Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 454/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-20

Sygn. akt II Cz 454/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Ireneusz Płowaś

Sędziowie - SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. B.

przeciwko I. S.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 17 października 2012 r., sygn. akt I C 543/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 454/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 17 października 2012 roku, w sprawie o sygn. akt I C 543/11, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c., odrzucił zażalenie powoda na zarządzenie z dnia 27 czerwca 2012 r. w przedmiocie zwrotu pozwu.

W uzasadnieniu wskazał, że powód został wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 93 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie odebrał pełnomocnik powoda w dniu 26 września 2012 r., a zatem termin do jego wykonania upływał w dniu 3 października 2012 r. W zakreślonym terminie powód w żaden sposób nie odpowiedział na wezwanie Sądu.

Zażalenie na postanowienie złożył powód, zarzucając Sądowi naruszenie przepisów prawa materialnego, procesowego i oparcie go na błędnych ustaleniach faktycznych. Jednocześnie wniósł o jego uchylenie. W uzasadnieniu podał, że kwota opłaty od zażalenia jest zbyt wysoka w stosunku do jego możliwości finansowych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Słusznie wskazał Sąd Rejonowy, że zarządzenie wzywające powoda do uiszczenia opłaty od zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia, zostało doręczone jego pełnomocnikowi w dniu 26 września 2012 r. Powód miał zatem czas na podjęcie działań zmierzających do uczynienia zadość wezwaniu Sądu, bądź też podjęcie kroków zmierzających do zwolnienia go od kosztów sądowych (złożenia odpowiedniego wniosku). Ponadto powód został pouczony o skutkach niezastosowania się do wezwania, pomimo tego zignorował je. Termin do uiszczenia opłaty upływał z końcem siódmego dnia licząc od dnia 26 września 2012 r., tj. z końcem dnia 3 października 2012 r.

Zgodnie z art. 370 k.p.c., który poprzez art. 397 § 2 k.p.c. znajduje zastosowanie również w przedmiotowej sprawie, sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Zatem wobec nieuiszczenia przez powoda opłaty od zażalenia w zakreślonym terminie, Sąd Rejonowy zobligowany był do odrzucenia zażalenia, co też słusznie uczynił.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako niezasadne na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ireneusz Płowaś,  Janusz Kasnowski
Data wytworzenia informacji: