Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 213/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-04-08

Sygn. akt II Cz 213/15

POSTANOWIENIE

Dnia 8 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2015 roku. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

(...) Kasy(...) z siedzibą w L. (wierzyciela)

z udziałem

R. K., M. K. i E. K. (1) (dłużników)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi na czynności komornika

na skutek zażalenia dłużnika E. K. (1) na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt XII Co 8549/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 213/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił skargę dłużnika E. K. (1) na czynność Komornika przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy E. K. (2) – zastępowanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy M. B. w postaci wszczęcia i prowadzenia egzekucji w sprawie Km 2138/13

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż dłużnik kwestionował zasadność nadania klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie o sygn. I C 2503/12, na podstawie którego prowadzona jest wobec dłużników egzekucja. Podniósł także, że całe zadłużenie zostało spłacone, a dłużnicy wnieśli powództwa opozycyjne, które nie zostały jeszcze rozpoznane, a mimo to komornik nadal dokonuje zajęcia wynagrodzenia. Sąd stwierdził, że skarga dłużnika została wniesiona z przekroczeniem ustawowego terminu do jej wniesienia wskazanego w art. 767 § 4 k.p.c. Zgodnie z art. 767 3 k.p.c. Sąd odrzuca skargę na czynność komornika wniesioną po terminie lub której braków nie uzupełniono w terminie, co też Sąd uczynił. Dodatkowo Sąd Rejonowy nie znalazł podstaw do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c., bowiem komornik w sposób prawidłowy prowadzi egzekucję w oparciu o prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Sprawa XII C 5/14, na którą powołuje się dłużnik zakończyła się natomiast prawomocnym oddaleniem powództwa.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik E. K. (1) i domagał się jego uchylenia i zasadzenia zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

W uzasadnieniu skarżący wywodził, że Sąd ignoruje fakt złożenia powództwa opozycyjnego przez dłużników i że prowadzona na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie o sygn. I C 2503/12, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, egzekucja jest w ogóle bezzasadna i prowadzona nadto wadliwie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie podlegało uwzględnieniu.

Okoliczności podnoszone przez skarżącego nie podważają trafności rozstrzygnięcia Sądu I instancji, bowiem nie dotyczą w żadnym stopniu istoty sprawy, a więc są bez znaczenia dla jej rozstrzygnięcia.

Przedmiotem analizy Sądu Okręgowego jest bowiem jedynie zasadność wydania postanowienia o odrzuceniu skargi dłużnika, nie zaś merytoryczna ocena jego twierdzeń, że dług wynikający z tytułu wykonawczego (prawomocnego wyroku sądu opatrzonego klauzulą wykonalności) rzekomo nie istnieje, albo jego żądań objętych innym postępowaniem przeciwegzekucyjnym.

Jak wskazał Sąd Rejonowy termin do wniesienia skargi na czynność komornika określony został w art. 767 § 4 k.p.c., który stanowi, że skargę na czynność komornika wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało naruszone bądź zagrożone przez czynność komornika, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Sąd Rejonowy trafnie uznał, że zaskarżenie czynności Komornika Sądowego nastąpiło po upływie ustawowego terminu, i w konsekwencji skargę należało odrzucić, zgodnie z treścią art. 767 3 k.p.c. Skoro zawiadomienie o czynności Komornika doręczone zostało E. K. (1) osobiście w dniu 15 stycznia 2014 roku (k. 12 akt komorniczych Km 2138/13), to termin do złożenia skargi na tę czynność upłynął w dniu 22stycznia 2014 roku. Złożenie skargi dopiero w dniu 6 października 2014 r. (data wpływu do Sądu) należy uznać za spóźnione, a tym samym bezskuteczne (w ujęciu art.167 kpc w związku z art.13§2 kpc).

Sąd Okręgowy jako prawidłowe ocenił także stanowisko Sądu Rejonowego w zakresie braku stwierdzenia podstaw do podjęcia działań na podstawie art. 759 § 2 k.p.c., tym bardziej że jak wskazał Sąd Rejonowy sprawa XII C 5/14 na którą powołuje się dłużnik została zakończona oddaleniem powództwa.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużnika, jako niezasadne (na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Wojciech Borodziuk ,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: