Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 181/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-10-01

Sygn. akt II Ca 181/15

POSTANOWIENIE

Dnia 1 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący

SSO Maria Leszczyńska.

Sędziowie

SO Janusz Kasnowski (spr.)

SO Aurelia Pietrzak

Protokolant

stażysta Karolina Bielewicz

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. w Bydgoszczy

na rozprawie

sprawy z wniosku H. K., Z. P., D. N., M. J.

z udziałem J. B., K. S., G. D., E. S., W. S., Z. S., A. S.

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu

na skutek apelacji wnioskodawczyń H. K., Z. P.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 28 listopada 2014 r. sygn. akt. II Ns 3036/14

postanawia :

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

II Ca 181/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 28 listopada 2014r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek H. K., Z. P., D. N. i M. J. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością wspólną, polegającej na sprzedaży nieruchomości położonej w B. przy ul. (...), ujętej w księdze wieczystej tego Sądu o nr Kw (...).

Sąd Rejonowy stwierdził, że z w/w księgi wieczystej wynikało, iż udział M. J. wynosi 72/240 części, H. K. – 15/240 części, Z. P. – 15/240 części i D. N. - 14/240 części, a więc łącznie wnioskodawcy nie posiadają połowy udziałów we własności nieruchomości, przez co nie spełniają wymogów przewidzianych w art.199 kc, uprawniających do wystąpienia na drogę sądową z żądaniem zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością wspólną (zaskarżone postanowienia wraz z uzasadnieniem – k.55)

W apelacji od postanowienia wnioskodawczynie H. K. i Z. P. domagały się jego zmiany poprzez uwzględnienie żądania zgłoszonego we wniosku wstępnym oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania.

Skarżące zarzuciły Sądowi Rejonowemu:

- wadliwe ustalenie, że wnioskodawczyni D. N. przysługuje udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 14/240, gdy posiada ona udział wielkości 14/120 części, co miało wypływ na rozstrzygniecie sprawy.

Na potwierdzenie tego apelujące dołączyły aktualny odpis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o nr Kw (...).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja podlegała uwzględnieniu. Podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie już na posiedzeniu niejawnym, bez próby wyjaśnienia bliżej uprawnienia wnioskodawców do złożenia wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością wspólną, było działaniem zbyt pochopnym i doprowadziło do nierozpoznania istoty sprawy (w ujęciu art. 386 § 4 kpc).

Jeżeli Sąd Rejonowy powziął wątpliwość, czy wnioskodawcy posiadają właściwą ilość udziałów w nieruchomości wspólnej uprawniającą do wystąpienia z takim wnioskiem, a więc co najmniej połowę (jak tego wymaga art.199 kc), to powinien był umożliwić wnioskodawcom wyjaśnienie tej kwestii w odpowiednio zakreślonym terminie i pod właściwym rygorem, czego nie uczynił. Zatem zasadne było wykazywanie przez wnioskodawczynie tego uprawnienia dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, bo – po wydaniu zaskarżonego postanowienia już na posiedzeniu niejawnym - nie było innej możliwości. Z odpisu księgi wieczystej (...) prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy dla nieruchomości objętej postępowaniem w sprawie wynika, że wnioskodawcy posiadają udziały: M. J. w wysokości 36/120 (72/240) części, Z. P. w wysokości 15/240 części, H. K. w wysokości 15/240 części i D. N. w wysokości 14/120 (28/240) części (k.78 – 79). Wynika z tego, że suma udziałów wnioskodawców we współwłasności nieruchomości położonej w B. przy ul. (...) przekracza połowę, a zatem posiadają oni uprawnienie do wystąpienia na drogę sądową z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością wspólną (jak wymaga art.199 zd.2 kc).

Z przywołanych okoliczności wynika, że niezasadnie oddalając wniosek złożony w sprawie Sąd Rejonowy nie rozpoznał jej istoty i zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Dlatego też Sąd odwoławczy uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi także rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego (na podstawie art.386 § 4 kpc oraz art.108 § 2 kpc). Przy ponownym rozpoznawaniu sprawy Sąd Rejonowy winien zadbać o właściwe (skuteczne) zawiadomienie wszystkich uczestników postępowania, w tym A. S. i Z. S., których uprzednio reprezentował kurator procesowy, ustanowiony jedynie do działania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po K. S. o sygn. II Ns 4598/12.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data wytworzenia informacji: