Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 70/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2015-10-16

Sygn. akt III RC 70/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2015r.

Sąd Rejonowy w Przasnyszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Hanna Suchodolska

Protokolant sekr.sądowy Paulina Goliasz

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 w Przasnyszu

na rozprawie

sprawy z powództwa M. T.

przeciwko małoletniemu E. T. reprezentowanemu przez matkę A. K.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

orzeka:

I.  Powództwo oddala.

UZASADNIENIE

Powód M. T. w pozwie z dnia 2 kwietnia 2015 r. wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego nałożonego na niego wyrokiem zaocznym wydanym przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie o sygnaturze akt IC1553/99 ewentualnie o obniżenie zasądzonych alimentów do kwoty 100 zł miesięcznie.

Na pierwszej rozprawie zawodowy pełnomocnik powoda ustanowiony z urzędu sprecyzował żądanie, popierając powództwo co do zasady ewentualnie wnosząc o obniżenie alimentów do kwoty po 200 zł miesięczne. Na ostatniej rozprawie powód popierał swoje powództwo.

W uzasadnieniu pozwu podniósł, iż Sąd Okręgowy w Bydgoszczy orzekając wyrokiem zaocznym rozwód jego związku małżeńskiego z matką pozwanego powierzył pozwanego matce, jego zaś obciążył obowiązkiem alimentacyjnym w kwocie 250 zł.

Twierdził, iż Sąd Okręgowy w Bydgoszczy prawdopodobnie przez nieuwagę bądź też nie został poinformowany przez matkę pozwanego o jego stanie zdrowia i orzekł takie alimenty. W okresie, kiedy był ustalany obowiązek alimentacyjny, powód podniósł, iż był po dwóch wylewach, miał orzeczenie lekarza orzecznika, w którym został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Z tego tytułu została mu przyznana renta inwalidzka, która aktualnie po rewaloryzacji wynosi 997zł , a po potrąceniu egzekwowanych przez komornika alimentów otrzymuje 415 zł. Stwierdził, iż jego stan zdrowia uległ dalszemu pogorszeniu, doszła jeszcze choroba płuc w związku z czym musi korzystać z aparatu (...) i stosować odpowiednią dietę. Podkreślił, iż ma problemy z komunikacją werbalną i trudności ze zrozumieniem komunikatów kierowanych do niego.

Małoletni pozwany E. T. reprezentowany przez swoją matkę A. K. jako przedstawicielkę ustawową wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ostatnia sprawa o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego pozwanego E. T. zakończyła się ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie o sygnaturze akt VIRC384/03. Obecnie powód, poprzednio pozwany M. T. zgodził się płacić na małoletniego syna kwotę 270 zł poczynając od dnia 1 lipca 2003 r. w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2000r. w sprawie o sygnaturze akt IC1553/99.

Wówczas to powód M. T. był uznany za całkowicie niezdolnego do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy. Utrzymywał się z renty w kwocie 418 zł po potrąceniu alimentów.

W czasie rozprawy rozwodowej powód był po wylewie do (...), miał stwierdzone nadciśnienie i był po usunięciu nerki.

Obecnie orzeczeniem z dnia 24 sierpnia 2015 r. powód został również zaliczony do osób całkowicie niezdolnych do pracy w związku z wypadkiem w drodze do pracy. Utrzymuje się z renty, która wynosi 1056,54 zł, a po potrąceniu świadczeń alimentacyjnych i innych potrąceń otrzymuje 563,98 zł . Dodatkowo dorabia zbierając złom. Mieszka na działce u siostry, płacąc rachunki za energię elektryczną w kwocie 30-40 zł miesięcznie, w okresie letnim korzysta z wody w altance, w zimowym przynosi od rodziców. Wcześniej mieszkał u swoich rodziców w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym. Korzysta z posiłków w stołówce MOPS.

W 2012 r. stwierdzono u niego nadciśnienie tętnicze, obturacyjny bezdech chorobę wieńcową serca, cukrzycę typu 2, poudarową padaczkę zdiagnozowaną w 2002 r. nikotynizm, otyłość. Do lekarza chodzi raz na pół roku. Jego stan zdrowia nie uległ pogorszeniu za wyjątkiem bezdechów, od ostatnio zapadłego orzeczenia w zakresie alimentów. Z powodem nie ma problemów w zakresie nawiązania komunikacji werbalnej, jak również nie ma problemów z logicznym myśleniem.

Małoletni pozwany ma lat 17. W ubiegłym roku szkolnym był uczniem III klasy Gimnazjum. Zamierzał kontynuować naukę w technikum samochodowym. Mieszka z matką i ojczymem. Matka pozostaje na utrzymaniu męża -ojczyma małoletniego pozwanego, który jest sanitariuszem ponadto prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni około 3ha. Z drugiego związku przedstawicielka ustawowa posiada troje dzieci w wieku lat siedmiu, czterech i półtora roku. Przedstawicielka ustawowa pozwanego otrzymuje zasiłki rodzinne na czworo dzieci w łącznej kwocie 526 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: orzeczenia lekarza orzecznika /k. 4, 73/, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /k. 5/ decyzji o wysokości renty /k. 6-7, 74/, karty informacyjnej leczenia szpitalnego /k. 8/, zaświadczenia o stanie zdrowia /k. 9/, zaświadczeń z MOPS /k .34, 45/, zaświadczenia ZUS /k. 36/, zaświadczenia o zatrudnieniu /k. 43/, zaświadczenia komornika /k. 44/, zaświadczenia ze szkoły pozwanego /k. 46/, wywiadu kuratora /k. 67/, ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie VIRC384/03 r. , wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2000 r. /k. 61/ w sprawie IC1553/99 oraz wyjaśnień przedstawicielki ustawowej pozwanego nie kwestionowanych przez powoda.

Sąd odmówił wiarygodności zeznaniom powoda w części dotyczącej ilości przeznaczanych środków pieniężnych na potrzeby związane z leczeniem albowiem powód podaje sprzeczne wersje będąc słuchany informacyjnie i w charakterze strony, a ponadto w takiej sytuacji powinien przedstawić wiarygodny dowód z dokumentu. Zauważyć należy, iż powód w swoich wyjaśnieniach informacyjnych wyjaśnił, że do lekarza chodzi raz na pół roku w związku z powyższym w wątpliwość należy poddać stwierdzenie, że comiesięcznie na leki wydaje 150-200 zł.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka M. F. w części dotyczącej zamieszkania powoda, dodatkowych dochodów albowiem pozostają w korelacji z zeznaniami powoda. Pozostałe zeznania są mało istotne dla sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Powód w swoim pozwie wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego bądź też obniżenie go do kwoty100 zł.

Podstawą prawną obu roszczeń jest treść art. 138 krio. Aby powództwo zostało uwzględnione należało dowieść, iż od ostatnio zapadłej ugody mocą, której powód zobowiązał się do płacenia alimentów na pozwanego w kwocie po 270 zł miesięcznie zmniejszyły się po jego stronie możliwości majątkowe i zarobkowe bądź też zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby małoletniego pozwanego czy też nabył on uprawnienia do finansowania swoich potrzeb z innych źródeł.

Zdaniem Sądu powód nie dowiódł w żadnym zakresie zmiany stosunków tak w zakresie swoich możliwości majątkowych jak i obniżenia się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Powód ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności dużo wcześniej niż data zawarcia ugody opiewającej zobowiązanie alimentacyjne na kwotę 270 zł, a więc i wówczas i teraz ma takie same możliwości zarobkowe.

Wówczas i teraz choruje na te same choroby, doszła tylko choroba bezdechu. Nie przedstawił jednak żadnego wiarygodnego dowodu jaki jest koszt leczenia związany z tą chorobą. Nie można również jednoznacznie stwierdzić jaki jest ogólny koszt leczenia albowiem powód podaje sprzeczne informacje /w przesłuchaniu informacyjnym podał, iż na leki wydaje 50-60 zł, w zeznaniach w charakterze strony 150-200 zł/.

W dacie zawierania ugody mieszkał u rodziców, obecnie zamieszkuje na działce ogrodniczej u swojej siostry ponosząc comiesięcznie koszty energii elektrycznej w kwocie 30-40 zł, zakupu gazu i podatku od nieruchomości.

Brak jest informacji jakie ponosił koszty zamieszkując u rodziców, niemniej jednak podniósł wówczas, że nie miał ze strony rodziców żadnej pomocy w związku z czym przyjąć należy, iż koszty zamieszkania również go obciążały.

Zauważyć należy, iż dodatkowo trudni się zbiórką złomu, która przynosi mu dodatkowe korzyści o czym nie wspominał w czasie przesłuchania w sprawie VIRC384/03.

Zauważyć należy, iż od ostatnio zawartej ugody wzrosła renta powoda z kwoty 418zł /wyjaśnienia pozwanego w sprawie VIRC 384/03 k. 15, po potrąceniu alimentów/, do kwoty 563,69 zł obecnie również po potrąceniu alimentów /k. 74 akt /. Ponadto pozwany korzysta okresowo ze świadczeń pomocy społecznej w postaci darmowych posiłków, zakupu artykułów higienicznych. Nie przedstawił żadnych dokumentów, że korzysta z opieki społecznej w zakresie wykupienia lekarstw z czego należy wysunąć wniosek, iż nie zażywa ich systematycznie bądź też ma wystarczające własne środki.

Z karty leczenia szpitalnego z 2012 r. wynikało, iż powód palił papierosy obecnie jak sam przyznał nie pali papierosów. W ten sposób wzrosły również jego możliwości majątkowe.

Powód w żadnym zakresie nie dowiódł, iż zmniejszyły się potrzeby małoletniego pozwanego. Nie sposób, nie zauważyć iż w dacie zawierania ugody przez powoda jego syn E. miał 5 lat obecnie 17.

Fakt ten prowadzi do stwierdzenia, że z upływem czasu dzieci rosną i rosną ich potrzeby aż do skończenia edukacji i uzyskania samodzielności.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego rodzice zobowiązani są do dostarczenia środków utrzymania małoletnim dzieciom nawet jeżeli ich sytuacja nie należy do najlepszych. Winni podzielić się nawet skromnymi dochodami. Zdaniem Sądu dochody powoda wcale nie są najmniejsze, bo po potrąceniu tylko podatku i składki na ubezpieczenie renta powoda przekroczyłaby kwotę 900 zł i fakt, iż dopuścił on do egzekucji komorniczej, i w związku z tym dodatkowych kosztów, nie może wpłynąć ujemnie na wysokość alimentów, na które wyraził zgodę 12 lat temu.

Na marginesie zauważyć należy, iż obserwując powoda na sali sądowej nie sposób stwierdzić, iż ma poważne trudności w kontaktach werbalnych, nie dało się zauważyć żadnego napięcia, nieumiejętności wypowiedzi, a szczególnie w obecności pełnomocnika. Powód na ostatniej rozprawie wyraził zgodę na branie udziału w sprawie bez adwokata ustanowionego z urzędu.

Orzekając, co do meritum Sąd oparł się o przesłanki wynikające z art. 138krio i orzekł jak w sentencji

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Suchodolska
Data wytworzenia informacji: