Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 442/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-08-25

sygn. akt: II Cz 442/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Bogumił Goraj

SO Irena Dobosiewicz/spr./

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T.

z udziałem dłużnika M. K.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Tucholi z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt: VI Co 113/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Na oryginale właściwe podpisy

II Cz 442/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Świeciu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Tucholi, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T. z udziałem dłużnika M. K. o egzekucję z nieruchomości, odrzucił zażalenie dłużnika z dnia 26 grudnia

2013 r. na postanowienie z dnia 3 grudnia 2013 r. dotyczące udzielenia przybicia.

W uzasadnieniu Sąd podał, że zarządzeniem doręczonym dłużnikowi dnia 28 stycznia

2014 r. wezwano go do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 26 grudnia 2013 r.
przez nadesłanie dwóch odpisów zażalenia oraz uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 30
zł w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zażalenia. W ocenie Sądu dłużnik
wykonał to zobowiązanie jedynie częściowo, albowiem w wyznaczonym terminie uiścił
jedynie wymaganą opłatę. Wobec tego, na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.
w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd odrzucił złożone zażalenie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył dłużnik podając, że wykonał doręczone mu w dniu 28 stycznia 2014 r. wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia w całości. Podał, że w terminie, to jest w dniu 4 lutego 2014 r. nadał stosowną przesyłkę listem polecony na adres Sądu Rejonowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Zgodzić należy się z dłużnikiem, który wskazał, że wykonał ciążące na nim zobowiązanie do usunięcia braków formalnych zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 3 grudnia 2013 r. w całości, w wyznaczonym tygodniowym terminie. W aktach sprawy znajduje się koperta, na której widnieje stempel opatrzony datą 4 lutego 2014 r. /k.32/, a także dwa odpisy zażalenia (jeden na karcie 31 akt, a drugi umieszczony na tylnej okładce akt) oraz dowód uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 30 zł. Dodać przy tym należy, że dłużnik odebrał wezwanie do usunięcia braków formalnych w dniu 28 stycznia 2014 r. /k.26/. Sąd Rejonowy uzyskał wiedzę o przesyłce dłużnika dopiero w dniu 7 lutego 2014 r., czyli po wydaniu zaskarżonego postanowienia. Świadczy o tym prezentata zawarta na odpisie zażalenia /k.31/. Jednakże pomimo tego, po złożeniu niniejszego zażalenia, Sąd ten nie uchylił postanowienia z dnia 6 lutego 2014 r. w trybie art. 395 § 2 k.p.c. z uwagi na fakt, iż

1

złożony środek odwoławczy jest oczywiście uzasadniony, tylko przekazał akta sprawy do Sądu drugiej instancji, celem rozpoznania zażalenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy w myśl art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie, albowiem dłużnik usunął w terminie braki formalne złożonego przez siebie zażalenia na postanowienie z dnia 3 grudnia 2013 r.

2

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogumił Goraj,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: