Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 115/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2015-10-30

Sygn. akt III RC 115/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Przasnyszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Hanna Suchodolska

Protokolant Olga Borkowska

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2015 r. w Przasnyszu

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko małoletnim M. W. i K. W. (1) reprezentowanym przez matkę I. W.

o obniżenie alimentów

orzeka:

I. Powództwo oddala.

UZASADNIENIE

Powód A. W. działający przez zawodowego pełnomocnika, w pozwie z dnia 11 czerwca 2015 r. wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniej pozwanej, swojej córki K. W. (2) z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 250 zł miesięcznie i na rzecz pozwanej M. W., również jego córki z kwoty po 500 zł do kwoty po 200 zł miesięcznie, zaznaczając, iż alimenty te zostały zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie (...)23/11, a utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w |O. z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie IC-776/12.

W uzasadnieniu powód powoływał się na spadek dochodów od początku 2015 r. podnosząc, iż działalność gospodarcza, którą prowadzi przynosi mu miesięczne dochody w kwocie 1600 zł. Podniósł, iż z uwagi na zadłużenie firmy fakturami długoterminowymi na kwotę 10.000 zł grozi mu utrata płynności finansowej, a w ostateczności upadłość, co spowoduje zaprzestanie płacenia alimentów.

W chwili zasądzania alimentów, jak podał w uzasadnieniu, powód prosperowała znacznie lepiej i działalność przynosiła mu znacznie dużo większe dochody, dlatego też powód nie wyrażał sprzeciwu przy określaniu wysokości alimentów.

Ponadto powód podniósł, iż w okresie zasadzania alimentów posiadał dodatkowe źródło dochodu jakim była obsługa imprez tanecznych, jednakże zrezygnował z tego źródła na prośbę żony, chcąc w ten sposób ratować małżeństwo.

Wyliczył, że jego stałe miesięczne koszty utrzymania wynoszą 931zł plus koszty wyżywienia w granicach 400-500 zł miesięcznie.

Małoletnie pozwane K. W. (2) i M. W. działające poprzez swoją matkę jako przedstawicielkę ustawową I. W. wniosły o oddalenie powództwa w odpowiedzi na pozew, jak również w czasie rozpraw. Przedstawicielka ustawowa pozwanych odniosła, że wydatki na małoletnie pozwane nie zmalały, a są dużo wyższe.

Stwierdziła, że nie wie skąd powód posiada środki na opłacenie należności do ZUS, US, papierosy, alkohol, utrzymanie w kwocie 931 zł, dodatkowe lekcje języka angielskiego, wyżywienie, jeżeli jego dochód wynosi tylko 1600 zł miesięcznie.

Stwierdziła, że jeżeli nabywa towar za 10.000 zł to i sprzedaje, uzyskując w ten sposób dochód. Podała, że po podziale majątku kupiła mieszkanie, które wymagało remontu. Nie stać ją na wakacje, opłacenie adwokatów tak jak to robi powód.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce w sprawie IC-776/12 rozwiązał przez rozwód małżeństwo powoda A. W. i matki małoletnich pozwanych K. W. (1) i M. W., I. W., określając udział powoda A. W. w kosztach utrzymania i wychowania córek poprzez utrzymanie obowiązku alimentacyjnego określonego w wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie o sygnaturze akt IIIRC-23/11.

Powód w czasie orzekania obowiązku alimentacyjnego przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, również w chwili orzekania rozwodu, jak i obecnie prowadzi działalność gospodarczą, która przynosi mu dochody, i które co roku są wyższe. Wynika to ze złożonych rozliczeń rocznych za 2010 r. gdzie dochód wynosił 15.259,99 zł /k.67 akt IIIRC-23/11/, zaś za 2014 r. 25.926,31zł /k. 46 akt/. Okoliczność ta prowadzi do stwierdzenia, iż oficjalne dochody wzrosły o kwotę ponad 10.000 zł rocznie.

Zdaniem Sądu ani dochody wyszczególnione w PIT za 2010 r. ani też za 2014 r. nie odzwierciedlają faktycznych dochodów powoda albowiem samo uiszczenie zasądzonych alimentów pochłania kwotę 13.200 zł /powód przyznał, iż płaci alimenty w terminie/. Wobec czego należałoby zastanowić się z jakich dochodów utrzymuje się pozwany wydając tylko na swoje minimalne utrzymanie w granicach 1331 zł, co daje rocznie 16.972 zł. Sumując daje to kwotę 30.172 zł rocznie. Wobec powyższego nasuwa się wniosek, że powód posiada dochody, których źródła nie ujawnił.

Fakt zaprzestania dodatkowej pracy w postaci obsługi imprez tanecznych nie jest nową okolicznością. W czasie procesu rozwodowego, powód będąc słuchany informacyjnie /k. 19 akt IC -776/12/ wyjaśnił „jestem w stanie zarobić 1500 zł miesięcznie. Wcześniej grałem w zespole muzycznym przez 30 lat. W tym roku zaprzestałem tego grania.” A więc Sądowi Okręgowemu w Ostrołęce utrzymującemu w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w Przasnyszu w zakresie alimentów w orzeczeniu rozwodowym znany był fakt, iż powód, wówczas pozwany, nie ma tego źródła dochodu, co więcej pełnomocnik A. W., ten sam, który reprezentuje go i w obecnym procesie w mowie końcowej na ostatniej rozprawie w sprawie rozwodowej stwierdził „Władza rodzicielska, alimenty i kontakty tak jak wnosi powódka”, a powódka w przedmowie stwierdziła „Alimenty - jak w wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z 2011 r.”.

Patrząc na powyższe wypowiedzi nie sposób przyznać rację powodowi jakoby z bieżącym rokiem stracił to źródło dochodu.

Podnoszona przez powoda okoliczność, iż została zachwiana płynność finansowa w żaden wiarygodny sposób nie została dowiedziona. Sam fakt, iż powód posiada przeterminowane w spłacie faktury nie świadczy o złej kondycji firmy, może to również świadczyć o celowych zamierzeniach powoda zmierzających do osiągniecia pozytywnego wyniku chociażby w przedmiotowej sprawie. Złożone przez powoda dokumenty /k. 54 -65/ w postaci zestawienia faktur zakupu i rozrachunki na dany dzień świadczą, iż powód miał kilka przeterminowanych faktur, najdłuższy przekroczony termin to 21 dni /k. 64/, przy czym w rozrachunku na dzień 30 czerwca 2015 r. /k. 60/ faktura ta nie istnieje jako niezapłacona.

Faktem jest, iż powód i przedstawicielka ustawowa dokonali podziału majątku wspólnego /odpis ugody zawartej w sprawie/ w wyniku czego powód musiał spłacić matkę pozwanych w kwocie 80550zł. Znaczną część tej kwoty, bo 60.000 zł otrzymał od swoich rodziców w wyniku darowizny, na pozostałą część stwierdził, iż zaciągnął kredyt jednakże na tę okoliczność nie dołączył żadnego dokumentu. Uznając za wiarygodne, iż fakt taki miał miejsce stwierdzić więc należy, że pozwany musiał wykazać znaczne dochody aby mieć zdolność kredytową na zaciągniecie pożyczki w kwocie ponad 20.000 zł. Również ten fakt przemawia za stwierdzeniem, że powód ma znacznie większe dochody niż próbuje to wykazać.

Faktem bezspornym jest, iż po wyprowadzeniu się z mieszkania od powoda pozwanych wraz z matką, na powodzie będzie ciążyło większe obciążenie w zakresie czynszu, odnośnie mediów opłaty te zapewne spadną. Powód ma możliwość redukcji tych wydatków zamieniając mieszkanie na mieszkanie o mniejszym metrażu. Jest to okoliczność, która nie może mieć wpływu na zobowiązania alimentacyjne.

Zauważyć należy, iż strona pozwana również w nowo nabytym mieszkaniu będzie musiała opłacić czynsz i rachunki za media.

Reasumując stwierdzić należy, iż strona powodowa nie wykazała aby zmieniły się stosunki po stronie zobowiązanego od ostatnio zapadłego orzeczenia przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce w sprawie I C-776/12.

Zdaniem Sądu nie zaszły również zmiany po stronie uprawnionych, które powodowałyby zmniejszenie wydatków. Wręcz przeciwnie upływ dwóch lat spowodował rozwój fizyczny i intelektualny pozwanych, co pociąga za sobą wzrost wydatków związanych ze szkołą, ubraniem, wyżywieniem, rozrywkami.

Faktem jest, że zwiększyło się wynagrodzenie przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych i obecnie wynosi 2330,65 zł /k. 27/ zaś w okresie procesu rozwodowego wynosiło ono 2123,36 zł. Nie jest to jednak znaczący wzrost aby uzasadniał wzięcie tego faktu pod uwagę z urzędu, by wydać sprawiedliwe orzeczenie, i obniżyć alimenty o łączną kwotę 550 zł w skali miesiąca, tym bardziej, że kwestia ta nie znalazła się w podstawie faktycznej żądania.

Matka małoletnich zaciągnęła jeszcze kilka kredytów /k. 28, 95-101/ aby stworzyć małoletnim pozwanym spokojny dom, nie ma obowiązku mieszkania pod jednym dachem z byłym mężem, tylko dlatego, aby obniżyć jego koszty utrzymania. Zauważyć należy, iż ma ona obowiązek opuszczenia mieszkania, które w wyniku podziału stało się własnością powoda po upływie szczęściu miesięcy od daty otrzymania od powoda ostatniej raty tytułem spłaty /ugoda k. 82-83/.

Mając powyższe na uwadze na zasadzie art. 138 krio orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Suchodolska
Data wytworzenia informacji: