Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 334/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-06-25

Sygn.akt II Cz 334/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodnicz ący: SSO Barbara Jankowska - Kocon
Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Tomasz Adamski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. A.

przeciwko (...) w K. o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 roku sygn. akt I C 892/13

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie:

a)  w punkcie 1 (pierwszym) w ten spos ób, że obniżyć wynagrodzenie biegłego za sporządzenie opinii pisemnej z dnia 15 maja 2014 roku do kwoty 3.696,37 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 37/100),

b)  w punkcie 2 (drugim) w ten spos ób, że obniżyć wynagrodzenie biegłego za sporządzenie uzupełniającej opinii pisemnej z dnia 7 listopada 2014 roku do kwoty 275,26 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 26/100),

a w pozosta łym zakresie oddalić zażalenie.

II Cz 334/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przyznał biegłej H. A. wynagrodzenie w kwocie 5.112 złotych za sporządzenie opinii pisemnej z dnia 19 marca 2014 roku oraz w kwocie 353,19 zł za sporządzenie uzupełniającej opinii pisemnej z dnia 8 września 2014 roku. W uzasadnieniu sąd wskazał, że zgodnie z art. 288 kpc biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za sporządzenie opinii. Natomiast w oparciu o art. 89 ust.1 ustawy dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych biegłemu przysługuje zwrot kosztów podróży, innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sądzie oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wykonania czas i nakład pracy, a wysokość wydatków -na podstawie złożonego rachunku (art. 89 ust. 2 cytowanej ustawy). Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne sąd uznał, że biegłej należy przyznać wynagrodzenie zgodnie z przedłożonymi rachunkami, uznając, że liczba godzin przeznaczonych przez biegłą na poszczególne czynności nie budzi wątpliwości.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany, domagając się obniżenia przyznanego wynagrodzenia do łącznej kwoty 3.500 złotych. W uzasadnieniu zażalenia podniesiono, iż sąd zaniechał ustalenia wynagrodzenia biegłej w oparciu o rzeczywisty nakład pracy. Co więcej uzasadnienie sporządzone przez sąd, poprzez brak odniesienia się do karty racy biegłej, uniemożliwia prześledzenie wywodu sądu i ocenę motywów, jakimi kierował się sąd przyznając biegłej wynagrodzenie w określonej przez siebie wysokości.

Biegła wniosła o oddalenie zażalenia.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie w części okazało się zasadne, w pozostałej zaś podlegało oddaleniu.

Sąd odwoławczy wskazuje, iż sąd I instancji przywołał właściwą podstawę prawną przyznania wynagrodzenia biegłemu, aczkolwiek w swym nad wyraz lakonicznym uzasadnieniu nie przedstawił w sposób należycie szczegółowy motywów, jakimi kierował się przyznając wynagrodzenie biegłej w wysokości zgodnej z przedłożonymi przez nią rachunkami, co skutkować musiało przeprowadzeniem ponownej, samodzielnej oceny kart pracy biegłej przez sąd odwoławczy.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa Sąd, uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, a także w miarę potrzeby pokrycie wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, charakter sprawy, stopień skomplikowania, objętość akt oraz innego materiału wymagającego analizy oraz zasady doświadczenia życiowego Sąd ustalił, iż poszczególne czynności związane ze sporządzeniem opinii zabrały biegłemu H. A.:

1.  Analiza akt sprawy - 2 godziny;

2.  Zawiadomienie stron o terminie oględzin - 1 godzina (nie sposób tutaj zgodzić się z biegłą, iż na sporządzenie dwóch zawiadomień i ich wysyłkę potrzebowała 3 godzin);

3.  Oględziny nieruchomości - 3 godziny;

4.  Analiza uwarunkowań planistycznych - 2 godziny;

5.  Analiza aktów notarialnych za lata 2008 - 2013 - 24 godziny;

6.  Przygotowanie bazy nieruchomości porównawczych - 8 godzin;

7.  Ustalenie trendu czasowego - 2 godziny;

8.  Ustalenie poprawek i ich wag oddziałujących na cenę - 6 godzin;

9.  Ustalenie współczynników korygujących - 6 godzin;

10.  Ustalenie stopy dyskonta - 2 godziny;

11.  Ustalenie obszaru ograniczonego użytkowania - 4 godziny (zamiast wskazanych przez biegłą 8 godzin, skoro w istocie biegła ograniczyła się do danych przytoczonych przez pozwanego);

12.  Obliczenie powierzchni obszaru ograniczonego użytkowania - 1 godzina (zamiast przyjętych 4 godzin, skoro w istocie biegła dokonała jednej prostej operacji matematycznej mnożenia);

13.  Opracowanie opinii - 32 godziny (zamiast przyjętych przez biegłą 55 godzin; w zasadzie wszystkie czynności sporządzenia opinii mieszczą się w poprzednio wskazanych pozycjach, poza przytoczeniem rozważań teoretycznych i opisem warunków miejscowych, 32 godziny odpowiadające 4 dniom pracy, dla osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną - skoro jest biegłym - jest czasem zdecydowanie wystarczającym)

14.  Wydruk opinii i oprawa - 1 godzina (zamiast wskazanych przez biegłą 5 godzin -wydruk i oprawa trzech egzemplarzy 47-stronnicowej opinii nie zajmuje więcej czasu, co jest faktem powszechnie znanym);

Sąd przemnożył ilość godzin, jaki biegły poświęcił na sporządzenie opinii przez stawkę godzinową (zgodną z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym) 94 razy 31,97 zł, co daje 3.005,18 złotych i powiększył te kwotę o stawkę podatku VAT uzyskując wynagrodzenie w wysokości 3.696,37 złotych.

Co do wynagrodzenia za sporządzenie przez biegłą opinii uzupełniającej sąd wskazuje, że - po analizie karty pracy - przyjął, że na poszczególne czynności biegła potrzebowała:

1.  Analiza akt sprawy i przyjętych założeń - 1 godziny (zamiast przyjętych przez biegłą 3 godzin - biegła musiała przypomnieć sobie jedynie swoją własną opinię sprzed pół roku);

2.  Analiza zarzutów - 1 godzina;

3.  Przygotowanie i redakcja odpowiedzi - 4 godziny;

4.  Wydruk opinii - 1 godzina.

Sąd przemnożył ilość godzin, jaki biegły poświęcił na sporządzenie opinii przez stawkę godzinową (zgodną z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym) 7 razy 31,97 zł, co daje 223,79złotych i powiększył te kwotę o stawkę podatku VAT uzyskując wynagrodzenie w wysokości 275,26 złotych.

Mając powyższe na względzie, sąd odwoławczy w części zażalenie uwzględnił, obniżając wynagrodzenie biegłego i w tym zakresie orzekł na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc, a w pozostałej części zażalenie oddalił (art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data wytworzenia informacji: