Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III APz 31/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2016-10-26

Sygn. akt III APz 31/16

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Bożena Grubba (spr.)

Sędziowie: SA Grażyna Czyżak

SA Aleksandra Urban

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku wierzyciela I. S.

przeciwko dłużnikowi A. M. (1)

o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień

zażalenia dłużnika A. M. (1)

na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt VI Po 5/16

postanawia:

1. oddalić zażalenie;

2. zasądzić od dłużnika A. M. (1) na rzecz wierzyciela I. S. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu zażaleniowym.

SSA Bożena Grubba SSA Grażyna Czyżak SSA Aleksandra Urban

Sygn. akt III APz 31/16

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt VI Po 5/16 nadał klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Okręgowego
w B. z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI Pa 153/15 na rzecz I. S., na którą przeszło uprawnienie wierzyciela (...) spółki z o.o. w B. (punkt pierwszy) oraz zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela I. S. kwotę 187 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (punkt drugi).

W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji wskazał, że I. S. wniosła o nadanie na jej rzecz klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI Pa 153/15 - z uwagi na nabycie przez nią wierzytelności przysługującej dotychczasowemu wierzycielowi (...) sp. z o.o. w B. w stosunku do dłużnika A. M. (1) wykazując przejście uprawnień po powstaniu tytułu egzekucyjnego i składając
do akt spraw dokument prywatny w postaci umowy cesji wierzytelności zawartej w dniu 5 maja
2016 r. pomiędzy dotychczasowym wierzycielem (...) sp. z o.o. w B. (cedentem) a wnioskodawczynią I. S. (cesjonariuszem) z podpisami notarialnie poświadczonymi - czym wypełniła ustawową przesłankę podpisu urzędowo poświadczonego.
W związku z tym Sąd I instancji na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. orzekł, jak w punkcie pierwszym.
W punkcie drugim orzeczono o kosztach postępowania (opłata sądowa - 50 zł, opłata
od pełnomocnictwa -17 zł, koszty zastępstwa prawnego - 120 zł) mając na uwadze art. 98 k.p.c. oraz
§ 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.
2015 r., poz. 1800).

A. M. (1) zaskarżyła powyższe postanowienie w całości i zarzuciła mu:
- naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi z określeniem przejścia uprawnienia wierzyciela (...) sp.
z o.o. na rzecz I. S. w sytuacji, gdy wierzytelność wygasła w wyniku potrącenia,

- błędne ustalenia faktyczne w zakresie przesłanek pozwalających na stwierdzenie przejście uprawnienia,

- pominięcie, że dokonanie czynności cesji dokonane zostało z naruszeniem prawa i jego nadużycia oraz celem obejścia prawa to jest, celem pokrzywdzenia wierzycieli (...) sp. z o.o. wobec prowadzenia wobec (...) sp. z o. o. bezskutecznych egzekucji przed Komornikiem Sądowym A. Z. ul. (...),(...)-(...) I..

Wskazując na powyższe wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku
o nadanie klauzuli wykonalności oraz o zwrócenie się do Komornika Sądowego A. Z.
w I. o informacje, czy prowadzone były w dniu dokonania cesji wobec (...) sp. z o. o. postępowania egzekucyjne i czy są one skuteczne.

W uzasadnieniu zażalenia skarżąca wskazała, że na dzień zawarcia umowy cesji nie była dłużniczką (...) sp. z o. o. w B., ani też nie była i nie jest dłużniczką I. S., co winno skutkować odmową nadania klauzuli wykonalności. Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu - IV Wydział Pracy sygn. akt IV 183/15 zasądzono od (...) sp. z o.o. na jej rzecz łączną kwotę 25.125,49 zł. W dniu 26 kwietnia 2016 r. mając wierzytelność wynikającą z ww. wyroku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu złożyła działając
na podstawie art. 498 i nast. k.c. stosowne oświadczenie o dokonaniu potrąceniu wierzytelności. Oświadczenie to zostało skutecznie doręczone na adres firmy (...) sp. z o.o.
w B. (dane z KRS). W wyniku dokonanego potrącenia obie wierzytelności umorzyły się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej i w konsekwencji to firma (...) sp.
z o.o. w B. jest jeszcze dłużnikiem A. M. (1) i w tej sprawie podjęte zostały czynności komornicze dotyczące spłaty pozostałej należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu IV Wydział Pracy.

Wierzycielka w odpowiedzi na zażalenie wniosła o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie A. M. (1) nie zasługuje na uwzględnienie.

W zażaleniu na postanowienie Sądu I instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności skarżący może zgłosić jedynie zarzuty formalne, czyli kwestionujące istnienie uprawnienia lub obowiązku dłużnika, natomiast nie jest dopuszczalne zgłaszanie zarzutów merytorycznych. Zarzuty formalne dotyczyć mogą uchybienia przez Sąd orzekający przepisom procesowym o nadaniu klauzuli wykonalności, istnienia sprzeczności pomiędzy treścią tytułu a klauzulą wykonalności w zakresie osoby uprawnionej, nieprawomocności orzeczenia będącego podstawą tytułu egzekucyjnego, zarzutu, że dokument, któremu nadano klauzulę wykonalności nie spełnia kryteriów wymaganych od tytułu egzekucyjnego, albo że tytuł przed nadaniem klauzuli wykonalności został uchylony, a także zarzutu braku zdolności sądowej powoda, jeżeli tytuł egzekucyjny nie stanowi orzeczenia objętego powagą rzeczy osądzonej (por. J. Bodio, Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, LEX, 2011).

Zarzuty merytoryczne zaś można podnieść wyłącznie w powództwie opozycyjnym, ponieważ powinny one zostać rozpoznane w procesie, a nie w uproszczonym i sformalizowanym postępowaniu klauzulowym (A. Marciniak, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks, t. II, s. 682; F. Zedler, Postępowanie,
t. II, s. 130; E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające, t. I, s. 208; tenże, Przeciwegzekucyjne,
s. 79 i nast.). Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 września 1967 r. (I CZ 20/67, OSNC 1968/2/31), sąd w postępowaniu klauzulowym nie jest uprawniony do oceny, czy roszczenie istnieje. Nie można zatem podnosić w zażaleniu na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, że roszczenie ustalone w tytule egzekucyjnym nie istnieje lub uległo przedawnieniu. Niedopuszczalny jest również zarzut potrącenia, zapłaty, a także wskazanie przez dłużnika, że wierzyciel odroczył termin spełnienia świadczenia. Dłużnik nie może ponadto oprzeć zażalenia z art. 795 k.p.c.
na zarzucie, iż nie nastąpiło zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie tytułu egzekucyjnego (art. 786 k.p.c.), nie może także wskazywać, że zmiana dłużnika lub wierzyciela, uwzględniona
w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności, w rzeczywistości nie wystąpiła (art. 788 k.p.c.) (por. J. Jankowski Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne, komentarz, C.H. Beck, 2011).

Analiza treści zażalenia A. M. (1) prowadzi do wniosku, iż nie wskazała on żadnego z powyższych zarzutów formalnych, a powoływała się jedynie na fakt potrącenia wierzytelności przysługującej jej od (...) sp. z o. o. w B., co stanowiło zarzut merytoryczny, którego rozpoznanie jest w niniejszym postępowaniu niedopuszczalne.

Sąd Apelacyjny nie mógł zbadać, jak twierdziła skarżąca, czy celem dokonanej cesji było pokrzywdzenie wierzyciela (...) sp. z o.o. Również wniosek o zwrócenie się
do Komornika Sądowego A. Z. w I. o informacje, czy prowadzone były
w dniu dokonania cesji wobec (...) sp. z o. o. postępowania egzekucyjne i czy są one skuteczne nie podlegał uwzględnieniu.

Sąd Okręgowy trafnie uznał, iż spełnione zostały przesłanki formalne do nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu z zaznaczeniem przejścia uprawnień w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI Pa 153/15 na rzecz I. S., na którą przeszło uprawnienie wierzyciela (...) spółki z o.o.
w B..

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł, jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Odwoławczy orzekł w punkcie drugim
na podstawie przepisu art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. § 14 ust. 1 pkt 14 w zw. z § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1801).

SSA Bożena Grubba SSA Grażyna Czyżak SSA Aleksandra Urban

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Urbańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Grubba,  Grażyna Czyżak ,  Aleksandra Urban
Data wytworzenia informacji: