Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GCo 200/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2015-12-04

Sygn. akt V GCo 200/15

POSTANOWIENIE

Dnia 4 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Mierzejewska

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z wniosku

(...) Sp. z o.o. w O. (KRS (...))

z udziałem małżonki dłużnika

I. N. (PESEL (...))

w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

postanawia:

oddalić wniosek.

SSR Anna Andrzejewska

Sygn. akt V GCo 200/15

UZASADNIENIE

Wierzyciel (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu – nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział V Gospodarczy z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie V GC 276/13 przeciwko małżonkowi dłużnika K. I. E. N. z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową małżonków. Wniósł także o zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów postępowania klauzulowego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. W uzasadnieniu jako podstawę prawną żądania wskazał art. 787 kpc. Podał, że prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 27.01.2014 roku w sprawie V GC 276/13 Sąd Rejonowy w Ostrołęce zobowiązał dłużnika K. N. do zapłacenia wierzycielowi kwoty 2.298,02 złotych wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania. W toku prowadzonej przeciwko dłużnikowi egzekucji w sprawie Km 1279/14 przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach – K. G. okazało się, że egzekucja jest możliwa tylko do nieruchomości, w tym należących do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki I. N.. Aktualnie egzekucję prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach – C. G. w sprawie Km 3444/14. Do prawidłowego prowadzenia egzekucji z nieruchomości, które stanowią własność dłużnika i jego małżonki I. N. niezbędny jest tytuł wykonawczy wydany w trybie art. 787 kpc przeciwko I. N., dlatego musi jak najszybciej przedłożyć komornikowi dowód nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, aby wszcząć egzekucję z nieruchomości dłużnika.

Uczestniczka postępowania I. N. nie zajęła stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

Prawomocnym wyrokiem z dnia 27.01.2014 roku w sprawie V GC 276/13 Sąd Rejonowy w Ostrołęce zasądził od pozwanego K. N. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę 2.298,02 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27.11.2012 roku do dnia zapłaty oraz tytułem zwrotu kosztów procesu zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 717,00 złotych, w tym kwotę 600,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego (k. 78-78v akt sprawy V GC 276/13).

Podstawą powyższego orzeczenia było zobowiązanie pozwanego K. N. w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod nazwą (...) (dłużnika) do zapłaty powodowi (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. (wierzycielowi) wynagrodzenia za wykonaną usługę transportową wykonaną w 2012 roku w łącznej kwocie 2.298,02 złotych (k. 12-17 akt sprawy V GC 276/13).

Dłużnik K. N. na datę powstania zobowiązania i orzekania w przedmiocie wniosku wierzyciela w niniejszej sprawie pozostawał i nadal pozostaje w związku małżeńskim z I. N. (k. 30-30v).

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszym rzędzie zauważyć należy, że w sprawie V GC 276/13 w dniu 27 stycznia 2014 roku wydany został wyrok, nie zaś jak błędnie wskazał pełnomocnik wierzyciela nakaz zapłaty.

Wierzyciel wniósł o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - I. N. z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową małżonków.

Zgodnie z art. 787 kpc tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Dopuszczalność nadania klauzuli konstytutywnej przeciwko małżonkowi dłużnika ma charakter wyjątkowy, dlatego nadanie klauzuli wykonalności jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie, a przepisy dające taką możliwość muszą być interpretowane ściśle. Nadanie klauzuli wykonalności w analizowanym przypadku jest uzależnione między innymi od zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania, co wierzyciel winien w sposób należyty udokumentować. Ustalenie czy wierzyciel wywiązał się z tego obowiązku wchodzi w zakres kognicji sądu rozpoznającego merytorycznie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Wierzyciel nie przedstawił dokumentu urzędowego lub prywatnego z którego wynikałoby, że stwierdzona wyrokiem z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie V GC 276/13 wierzytelność powstała z czynności prawnych dokonanych za zgodą uczestniczki postępowania I. N.. Takich wniosków nie sposób wyprowadzić także z treści dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy V GC 276/13 pod którymi nie widnieją żadne podpisy uczestniczki.

Mając na uwadze powyższe wniosek podlegał oddaleniu na mocy art. 787 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: