Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 226/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2017-08-02

Sygn. akt III AUz 226/17

POSTANOWIENIE

Dnia 2 sierpnia 2017 r.

Sąd Apelacyjny – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G.

w składzie:

Przewodniczący: SSA Daria Stanek (spr.)

Sędziowie: SA Iwona Krzeczowska - Lasoń

SA Małgorzata Gerszewska

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie W. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o prawo do renty socjalnej

zażalenia W. K.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku – VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zamieszczone w pkt II wyroku z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt VII U 626/17, w przedmiocie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie i zasądzić od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gdańsku na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. P. T. kwotę 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego W. K. udzielonego mu z urzędu,

2.  zasądzić od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. P. T. kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego W. K. udzielonego mu z urzędu w postępowaniu zażaleniowym.

SSA Daria Stanek SSA Iwona Krzeczowska – Lasoń SSA Małgorzata Gerszewska

Sygn. akt III AUz 226/17

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Gdańsku - VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 17 maja 2017 r. zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał ubezpieczonemu W. K. prawo do renty socjalnej poczynając od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia
31 grudnia 2018 r. (pkt I) oraz zasądził od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Gdańsku
na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. P. T. kwotę 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23 % tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego skarżącego udzielonego mu z urzędu
(pkt II), sygn. akt VII U 626/17.

Uzasadniając postanowienie zawarte w pkt II wyroku w przedmiocie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu, Sąd Okręgowy wskazał, że działał
na podstawie przepisów art. 108 § 1 k.p.c., art. 98 § 1 i § 3 k.p.c., § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1714).

Zażalenie na postanowienie wywiódł ubezpieczony, reprezentowany
przez pełnomocnika z urzędu, zarzucając naruszenie przepisu § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu z dnia 3 października 2016 roku (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1714) polegające na jego niezastosowaniu i oparciu rozstrzygnięcia o kosztach na przepisach wymienionego rozporządzenia, podczas gdy z zawartego w jego treści przepisu przejściowego wynika, iż w niniejszej sprawie zastosowanie powinny mieć przepisy dotychczasowe, tj. przepis § 15 ust. 2 zawarty w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801).

W związku z powyższym skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia
i zasądzenie od Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gdańsku na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. P. T. kwotę 360,00 zł wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej ubezpieczonemu z urzędu, a ponadto o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
3 października 2016 r. w sprawie ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714) – które weszło w życie z dniem 2 listopada 2016 r. – do spraw wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Niniejsza sprawa wszczęta została na skutek odwołania ubezpieczonego z dnia
9 sierpnia 2016 r. i do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 2 listopada
2016 r. nie została zakończona w pierwszej instancji. Wyrok Sądu Okręgowego zapadł bowiem w dniu 17 maja 2017 r.

Wobec powyższego, do zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
z urzędu przez adwokata, zastosowanie powinny znaleźć przepisy dotychczasowe – przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej
przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801).

Stosownie do § 15 ust. 2 tegoż rozporządzenia opłaty maksymalne wynoszą 360 zł
w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego. Przepis § 4 ust. 3 stanowi zaś, że opłatę podwyższa się o kwotę podatku
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny, działając na podstawie art. 386 § 1
w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. i art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. oraz § 15 ust. 2 i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmienił zaskarżone postanowienie i zasądził od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gdańsku
na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. P. T. kwotę 360,00 zł wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego W. K. udzielonego mu z urzędu, jak w pkt I sentencji postanowienia.

W pkt II sentencji postanowienia Sąd Apelacyjny orzekł o kosztach zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym, kierując się wynikającymi z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zasadami odpowiedzialności za wynik procesu oraz kosztów niezbędnych i celowych,
przy uwzględnieniu stawek minimalnych, zgodnie z § 15 ust. 2, § 16 ust. 2 pkt 2 oraz § 4
ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r., tj. w kwocie 240 zł wraz z należnym podatkiem VAT.

SSA Daria Stanek SSA Iwona Krzeczowska – Lasoń SSA Małgorzata Gerszewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Urbańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Stanek,  Iwona Krzeczowska-Lasoń ,  Małgorzata Gerszewska
Data wytworzenia informacji: