Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 404/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-09-26

Sygn. akt II Cz 404/14

POSTANOWIENIE

Dnia 26 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa C. C.

przeciwko E. G.

o zachowek

w przedmiocie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

na skutek zażalenia pozwanej E. G. na postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt I C 106/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 404/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Świeciu postanowieniem z dnia 12 maja 2014 roku oddalił wniosek pozwanej E. G. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o zachowek. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z art. 117 § 2 k.p.c. ustanowienia pełnomocnika z urzędu może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika. Sąd Rejonowy wskazał, iż co prawda z oświadczenia pozwanej wynika, iż mimo posiadania 40 ha gospodarstwa nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów, to jednak nie znalazło to potwierdzenia w opinii biegłego wydanej w sprawie I Ns 567/11. Dodatkowo pozwana otrzymuje dopłaty. Zdaniem Sądu Rejonowego sytuacja finansowa pozwanej nie jest zatem tak zła jak deklaruje. Poza tym koszty sądowe należy traktować z takim samym priorytetem jak inne wydatki strony.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana, wnosząc o jego zmianę i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Podniosła, iż wszystkie dochody pożytkuje na bieżące wydatki, a dopłaty unijne pozwalają ledwo na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarstwa.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanej nie podlegało uwzględnieniu.

W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że zgodnie z art. 117 § 5 k.p.c. wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego podlega uwzględnieniu, jeżeli ich udział w sprawie zostanie przez Sąd uznany za potrzebny.

Potrzeba taka zachodzi natomiast w przypadku, gdy sprawa jest skomplikowana pod względem prawnym lub faktycznym w takim stopniu, że strona nie ma możliwości samodzielnie bronić swoich praw. Podstawy do uwzględnienia wniosku zachodzą również, w przypadku, gdy strona jest nieporadna i z tego względu nie ma możliwości należycie zadbać w toku postępowania sądowego o swoje interesy.

W niniejszej sprawie nie występują okoliczności przemawiające za potrzebą ustanowienia dla pozwanej profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Tym bardziej wobec treści art. 5 k.p.c. obligującego Sąd do udzielenia w razie potrzeby odpowiednich pouczeń stronie występującej bez fachowego pełnomocnika.

Ponadto skarżąca nie jest osobą nieporadną, przeciwnie potrafi w sposób jasny i precyzyjny formułować swoje stanowisko w sprawie. Dysponuje wiedzą o przysługujących środkach zaskarżenia i umie z nich w należyty sposób korzystać, o czym świadczy zarówno fakt prawidłowego i terminowego składania środków odwoławczych, jak i formułowania wniosków.

Subiektywna ocena skarżącej, iż sprawa jest skomplikowana i wymaga natychmiastowej ingerencji profesjonalisty nie podważa trafności stanowiska Sądu Rejonowego. Ubocznie można zauważyć, iż fakt wyznaczenia dla pozwanej w toku innego postępowania pełnomocnika z urzędu nie obliguje Sądu do uwzględnienia jej wniosku w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto pozwana osiąga regularne dochody, nawet jeśli jak twierdzi są one niewystarczające, to po pierwsze wydatki na koszty sądowe winny być traktowane na równi z innymi wydatkami, a przede wszystkim sama sytuacja finansowa pozwanej, nawet jeśli jest ona trudna, nie stanowi samoistnej przesłanki ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

W myśl art. 117 § 5 k.p.c. dla uwzględnienia wniosku pierwszorzędne znaczenie ma potrzeba udzielenia stronie pomocy, która to przesłanka nie jest spełniona w niniejszej sprawie. Na obecnym etapie postępowania Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Rejonowego, iż nie zachodzi potrzeba ustanowienia dla pozwanej pełnomocnika z urzędu.

Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: