Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 880/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-07-17

Sygn. akt V GC 880/19 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

(...) Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą we W. KRS (...)

przeciwko

M. S. NIP: (...)

o zapłatę 1 268,56 zł

orzeka:

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda na rzecz kuratora do doręczeń G. K. kwotę 68,00 zł tytułem poniesionych kosztów;

3.  przyznaje kuratorowi dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego M. S. w osobie G. K.(...)
wO. wynagrodzenie w kwocie 108,00 zł, które w całości nakazuje wypłacić przez Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Ostrołęce z uiszczonej przez powoda zaliczki.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 880/19 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą we W. w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko M. S. domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 1 268,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot: 19,46 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i 1 249,10 zł od dnia 06 maja 2016 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazano,
że pozwana zawarła z powodem umowę leasingu, na podstawie której była zobowiązana do zapłaty powodowi rat leasingowych, ponieważ pozwana nie wywiązywał się z postanowień umowy to została ona rozwiązana.

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 r. sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. W dniu 21 lutego 2019 r. wydany został nakaz zapłaty,
w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. Nakaz ten został uchylony postanowieniem z dnia 05 sierpnia 2019 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Powód z pozwaną zawarli w dniu 15 września 2013 r. umowę leasingu operacyjnego nr (...), na podstawie której pozwana otrzymała do używania samochód osobowy (...) Pozwana była zobowiązana do płacenia rat leasingowych. Ponieważ pozwana nie płaciła rat leasingowych powód rozwiązał zawartą umowę leasingu i wezwał pozwaną do zwrotu przedmiotu leasingu, który został zwrócony w dniu 01 grudnia 2015 r. Finansujący rozliczył umowę
i wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 1 268,56 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: kopii umowy leasingu operacyjnego k 29-30, kopii protokołu zdawczo – odbiorczego

k 33, kopii pisma z dnia 13.11.2015 r. k 34, kopii potwierdzenia odbioru przedmiotu leasingu k 36, kopii wezwania do zapłaty k 37, kopii noty uznaniowej k 38, kopii przedsądowego wezwania do zapłaty k 42.

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie z następujących przyczyn

Na podstawie art 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Zgodnie z art 232 kodeksu postępowania cywilnego strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

W uzasadnieniu pozwu powód argumentował, że na dochodzoną pozwem kwotę składają się m.in. kwota 19,46 zł wynikającej z noty odsetkowej nr (...), która została naliczona w związku z nieterminowym dokonaniem płatności opłaty leasingowej nr 26. Noty tej powód jednak nie dołączył do pozwu.

Ponadto w dalszej części uzasadnienia pozwu powód wskazuje, że w skład dochodzonej kwoty wchodzi suma kwoty 4 435,53 stanowiąca zaległość z tytułu faktur za niezapłacone opłaty leasingowe nr 25-28.

Zauważyć należy nielogiczność i sprzeczność w podnoszonej przez powoda
w pozwie argumentacji, który najpierw twierdzi, że dochodzi opłata leasingowa nr 26 została zapłacona nieterminowo więc wystawia z tego powodu notę odsetkową
a później wywodzi, iż raty leasingowe nr 25-28 wcale nie zostały zapłacone.

W ocenie Sądu mając na uwadze wysokość rat leasingowych ( 901,53 zł ) dołączony do pozwu przez powoda materiał dowodowy nie tylko nie potwierdza jego żądania lecz wręcz przeciwnie daje pełną podstawę do oddalenia powództwa wobec nie udowodnienia przez powoda faktów, na które się on powołuje jak również wobec wzajemnej sprzeczności argumentacji podnoszonej w uzasadnieniu pozwu.

Dlatego orzeczono jak w sentencji

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Powód jako strona przegrywająca został obciążany w całości kosztami postępowania.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

18.08.2020 Sędzia Rafał Rogiński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: