Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 761/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2013-12-23

Sygn. akt: IC 761/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Mirosław Bielski

Protokolant:

sekr. sądowy Klaudia Milewska

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013 roku w Przasnyszu

sprawy z powództwa M. O.

przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w K.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.400,00 (dwa tysiące czterysta 00/100) złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego;

Sygn. akt IC 761/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 23 lipca 2013 roku powódka M. O. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...) z dna 27 czerwca 2012 roku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie o sygn. akt ICo 1027/12.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że Sąd Rejonowy w Przasnyszu postanowieniem w sprawie ICo 1027/12 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Wyjaśniła, iż w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej skorzystała z oferty handlowej banku. Jedynym zabezpieczeniem kredytu udzielonego jej przez bank, było ubezpieczenie. Bank występował w charakterze ubezpieczającego, natomiast kredyt był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, na wypadek zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy albo poważnego zachorowania.

Powódka podała, iż w dniu 6 września 2010 roku uległa nieszczęśliwemu wypadkowi podczas wykonywania pracy. Uprawniony lekarz orzecznik stwierdził, iż na skutek trwałego uszczerbku na zdrowiu i urazów powypadkowych nie może wykonywać pracy sprzed wypadku. Natomiast we wrześniu 2011 roku zmuszona była całkowicie zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. O zaistniałej sytuacji powódka pisemnie poinformowała bank i ubezpieczyciela, którzy jednak celowo unikali wywiązania się z ciążących na nich obowiązków. Podała ponadto, że bank świadomie wprowadził ją w błąd, zawierając umowę ubezpieczenia, przez co naraził ją i jej rodzinę na szkody.

Pełnomocnik pozwanego w odpowiedzi na pozew z dnia 25 listopada 2013 roku wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Wskazał, że strona pozwana nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z ubezpieczeniem kredytu. Zgodnie z treścią umowy bank nie był ubezpieczycielem, w związku z czym brak jest legitymacji procesowej biernej w zakresie odpowiedzialności za wypłatę/brak wypłaty odszkodowania. Podał także, że bank nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko podejmowane przez powódkę w zakresie zaciągania przez nią zobowiązać kredytowych. Zaprzeczył również, twierdzeniom powódki, iż bank podejmował próbę wyłudzenia korzyści względem powódki i jej rodziny.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. O. zawarła w dniu 28 października 2006 roku z (...) Bank S.A. z siedzibą w G., poprzednikiem prawnym Banku (...) S.A. z siedzibą w K., umowę o Kartę Kredytową (...), numer (...) (dowód: umowa o Kartę Kredytową (...) k. 60-62). Zgodnie z umową powódka, jako posiadacz karty, została objęta ubezpieczeniem w zakresie utraty karty oraz w zakresie tak zwanej opcji 2), która zawierała bezpłatne ubezpieczenie na wypadek zniszczenia lub kradzieży towaru zakupionego w ciężar limitu kredytu. Wskazana wyżej opcja 2) określona została w ogólnych warunkach ubezpieczenia (k.75-76). W myśl § 3 ust. 3 o.w.u. posiadacz karty objęty był ochroną ubezpieczeniową na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania oraz kradzieży lub zniszczenia towaru (dowód: umowa k. 60-62, ogólne warunki ubezpieczenia k. 75-76).

W dniu 6 września 2010 roku powódka uległa wypadkowi komunikacyjnemu, który miał charakter wypadku przy pracy. W wyniku powyższego wypadku M. O. nie mogła wykonywać dotychczasowej pracy i zlikwidowała swoją działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych (okoliczność nie podlegająca sporowi). W dniu 23 marca 2013 roku (...) do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w M. zaliczył powódkę do lekkiego stopnia niepełnosprawności (dowód: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k. 28).

Korzystając z karty kredytowej (...) powódka zaciągnęła zobowiązanie wobec banku, z którego się nie wywiązała. W związku z tym Bank (...) S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny numer (...) a następnie wystąpił w dniu 2 lipca 2012 roku do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności przeciwko dłużniczce M. O.. Na mocy postanowienia z dnia 9 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu numer (...), wystawionemu dnia 27 czerwca 2012 roku przez wierzyciela Bank (...) S.A. z siedzibą w K., klauzulę wykonalności (dowód: wniosek o nadanie klauzuli wykonalności k. 12-13 akt ICo 1027/12, postanowienie z dnia 9 lipca 2012 roku k. 12-13 akt ICo 1027/12).

W oparciu o tytuł wykonawczy z dnia 27 czerwca 2012 roku, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu P. W. wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko M. O., celem wyegzekwowania należności w kwocie 40.943,62 złotych (dowód: akta egzekucyjne o sygn. KM 1541/13).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwa przeciwegzekucyjne są merytorycznym środkiem obrony dłużnika przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji, zarówno co do samej jej zasadności, jak i dopuszczalności. Jednym z rodzajów wskazanych wyżej powództw jest powództwo opozycyjne (art. 840 kpc), mogące przybrać postać między innymi powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo jego ograniczenia, przy powołaniu się na podstawy określone w tym przepisie (art. 840 § 1 pkt 1 - 3 kpc). W przedmiotowej sprawie rozwadze jako podstawa roszczenia M. O. mogą być poddane jedynie dwa pierwsze punkty wskazanego artykułu.

W oparciu o art.840§1 pkt 1 kpc dłużnik może żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, gdy przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

Artykuł 840 § 1 pkt 2 kpc stwarza podstawę do zwalczania tytułu wykonawczego w przypadku, gdy już po powstaniu tytułu egzekucyjnego zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane. W oparciu o regulacje materialnoprawne w literaturze rozróżnia się zdarzenia zależne od woli stron (na przykład spełnienie świadczenia, potrącenie) oraz niezależne od woli stron (między innymi przedawnienie roszczenia, niemożność świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada). Por. np. uchwała SN z dnia 14 października 1993 r., III CZP 141/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 102; uchwała SN z dnia 30 lipca 1974 r., III CZP 44/74, OSNC 1975, nr 5, poz. 78.

W świetle okoliczności przytoczonych w pozwie należy stwierdzić, że powódka nie wykazała zaistnienia żadnej z przesłanek warunkujących pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, o jakich mowa w zacytowanym wyżej art. 840 § 1 kpc. Poza sporem pozostawała kwestia istnienia zobowiązania M. O. wobec banku z tytułu umowy o kartę kredytową. Powódka nie podnosiła, że zobowiązanie stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym nie istnieje. W istocie nie przeczyła zatem zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli. Nie twierdziła również, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia jej zobowiązania wobec Banku (...) S.A.

Można przyjąć, mając na uwadze postępowanie w sprawie ICo 1027/12, że wyciąg z ksiąg Banku (...) S.A. (bankowy tytuł egzekucyjny numer (...)) z dnia 27 czerwca 2012 roku stwierdzał istnienie wymagalnego zadłużenia M. O. w wysokości 36.304,15 złotych. Tytuł ten, po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności na mocy postanowienia z dnia 9 lipca 2012 roku, stał się tytułem wykonawczym. Zobowiązanie powódki wobec wierzyciela nie zostało uregulowane. Co do tych okoliczności powódka nie wysuwała żadnych zarzutów.

Jedynym argumentem podnoszonym przez M. O., mającym na celu uzasadnienie roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, był zapis w umowie o kartę kredytową, dotyczący ubezpieczenia, którym została objęta podpisując umowę i aktywując kartę. Jej zdaniem wobec wypadku komunikacyjnego, jakiemu uległa w czasie trwania umowy, w którego następstwie utraciła zdolność do pracy, wierzyciel powinien skorzystać z ubezpieczenia i dzięki niemu zaspokoić swoje roszczenie.

W ocenie Sądu stanowisko powódki w przedmiocie wpływu ubezpieczenia związanego z umową o kartę kredytową na wykonalność tytułu wykonawczego jest błędne. Zgodnie z §9 ust.1 umowy z dnia 28 października 2006 roku posiadacz karty był objęty ubezpieczeniem w zakresie utraty karty oraz w zakresie tak zwanej opcji 2), która zawierała bezpłatne ubezpieczenie na wypadek zniszczenia lub kradzieży towaru zakupionego w ciężar limitu kredytu. Wskazana wyżej opcja 2) określona została w ogólnych warunkach ubezpieczenia (k.75-76). W myśl § 3 ust. 3 o.w.u. posiadacz karty objęty był ochroną ubezpieczeniową na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania oraz kradzieży lub zniszczenia towaru. Z oczywistych względów w niniejszej sprawie nie mogło chodzić o utratę karty kredytowej bądź towaru zakupionego w ciężar limitu kredytu. Powódka skupiała się na wypadku, którego następstwem były problemy zdrowotne i zakończenie działalności gospodarczej. Należy domniemywać, że jej zdaniem powyższe okoliczności równoznaczne były z poważnym zachorowaniem i utratą pracy, a więc zdarzeniami, o jakich mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Powódka nie dość uważnie zapoznała się z umową i ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Ogólne warunki dość precyzyjnie definiują zarówno utratę pracy jak i poważne zachorowanie (§1 pkt 7 i 13 o.w.u.). Przez utratę pracy należy rozumieć zdarzenie polegające na utracie przez ubezpieczonego zatrudnienia wykonywanego w oparciu o stosunek pracy. Poważne zachorowanie zaś to jedna z enumeratywnie wymienionych chorób (zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, nowotwór, chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych). Żadne z powyższych zdarzeń nie nastąpiło w odniesieniu do M. O.. W momencie zaistnienia wypadku była ona przedsiębiorcą, a więc nie wykonywała zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wypadek zaś nie spowodował żadnego ze schorzeń wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W związku z tym należy stwierdzić, że nie doszło do zdarzenia, które zgodnie z umową i ogólnymi warunkami ubezpieczenia prowadziłoby do powstania po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku świadczenia na rzecz ubezpieczonego. Na marginesie wspomnieć można, iż powódka zaliczona została jedynie do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W świetle powyższych uwag twierdzenia powódki, dotyczące z jednej strony możliwości skorzystania przez nią z ochrony ubezpieczeniowej a z drugiej konieczności zaspokojenia się banku z ubezpieczenia, nie znalazły potwierdzenia w materiale dowodowym.

Ponadto w ocenie Sądu w znacznej części zasadne jest stanowisko pozwanego, który podnosił, że nie odpowiada za kwestie związane z ubezpieczeniem. Bank zawierający z powódką umowę określany był w niej oraz w o.w.u. jako uprawniony do świadczenia. Ubezpieczycielem był natomiast (...) Company (...) oraz (...) Company (...). To wobec drugiego z tych podmiotów powódka powinna była wystąpić z roszczeniem z tytułu umowy ubezpieczenia, jeśli jej zdaniem doszło do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. § 13 ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia wskazywał adres, pod który kierowane powinny być wnioski do zakładu ubezpieczeń w związku z umową ubezpieczenia.

Bank (...) S.A. nie może być skutecznie pozywany o przyznanie świadczeń związanych z ubezpieczeniem przewidzianym w umowie z dnia 28 października 2006 roku o kartę kredytową Makro. To ubezpieczyciel bowiem zobowiązany jest do ewentualnego przyznania i wypłaty odszkodowania. Zgodnie z art. 805 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W związku z tym pozwany Bank (...) S.A. nie jest legitymowany biernie w sprawach dotyczących roszczeń, których podstawą jest ubezpieczenie. W żadnym razie objęcie M. O. ubezpieczeniem nie wpływa na możliwość wystawienia przez wierzyciela bankowego tytułu egzekucyjnego a następnie, po nadaniu mu klauzuli wykonalności, skierowania go do egzekucji. Ubezpieczenie nie jest okolicznością przewidzianą w art. 840 § 1 kpc, skutkującą uzyskaniem przez dłużnika podstawy do wystąpienia z roszczeniem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w wyroku. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.490).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Klaudia Milewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Bielski
Data wytworzenia informacji: