Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 148/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-07-21

Sygn. akt II Cz 148/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Ireneusz Płowaś

Sędziowie - SO Piotr Starosta

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikowi Ł. K.

o wyjawienie majątku

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie XII Co 7598/10

postanawia:

1.  uchylić zaskarżone postanowienie,

2.  zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt II Cz 148/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie XII Co 7598/10 z wniosku wierzyciela Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko dłużnikowi Ł. K. o wyjawienie majątku umorzył postępowanie (art. 355 § 1 k.p.c.).

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że prawomocnym postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2010 r. Ł. K. został zobowiązany do wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia. Po wydaniu orzeczenia dłużnik skutecznie złożył sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. dnia 21 września 2009 r. w sprawie IX GNc 6000/09, stanowiącego po nadaniu klauzuli wykonalności, podstawę wszczęcia egzekucji. Oznaczało to, że dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego było niedopuszczalne, albowiem dotychczasowy tytuł wykonawczy został uchylony na podstawie art. 505 k.p.c. Niemożliwe było także dalsze prowadzenie niniejszego postępowania, skoro dłużnik w postępowaniu o wyjawienie majątku mógłby podnosić zarzut merytoryczny braku tytułu wykonawczego.

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem wierzyciel i domagał się jego uchylenia oraz zasądzenia kosztów postępowania. Wraz ze środkiem zaskarżenia wierzyciel przedłożył poświadczone przez pełnomocnika (radcę prawnego) za zgodność z oryginałem kserokopie tytułów wykonawczych w postaci: wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 listopada 2013 r. (XXIII Ga 1354/13), wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. (IX Gc 1052/12) opatrzonych klauzulami wykonalności na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. (XXIII Ga 1354/13).

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie jest zasadne. Sąd Rejonowy wydał w zasadzie trafne rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia postępowania, jednak przedłożone przez skarżącego wraz z zażaleniem tytuły wykonawcze powodowały zdezaktualizowanie się podstaw, z powodu których postępowanie podlegałoby umorzeniu jako niedopuszczalne (art. 355 § 1 k.p.c.). Istnienie bowiem prawomocnych wyroków opatrzonych klauzulą wykonalności przeciwko dłużnikowi Ł. K. skutkuje tym, że egzekucja, a w konsekwencji również przedmiotowe postępowanie, mogą być w dalszym ciągu prowadzone (art. 776 k.p.c. w zw. z art. 914 § 2 k.p.c.).

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie. Jednocześnie Sąd zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 90 zł tytułem kosztów postępowania, na które składa się opłata od zażalenia w kwocie 30 zł i wynagrodzenie radcy prawnego zastępującego wierzyciela według stawki minimalnej w kwocie 60 zł (§ 8 ust. 1 w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przed radcę prawnego ustanowionego z urzędu, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ireneusz Płowaś,  Piotr Starosta
Data wytworzenia informacji: