanie egzekucyjne, w którym podjęta została zaskarżona czynność komornika, zostało zakończone. W takich sytuacjach wydanie merytorycznego orzeczenia przez sąd po zakończeniu postępowania egzekucyjnego jest niedopuszczalne w rozumieniu art. 355 § 1 kpc. Przepis ten znajduje swoje odpowiednie zastosowanie do postępowania ze skargi na czynności komornika na podstawie odesłania zawartego w art. 13 § 2 kpc.

Uwzględniając powyższe Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji odnośnie zaistnienia podstaw do umorzenia postępowania wszczętego na skutek skargi dłużnika na czynność komornika polegającą na zajęciu świadczenia emerytalno-rentowego w sprawie KM 42722/13 z uwagi na fakt, iż powyższe postępowanie egzekucyjne zostało zakończone. W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd Rejonowy prawidłowo zastosował art. 355 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc wydając orzeczenie o umorzeniu postępowania.

W odniesieniu do cytowanego przez skarżącego orzeczenia Sądu Okręgowego w Łodzi, należy wskazać, iż Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozpoznając zażalenie nie jest związany orzeczeniem wydanym przez inny sąd w podobnej sprawie. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznaje bowiem, iż w drodze skargi na czynności komornika, jego postępowanie podlega kontroli formalnej, tj. czy jego działanie jest zgodnie z przepisami prawa. W tej sprawie, nawet gdyby Sąd po zakończeniu postępowania egzekucyjnego uchylił czynność komornika, to nie miałoby to wpływu na to postępowanie egzekucyjne. Orzeczenie takie nie byłoby również prejudykatem. W ewentualnym procesie odszkodowawczym skarżący może wykazywać nieprawidłowe postępowanie komornika. Zauważyć bowiem należy, iż faktycznie adres wskazany przez Zakład (...)(k. 10 akt Km 42722/13) jest odmienny niż ten we wniosku egzekucyjnym, jednakże nr PESEL dłużnika się zgadza.

Jednocześnie zaznaczyć należy, jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy, orzeczenie o umorzeniu postępowania ze skargi na czynności komornika, nie zamyka dłużnikowi drogi do dochodzenia swoich roszczeń w związku z ewentualnymi uchybieniami mającymi miejsce w toku egzekucji.

Wobec tego Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc oddalił zażalenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Jankowska-Kocon,  Janusz Kasnowski
Data wytworzenia informacji: