Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 534/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-08-31

Sygn. akt II Cz 534 / 15

POSTANOWIENIE

Dnia 31 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

J. Ł.

przeciwko

Ł. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2015r. w sprawie o sygn. I Nc 21138 / 14

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 534/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 17 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił sprzeciw pozwanego Ł. S. od nakazu zapłaty wydanego przez ten Sąd w dniu 7 stycznia 2015r. w sprawie I Nc 21138/14.

Stwierdził, że odpis nakazu z pouczeniem o sposobie i terminie jego zaskarżenia został doręczony pozwanemu w dniu 22 stycznia 2015r. Dopiero w dniu 8 lutego 2015r. pozwany nadał w urzędzie pocztowym pismo opatrzone tytułem wniosek, z którego wynikało, że w istocie stanowi sprzeciw od nakazu zapłaty. Tymczasem sprzeciw od nakazu zapłaty można złożyć w terminie dwutygodniowym od doręczenia nakazu zapłaty (jak wymaga art.502 § 1 kpc), a ten upłynął pozwanemu z dniem 5 lutego 2015r. Zatem sprzeciw od nakazu zapłaty, jako spóźniony podlegał odrzuceniu (na podstawie art.504 §1 kpc).

Z treści zażalenia pozwanego Ł. S. wnosić należy, że domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Skarżący wywodził, że pod adresem w B. przy ul. (...) jest zameldowany i tam zamieszkują jego rodzice, którzy odbierają korespondencje pod jego nieobecność. Pod tym adresem jest zarejestrowana także działalność gospodarcza, która prowadzi i nie ma dnia, w którym nie byłoby korespondencji do odebrania. W dniach 22 – 27 stycznia 2015r. przebywał w P., gdzie studiuje i mógł nakaz zapłaty odebrać fizycznie dopiero w dniu 27 stycznia 2015r. Rodzice poinformowali go, że nakaz zapłaty przyszedł w dniu 26 stycznia 2015r.W końcowej części uzasadnienia zażalenia pozwany zawarł zwrot: proszę o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania od przedmiotowego nakazu zapłaty (zażalenie pozwanego – k.29).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie podlegało uwzględnieniu. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym strona pozwana może wnieść w terminie dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu (jak stanowi art.502 § 1 kpc). Jest to termin ustawowy, a więc taki, którego ani strona, ani Sąd nie mogą wydłużać czy skracać, a w konsekwencji czynność prawna podjęta po upływie takiego terminu jest bezskuteczna i to bez względu na to, czy opóźnienie strony w działaniu było obiektywnie uzasadnione (zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art.167 kpc w związku z art.13 § 2 kpc).

Pozwany w zażaleniu przyznał, że przesyłki są mu doręczane na adres jego rodziców w B. przy ul. (...) i tam skierowana przesyłka sądowa zawierająca odpis nakazu zapłaty została odebrana w dniu 22 stycznia 2015r. przez dorosłego domownika, co oznacza, że takie doręczenie przesyłki pozwanemu jest skuteczne w ujęciu art.138 § 1 kpc (potwierdzenie odbioru – k.17). Skoro pozwany nie wniósł sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie dwutygodniowym od jego doręczenia tj. do dnia 5 lutego 2015r. włącznie, to jego sprzeciw złożony później podlegał odrzuceniu (zgodnie z art.504 § 1 kpc).

Dla dopełnienia wyjaśnienia wskazać należy, że okoliczności przywołane przez pozwanego w uzasadnieniu zażalenia mogłyby co najwyżej stanowić uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty (art.168 §1 kpc w związku z art.13 § 2 kpc). W końcowej części uzasadnienia zażalenia pozwany zawarł co prawda zwrot: proszę o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania od przedmiotowego nakazu zapłaty, ale skoro skierował zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, w którym zmierzał wprost do wykazania, że odpis nakazu zapłaty został doręczony dopiero w dniu 26 lutego 2015r., a w konsekwencji zachował termin do złożenia sprzeciwu, do zawarta „prośba” nie mogło spowodować potraktowania jego zażalenia przez Sąd Rejonowy jako wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pamiętać przy tym należy, że te dwie rożne czynności procesowe wzajemnie się wykluczają, a więc jedno pismo procesowe opatrzone tytułem zażalenie i zawierające argumenty na poparcie zażalenia nie mogło też być jednocześnie potraktowane jako wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, w którym strona nie kwestionuje dokonania czynności procesowej po terminie, a jedynie usprawiedliwia swoje spóźnienie. Poczynione ostatnio uwagi, co podkreśla się, w żadnym stopniu nie przesądzają o ewentualnej zasadności wniosku pozwanego o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej w postaci wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, bowiem zawsze należy to do oceny sądu rozpoznającego taki wniosek.

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił zażalenie pozwanego, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 § 2 kpc i art..13 § 2 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski
Data wytworzenia informacji: